Leviticus 18 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 18:1-30

Ang mga Gidili nga mga Relasyon

1Gisugo sa Ginoo si Moises 2nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios. 3Ayaw ninyo sunda ang mga binuhatan sa mga tawo sa Ehipto diin kamo nagpuyo kaniadto. Ayaw usab ninyo sunda ang mga binuhatan sa mga tawo sa Canaan diin dad-on ko kamo. 4-5Kinahanglan nga tumanon ninyo ang akong mga sugo ug mga patakaran, kay ang tawo nga nagatuman niini magkinabuhi. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.

6Walay bisan kinsa kaninyo nga makighilawas sa iyang duol nga paryente. Ako mao ang Ginoo.

7-8Ayaw pakaulawi ang imong amahan pinaagi sa pagpakighilawas sa imong inahan o sa uban pa niyang asawa.

9Ayaw pakighilawas sa imong igsoon nga babaye, bisan igsoon mo lang siya sa imong amahan o sa imong inahan, ug bisan nagdako man siya uban kaninyo o wala.

10Ayaw pakighilawas sa imong apo nga babaye, kay makahatag kini ug kaulawan kanimo.

11Ayaw pakighilawas sa anak nga babaye sa imong amahan sa uban nga asawa, kay igsoon mo usab siya.

12-13Ayaw pakighilawas sa imong iyaan, kay igsoon siya sa imong amahan o inahan.

14Ayaw pakaulawi ang igsoong lalaki sa imong amahan pinaagi sa pagpakighilawas sa iyang asawa, kay iyaan mo usab siya.

15Ayaw pakighilawas sa imong umagad nga babaye kay asawa siya sa imong anak.

16Ayaw pakighilawas sa asawa sa imong igsoon kay makahatag kini ug kaulawan sa imong igsoon.

17Ayaw pakighilawas sa anak o apo nga babaye sa babaye nga imong gikadulog, kay tingalig anak o apo mo siya,18:17 kay… apo mo siya: o, kay kadugo ra sila sa iyang anak o apo nga babaye. ug daotan kana nga buhat.

18Ayaw pangasaw-a ang igsoon nga babaye sa imong asawa samtang buhi pa ang imong asawa.

19Ayaw pakighilawas sa babaye nga giregla kay giisip siya nga hugaw.18:19 giisip siya nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili siya takos nga motambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon.

20Ayaw pakighilawas sa asawa sa uban, kay kon buhaton mo kini isipon ka nga hugaw.

21Ayaw ihatag ang bisan kinsa sa imong mga anak aron ihalad ngadto sa dios nga si Molec, kay makahatag kana ug kaulawan kanako nga imong Dios. Ako mao ang Ginoo.

22Ayaw pakighilawas sa sama kanimo nga lalaki, kay mangil-ad kana.

23Ayaw pakighilawas—malalaki man o mababaye—ngadto sa mananap, kay daotan ug hugaw kaayo kana nga buhat.

24Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa paghimo sa bisan asa niining mga butanga, kay mao kini ang nakapahugaw sa mga tawong papahawaon ko sa yuta nga alang kaninyo. 25-28Bisan gani kanang yutaa nahugawan tungod nianang ilang gihimo, busa gipadad-an ko ug mga kalamidad kanang yutaa aron sa ingon niana nga paagi mamahawa sila diha. Apan kamong mga Israelinhon ug ang mga langyaw nga nagapuyo uban kaninyo, ayaw gayod ninyo himoa kanang mangil-ad nga mga butang kondili tumana gayod ninyo ang akong mga patakaran ug mga sugo. Kay kon hugawan ninyo ang yuta pinaagi sa pagbuhat nianang mga butanga, papahawaon ko kamo gikan nianang yutaa sama sa mga unang lumulupyo didto. 29Si bisan kinsa nga mohimo niining mangil-ad nga mga butang dili na ninyo isipon nga inyong sakop. 30Busa tumana ninyo ang gipatuman ko kaninyo ug ayaw gayod ninyo sunda ang mangil-ad nga mga gihimo sama sa mga unang lumulupyo didto, aron dili ninyo mahugawan ang inyong kaugalingon tungod niini. Ako mao ang Ginoo nga inyong Dios.