Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 16:1-34

Ang Seremonya sa Adlaw sa Paghinlo sa mga Tawo gikan sa Ilang mga Sala

1-2Human namatay ang duha ka anak nga lalaki ni Aaron sa dihang naghalad sila ngadto sa Ginoo, miingon ang Ginoo kang Moises, “Sultihi ang imong igsoon nga si Aaron nga dili siya mosulod sa Labing Balaang Dapit, nga anaa luyo sa kurtina, sa bisan unsang orasa nga buot niya. Mamatay siya kon himuon niya kini. Kay ipadayag ko ang akong presensya pinaagi sa usa ka panganod diha ibabaw sa tabon sa Kahon sa Kasabotan.”

3Mao kini ang gisugo sa Ginoo nga himuon ni Aaron sa adlaw nga mosulod siya sa Labing Balaang Dapit: Magdala si Aaron ug toriyong baka isip halad sa paghinlo ug hamtong nga laking karnero isip halad nga sinunog. 4Kinahanglan nga maligo siya ug unya isul-ob ang bisti alang sa pangulong pari nga puro linen: ang pang-ilalom nga panapton nga nagatabon sa iyang kinatawo, ang panggawas nga bisti, ang bakos, ug ang turban. 5Mohatag kaniya ang katilingban sa Israel ug duha ka laking kanding isip halad sa paghinlo ug usa ka hamtong nga laking karnero isip halad nga sinunog.

6Ihalad ni Aaron ang toriyong baka aron mahimo siyang hinlo ug ang iyang panimalay. 7Unya kuhaon niya ang duha ka kanding ug dad-on usab niya sa presensya sa Ginoo, didto sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. 8Ripahon niya kon asa sa duha ka kanding ang alang sa Ginoo ug ang alang kang Azazel.16:8 Azazel: Ang Hebreo nga pulong nga gigamit dinhi dili klaro ang kahulogan. Mahimong usa kini ka demonyo sa kamingawan. 9Ang kanding nga naripahan alang sa Ginoo ihalad niya isip halad sa paghinlo. 10Apan ang kanding nga naripahan alang kang Azazel ihalad niya nga buhi ngadto sa Ginoo ug buhian niya sa kamingawan, aron mahinloan ang mga tawo gikan sa ilang mga sala.

Ang mga Detalye niadto nga Seremonya

11Ihawon ni Aaron ang toriyong baka isip halad sa paghinlo alang sa iyang kaugalingon ug sa iyang panimalay. 12Unya magkuha siyag butanganan sa insenso ug pun-on niya kini ug baga nga gikan sa halaran nga anaa sa sulod sa Tolda.16:12 sa sulod sa Tolda: sa literal, sa presensya sa Ginoo. Ug magkuha usab siya ug duha ka kumkom sa humot ug pino nga insenso, ug dad-on niya kini sa Labing Balaang Dapit. 13Ibutang niya ang insenso diha sa kalayo didto sa presensya sa Ginoo, ug ang aso niini molukop sa tabon sa Kahon sa Kasugoan,16:13 Kahon sa Kasugoan: Mao usab kini ang sudlanan sa Kasabotan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. aron dili siya mamatay. 14Unya mokuha siya ug dugo sa baka ug motindog atubangan sa Kahon nga nagaatubang sa sidlakan. Ug pinaagi sa iyang tudlo wisikan niya sa makapito ang tabon niini.

15Ihawon usab niya ang kanding isip halad sa paghinlo alang sa katawhan. Dad-on niya ang dugo niini sa Labing Balaang Dapit ug iwisik sa tabon sa sudlanan sa Kasabotan, sama sa gihimo niya sa dugo sa toriyong baka. 16Pinaagi niining himuon ni Aaron, mahinloan ang Labing Balaang Dapit gikan sa pagkahugaw sa mga Israelinhon ug sa tanan nilang mga sala ug mga kalapasan. Himuon usab niya kini sa ubang parte sa Tolda16:16 Himuon… Tolda: o, Mao kini ang iyang himuon sa Tolda. nga anaa taliwala sa mahugaw nga katawhan. 17Kinahanglan nga walay tawong magpabilin didto sa Tolda sa oras nga mosulod si Aaron sa Labing Balaang Dapit hangtod nga mogawas siya. Human niya mahimo ang seremonya aron mahinloan siya ug ang iyang panimalay ug ang tibuok katilingban sa Israel, 18mogawas siya ug moadto sa halaran nga anaa dapit sa pultahan sa Tolda. Unya mokuha siya ug dugo sa baka ug sa kanding ug ipahid niya kini sa mga sungay-sungay sa mga eskina sa halaran sa paghinlo niini. 19Pinaagi sa iyang tudlo iwisik-wisik niya sa makapito ang ubang dugo didto sa halaran sa paghalad niini ngadto sa Ginoo ug sa paghinlo niini tungod sa pagkahugaw sa mga Israelinhon.

20Human mahimo ni Aaron ang paghinlo sa Labing Balaang Dapit ug sa uban pa nga mga parte sa Tolda apil na ang halaran, dad-on niya sa atubangan ang buhi nga kanding. 21Ipatong niya ang iyang duha ka kamot sa ulo sa kanding ug isulti niya ang tanang sala ug kalapasan sa mga Israelinhon. Niining paagiha mabalhin ang ilang mga sala ngadto sa ulo sa kanding. Unya pabuhian ni Aaron ang kanding ngadto sa kamingawan sa tawo nga gitugyanan sa paghimo niini. 22Busa dad-on sa kanding ang tanang sala sa mga Israelinhon didto sa kamingawan.

23Unya mosulod si Aaron sa Tolda ug huboon niya ang iyang bisti nga alang sa pangulong pari nga iyang gisul-ob sa wala pa siya mosulod sa Labing Balaang Dapit, ug ibilin niya kini didto. 24Maligo siya didto sa usa ka balaan nga dapit sa Tolda ug pagkahuman isul-ob niya ang iyang ordinaryong bisti. Unya mogawas siya ug ihalad niya ang halad nga sinunog alang sa iyang kaugalingon ug halad nga sinunog alang sa mga Israelinhon aron mahinloan sila gikan sa ilang mga sala. 25Sunogon usab niya didto sa halaran ang mga tambok sa mananap nga halad sa paghinlo.

26Ang tawo nga gitugyanan nga buhian ang kanding alang kang Azazel kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa dili pa mobalik ngadto sa kampo. 27Kinahanglan nga dad-on ngadto sa gawas sa kampo ug sunogon ang nahibilin nga bahin niadtong baka ug kanding nga gikuhaan sa dugo nga gidala didto sa Labing Balaang Dapit sa paghinlo niini. 28Ang tawo nga mosunog niini kinahanglan labhan niya ang iyang bisti ug maligo sa dili pa mobalik ngadto sa kampo.

29-31Mao kini ang mga patakaran nga himuon sa mga Israelinhon ug sa mga langyaw nga nagapuyo uban kanila. Pagatumanon nila kini hangtod sa kahangtoran. Sa ikanapulo nga adlaw sa ikapito nga bulan, kinahanglan nga magpuasa sila ug dili motrabaho, sama sa Adlaw nga Igpapahulay. Kay mao kana ang adlaw nga himuon ang seremonya sa paghinlo kanila gikan sa ilang mga sala aron mahimo silang hinlo atubangan sa Ginoo. 32Ang pari nga gipili ug giordinahan nga maoy mopuli sa iyang amahan isip pangulong pari mao ang mohimo sa seremonya. Isul-ob niya ang bisti nga alang sa pangulong pari, 33ug himuon niya ang seremonya sa paghinlo sa Labing Balaang Dapit, sa uban pa nga mga parte sa Tolda apil na sa halaran, sa mga pari, ug sa tibuok katilingban.

34Himuon nila kini nga patakaran kausa matag tuig. Kinahanglan tumanon nila kini hangtod sa kahangtoran.

Ug natuman kini sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.