Leviticus 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Leviticus 11:1-47

Ang mga Mananap nga Giisip nga Hinlo ug Giisip nga Hugaw

(Deu. 14:3-21)

1-3Gisugo sa Ginoo si Moises ug si Aaron nga isulti kini ngadto sa mga Israelinhon:

Mahimo ninyong kaonon ang bisan unsa nga mananap sa yuta nga pikas ug kuko ug nagausap pag-usab sa ilang kinaon.11:1-3 nagausap pag-usab sa ilang kinaon: Sama sa baka, kanding, karnero, ug usa. 4-8Apan ayaw ninyo kan-a ang mga mananap nga mousap pag-usab sa ilang kinaon apan dili pikas ug kuko, sama sa kamelyo, “badger,” ug koneho. Dili usab ninyo kaonon ang baboy, kay bisan tuod ug pikas ang iyang kuko, dili kini mousap pag-usab sa iyang kinaon. Isipa ninyo nga hugaw11:4-8 hugaw: Ang buot ipasabot, dili mahimong kaonon o ihalad sa Ginoo. kini nga mga mananap. Ayaw gayod kamo pagkaon sa ilang mga karne o bisan paghikap sa ilang patayng lawas.

9Mahimo ninyong kaonon ang bisan unsa nga mananap sa tubig nga may mga silik ug mga himbis. 10-12Apan ayaw gayod ninyo kan-a ang walay silik ug himbis, ug ayaw usab kamo paghikap sa ilang patayng lawas. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga mananap.

13-19Ayaw gayod ninyo kan-a ang mga mananap nga nagalupad11:13-19 Ang uban nga mga langgam dinhi sumala sa nasulat sa Hebreo lisod ilhon ug ang uban wala dinhi sa Pilipinas. nga sama sa mga agila, uwak, mga langgam nga mokaon ug patayng lawas sa tawo o mananap, mga banog, mga ngiwngiw, mga ostrich, mga langgam nga nagapangdagit ug mga isda, talabon, dugwak, ug kabog. Isipa ninyo nga mangil-ad kining mga mananapa.

20-23Mahimo ninyong kaonon ang mga insekto nga nagalupad ug nagakamang nga may mga tiil nga panglukso, sama sa mga dulon, timos, ug apan-apan. Apan dili gayod ninyo kaonon ang uban pang mga insekto nga nagalupad ug nagakamang. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga insekto.

24-28Ayaw kamo paghikap sa patayng lawas sa mga mananap nga dili pikas ug kuko ug dili mousap pag-usab sa ilang kinaon. Ayaw usab kamo paghikap sa patayng lawas sa mga mananap nga upat ug tiil nga may kukong pangkamras.11:24-28 Sama sa iring, iro, ug liyon. Isipa ninyo nga mangil-ad kini nga mga mananapa. Si bisan kinsa nga makahikap sa ilang patayng lawas, kinahanglan manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob,11:24-28 manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob: Usa kini ka ritwal nga himuon sa mga Israelinhon aron mahimo silang hinlo ug takos nga makatambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. apan isipon pa gihapon siya nga hugaw11:24-28 isipon pa gihapon siya nga hugaw: Ang buot ipasabot, dili pa siya makatambong sa mga seremonya sa ilang relihiyon. hangtod sa pagsalop sa adlaw.

29-31Isipa ninyo nga hugaw ang mga mananap nga nagakamang sama sa mga ilaga, tuko, tiki, halo, buaya, ibid, ug mga kameleyon.11:29-31 Ang uban nga mga mananap dinhi sumala sa nasulat sa Hebreo lisod ilhon ug ang uban wala dinhi sa Pilipinas. Si bisan kinsa nga makahikap sa ilang patayng lawas isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 32Ang bisan unsa nga mahulogan sa ilang patayng lawas mahimong hugaw, butang man kini nga hinimo ug kahoy, tela, panit, o sako, ug bisan unsay gamitan niini. Kinahanglan nga hugasan kini ug tubig,11:32 hugasan kini ug tubig: Usa kini ka ritwal sa paghinlo sa usa ka butang aron mahimo na kining gamiton. apan isipon pa gihapon kini nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 33Kon ang banga mahulogan sa ilang patayng lawas, ang tanan nga anaa sulod niini mahimong hugaw, ug kinahanglan nga buakon kini. 34Ang bisan unsang pagkaon nga mabutangan sa tubig nga gikan niadtong banga mahimong hugaw. Ug mahimong hugaw usab ang tanang matang sa ilimnon nga anaa sulod sa banga. 35Ang bisan unsa nga mahulogan sa ilang patayng lawas mahimong hugaw. Kon ang mahulogan pugon o kolon, isipon ninyo kini nga hugaw ug kinahanglan nga buakon. 36Ang tuboran o ang bangag nga pundohanan ug tubig nga mahulogan sa ilang patayng lawas magapabilin nga hinlo,11:36 hinlo: Ang buot ipasabot, mahimo kining gamiton bisan pa sa mga seremonya sa ilang relihiyon. apan ang mohikap niadtong patayng mananap mahimong hugaw. 37Magpabilin usab nga hinlo ang bisan unsa nga binhi nga itanomay nga mahulogan niadto, 38apan kon mahulogan ang binhi nga nahulom sa tubig, kini nga binhi mahimong hugaw.

39Kon namatay ang usa ka mananap nga mahimong kaonon, si bisan kinsa nga mohikap niini isipon nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw. 40Si bisan kinsa nga mokuha o mokaon sa lawas niini, kinahanglan manglaba sa bisti nga iyang gisul-ob, apan isipon pa gihapon siya nga hugaw hangtod sa pagsalop sa adlaw.11:40 Tan-awa ang duha ka ulahi nga “footnote” sa bersikulo 24-28.

41-42Ayaw ninyo kan-a ang bisan unsa nga mananap nga nagakamang kay hugaw kini: ang bisan unsa nga nagakamang pinaagi sa iyang tiyan o upat ka tiil o daghang mga tiil. 43-44Ayaw ninyo hugawi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagkaon sa bisan asa niining mga mananapa, kay ako, ang Ginoo, mao ang inyong Dios. Busa ilain ninyo ang inyong kaugalingon alang kanako ug magkinabuhi kamo nga balaan tungod kay ako balaan. 45Ako ang Ginoo nga nagpagawas kaninyo gikan sa Ehipto aron mahimong inyong Dios. Busa pagkinabuhi kamo nga balaan kay ako balaan.

46Pinaagi niining patakaran mahitungod sa tanang matang sa mga mananap, 47mahibaloan ninyo kon asa kanila ang hinlo ug ang hugaw, ang mahimong kaonon ug ang dili mahimong kaonon.