Juan 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Juan 19:1-42

1Busa gipakuha ni Pilato si Jesus ug gipalatos niya siya. 2Pagkahuman nagbuhat ang mga sundalo ug korona nga tunokon, ug gibutang nila kini sa ulo ni Jesus. Gisul-oban usab nila siya ug kapa nga pulahon, 3ug nagtagsa-tagsa silag duol kaniya nga nagaingon, “Malungtarong kinabuhi alang sa Mahal nga Hari sa mga Judio,” dayon ug sagpa. 4Migawas pag-usab si Pilato didto sa mga tawo ug miingon, “Tan-awa, pagawason ko siya pag-usab dinhi kaninyo aron ipakita kaninyo nga wala gayod akoy nakita nga sala kaniya.” 5Busa migawas si Jesus nga may korona nga tunokon ug nagkapa ug pulahon. Miingon dayon si Pilato kanila, “Tan-awa ninyo siya!” 6Pagkakita kaniya sa kadagkoan sa mga pari ug sa mga guwardya, naninggit sila, “Ilansang siya sa krus! Ilansang siya sa krus!” Miingon si Pilato kanila, “Bahala na kamo, kuhaa ninyo siya ug kamoy lansang kaniya sa krus, kay alang kanako wala gayod akoy nakitang sala kaniya.” 7Mitubag ang mga Judio, “May kasugoan kami, ug sumala sa among kasugoan, kini nga tawo angayan nga patyon, kay nagaingon siya nga Anak kuno siya sa Dios.”

8Pagkadungog niadto ni Pilato, misamot ang iyang kahadlok. 9Busa gidala niya pag-usab si Jesus sa sulod sa palasyo ug gipangutana kon taga-asa gayod siya. Apan wala motubag si Jesus. 10Busa miingon si Pilato kaniya, “Nganong dili ka man motubag kanako? Wala ka ba masayod nga may gahom ako nga buhian ka o ipalansang sa krus?” 11Gitubag siya ni Jesus, “Mahimo mo lang kana kanako tungod kay gihatag sa Dios kanimo kana nga gahom. Busa mas dako ug sala ang tawo nga nagtugyan kanako diha kanimo.” 12Pagkadungog niadto ni Pilato nangita pa gayod siyag pamaagi nga buhian si Jesus. Apan naninggit ang mga Judio, “Kon buhian mo siya, dili ikaw higala sa Emperador. Kay si bisan kinsa nga magpakahari kaaway sa Emperador.” 13Pagkadungog niadto ni Pilato, gidala niya si Jesus sa gawas ug milingkod siya sa lingkoranan diin siya maghukom, didto sa gitawag nga, “Ang sukaranan nga Bato,” (nga kon sa Hebreo nga pinulongan gitawag nga “Gabbata.”)

14Mga alas dose gayod kadto sa udto ug disperas sa Pagsaulog sa Paglabay sa Anghel. Miingon si Pilato sa mga Judio, “Ania na ang inyong hari.” 15Naninggit dayon sila, “Patya siya! Patya siya! Ilansang siya sa krus!” Busa nangutana si Pilato kanila, “Gusto ba ninyo nga ipalansang ko sa krus ang inyong hari?” Mitubag ang mga kadagkoan sa mga pari, “Wala na kami lain pa nga hari kondili ang Emperador lang!” 16Busa gitugyan ni Pilato si Jesus kanila aron ilansang sa krus.

Gilansang si Jesus sa Krus

(Mat. 27:32-44; Mar. 15:21-32; Luc. 23:26-43)

Busa gidala si Jesus sa mga sundalo 17ug migawas sila sa siyudad. Gipapas-an nila kang Jesus ang iyang krus paingon sa lugar nga gitawag “Lugar sa Bagol-bagol,”19:17 Lugar sa Bagol-bagol: posible lugar nga morag bagol-bagol o posible tungod kay daghan ang gipamatay diha. (kon sa Hebreo nga pinulongan gitawag nga “Golgota.”) 18Didto ila siyang gilansang sa krus. May duha usab ka tawo nga ilang gilansang dungan kaniya, ang usa diha sa iyang wala ug ang usa diha sa iyang tuo. 19Nagpasulat si Pilato ug usa ka karatula ug gipabutang niya kini sa krus ni Jesus. Mao kini ang gisulat: “Si Jesus nga taga-Nazaret, ang Hari sa mga Judio.” 20Gisulat kini sa mga pinulongan nga Hebreo, Latin ug Griego. Ug daghang mga Judio ang nakabasa niini, tungod kay ang lugar diin gilansang si Jesus duol lang sa siyudad. 21Miingon ang mga kadagkoan sa mga pari sa mga Judio kang Pilato, “Unta dili ‘Ang Hari sa mga Judio’ ang imong gipasulat, kondili, ‘Kini nga tawo nagaingon nga siya kuno mao ang Hari sa mga Judio.’ ” 22Mitubag si Pilato, “Kon unsa ang akong gipasulat dili na ninyo usbon.”

23Sa dihang nalansang na sa mga sundalo si Jesus sa krus, gikuha nila ang iyang bisti ug gibahin kaupat, matag sundalo adunay usa ka bahin. Gikuha usab nila ang iyang pang-ilalom nga bisti nga hinabol ug walay tinahian. 24Nagaingnanay ang mga sundalo sa usag usa, “Dili lang nato kini bahin-bahinon, kondili ripahan nato kon kinsa ang makaangkon niini.” Kini nahitabo aron matuman ang giingon sa Kasulatan:

“Gibahin-bahin nila ang akong bisti

ug giripahan nila ang akong pang-ilalom nga bisti.”19:24 Tan-awa usab ang Salmo 22:18.

Ug mao gayod kini ang gihimo sa mga sundalo.

25Didto duol sa krus ni Jesus nagtindog ang iyang inahan, ang igsoon sa iyang inahan, si Maria nga asawa ni Cleopas, ug si Maria nga taga-Magdala. 26Pagkakita ni Jesus sa iyang inahan ug sa iyang pinanggang tinun-an nga nagtindog didto, miingon siya sa iyang inahan, “Ania ang imong anak.” 27Miingon usab siya sa iyang tinun-an, “Ania ang imong inahan.” Ug sukad niadto, ang inahan ni Jesus didto na nagpuyo sa balay niadtong tinun-an.

Ang Pagkamatay ni Jesus

(Mat. 27:45-56; Mar. 15:33-41; Luc. 23:44-49)

28Nahibalo si Jesus nga human na ang tanan, ug aron matuman ang Kasulatan miingon siya, “Giuhaw ako.” 29May usa didto ka sudlanan nga puno sa aslom nga bino. Busa gituslob sa mga sundalo ang espongha sa bino ug gitaod dayon nila kini sa tumoy sa usa ka isopo nga tanom ug gipaduol sa baba ni Jesus. 30Sa dihang nasupsop na niya kini, miingon siya, “Nahuman na!” Unya midungo siya ug nabugto ang iyang gininhawa.

Gidunggab ang Kilid ni Jesus

31Disperas kadto sa pista. Ug dili gusto sa mga Judio nga ang mga patayng lawas sa mga tawo nga gilansang sa krus magpabilin didto sa krus tungod kay ang sunod nga adlaw, Adlaw nga Igpapahulay. Ug importante gayod kini nga adlaw alang sa mga Judio, kay natunong sa pista. Busa gihangyo nila kang Pilato nga kon mahimo pamalion ang mga batiis sa mga tawo nga gilansang sa krus aron dali silang mangamatay, ug aron makuha dayon ang ilang mga patayng lawas. 32Busa miadto didto ang mga sundalo ug gipamali nila ang mga batiis sa duha ka tawo nga gilansang uban ni Jesus. 33Apan pag-abot nila kang Jesus, nakita nila nga patay na siya, busa wala na lang nila balia ang iyang mga batiis. 34Apan ang gihimo sa usa sa mga sundalo, gidunggab niya ang kilid ni Jesus sa bangkaw ug diha-diha miagas ang dugo ug tubig. 35Tinuod kini nga mga panghitabo tungod kay nakita ko gayod. Busa nahibalo ako nga kining akong gisulat tinuod, ug gisulat ko kini aron motuo usab kamo.19:35 sa literal: Ug ang nakakita niini nagpamatuod, ug ang iyang pagmatuod tinuod, ug nasayod siya nga nagasulti siyag tinuod, aron motuo usab kamo. Nagatuo ang kadaghanan sa mga eksperto sa Biblia nga si Juan ang nagsulat niini nga libro ug ang iyang kaugalingon mao ang iyang gitumong niini nga bersikulo. 36Kini nahitabo aron matuman ang nahisulat sa Kasulatan nga nagaingon, “Wala gayoy bisan usa ka bukog nga mabali kaniya.”19:36 Tan-awa usab ang Exo. 12:46; Num. 9:12; Salmo 34:20. 37Ug may nahisulat pa gayod sa Kasulatan nga nagaingon, “Tan-awon nila ang tawo nga ilang gidunggab.”19:37 Tan-awa usab ang Zac. 12:10.

Ang Paglubong kang Jesus

(Mat. 27:57-61; Mar. 15:42-47; Luc. 23:50-56)

38Human niadto, miadto si Jose nga taga-Arimatea kang Pilato ug nananghid nga kon mahimo tugotan siya nga kuhaon ang patayng lawas ni Jesus didto sa krus. (Kini si Jose usa sa mga tinun-an ni Jesus, apan sa tago lang kay nahadlok siya sa mga kadagkoan sa mga Judio.) Gitugotan siya ni Pilato, busa gikuha niya ang patayng lawas ni Jesus. 39Miuban usab kaniya si Nicodemo. (Kini si Nicodemo mao kadtong miadto kang Jesus usa niana ka gabii.) May dala siyang pahumot nga sinagol nga mira ug aloe nga mga 35 ka kilo. 40Gikuha nila ang patayng lawas ni Jesus ug ila kining gibuliboran ug mga panapton nga puti nga gibutangag pahumot. Kay mao kini ang nabatasan sa mga Judio kon maglubong ug patay. 41Didto sa gilansangan kang Jesus, may usa ka lugar nga gitamnan ug mga kahoy nga olibo, ug didto may usa ka bag-o nga lubnganan nga gibangag sa bakilid nga wala pa gayod malubngi. 42Ug tungod kay disperas na sa pista sa mga Judio, ug tungod kay duol ra man kadto nga lubnganan, didto na lang nila gilubong si Jesus.