Ang Pulong Sa Dios

Juan 14:1-31

Si Jesus mao ang Dalan ngadto sa Amahan

1Miingon si Jesus kanila, “Ayaw kamog kaguol. Salig kamo sa Dios ug salig usab kamo kanako. 2Didto sa balay sa akong Amahan adunay daghang lawak. Mouna ako didto aron sa pag-andam ug lugar alang kaninyo. Dili ako mosulti niini kaninyo kon dili pa kini tinuod. 3Kon tua na ako didto ug makaandam na ug lugar alang kaninyo, mobalik ako aron kuhaon kamo, aron nga kon asa ako atua usab kamo. 4Ug mahibaloan ninyo ang dalan paingon sa lugar nga akong pagaadtoan.” 5Miingon si Tomas kaniya, “Ginoo, wala kami masayod kon asa ikaw moadto, busa unsaon namo pagkasayod sa dalan?” 6Mitubag si Jesus kaniya, “Ako mao ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan kon dili pinaagi kanako. 7Kon nakaila kamo kanako, makaila usab kamo sa akong Amahan. Ug gani sukad karon nakaila ug nakakita na kamo kaniya.”

8Miingon si Felipe kaniya, “Ginoo, ipakita kanamo ang Amahan ug igo na kana alang kanamo.” 9Mitubag si Jesus, “Dugay na ang atong panag-uban, Felipe, apan wala pa gayod diay ikaw makaila kanako? Ang nakakita kanako nakakita usab sa Amahan. Nganong nagaingon ka pa nga ipakita ko kaninyo ang Amahan? 10Unsa, wala ba ikaw motuo nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako? Ang mga pulong nga akong ginasulti kaninyo dili gikan kanako. Ang Amahan nga ania kanako mao ang nagabuhat sa mga butang nga akong gibuhat. 11Tuohi ninyo ako nga ako anaa sa Amahan ug ang Amahan ania kanako. Kon dili ninyo gustong tuohan ang akong ginasulti, tuohi na lang ninyo ako tungod sa akong mga binuhatan. 12Sa pagkatinuod, sultihan ko kamo nga ang nagatuo kanako magbuhat usab sa akong gibuhat ug mas labaw pa gayod ang iyang buhaton, tungod kay mobalik na ako sa Amahan. 13-14Buhaton ko ang bisan unsa nga inyong pangayoon kanako, aron mapasidunggan ang Amahan pinaagi kanako nga iyang Anak. Bisan unsa ang inyong hangyoon kanako pinaagi sa akong ngalan14:13-14 sa akong ngalan: Tingali ang buot ipasabot, tungod kay kamo anaa kanako. buhaton ko kini.”

Ang Espiritu Santo nga Gisaad ni Jesus

15“Kon gihigugma ninyo ako, tumana ninyo ang akong mga sugo. 16-17Ug pangayoon ko sa Amahan nga padad-an niya kamog laing Magdadasig. Kini nga Magdadasig walay lain kondili ang Espiritu Santo nga mao ang magtudlo kaninyo sa kamatuoran. Ug magapabilin siya kaninyo sa walay kataposan. Dili siya dawaton sa mga tawo sa kalibotan tungod kay dili nila siya makita ug wala sila makaila kaniya. Apan nailhan ninyo siya tungod kay siya kauban ninyo, ug kanunay magapuyo diha kaninyo.

18“Dili ko kamo biyaan nga walay kauban; mobalik ako diha kaninyo. 19Hapit na ako mawala sa panan-aw sa mga tawo dinhi sa kalibotan, apan kamo makakita kanako. Ug tungod kay ako buhi man, mabuhi usab kamo.14:19 tungod kay ako buhi man, mabuhi usab kamo: Ang buot ipasabot, tungod kay ako may kinabuhi nga walay kataposan, kamo may kinabuhi usab nga walay kataposan. 20Pag-abot nianang adlawa,14:20 nianang adlawa: Ang buot ipasabot, ang iyang pagkabanhaw. masayran gayod ninyo nga ako anaa sa akong Amahan, ug kamo ania kanako, ug ako usab anaa kaninyo.

21“Ang nagadawat ug nagatuman sa akong mga sugo mao ang nagahigugma kanako. Ug ang nagahigugma kanako higugmaon usab sa akong Amahan. Higugmaon ko usab siya ug ipaila ko kaniya kon kinsa gayod ako.” 22Unya gipangutana siya ni Judas (dili kini si Judas Iscariote), “Ginoo, nganong sa amo ka lang magpaila kon kinsa ka gayod? Nganong dili ka magpaila sa tanan?” 23Mitubag si Jesus kaniya, “Ang nagahigugma kanako magatuman sa akong mga pulong; higugmaon siya sa akong Amahan, ug kami magapuyo kaniya. 24Apan ang wala nagahigugma kanako wala nagatuman sa akong mga pulong. Kining mga pulonga nga inyong nadungog dili gikan kanako, kondili gikan sa Amahan nga nagpadala kanako.

25“Kining mga butanga ginasulti ko nang daan kaninyo samtang kauban pa ninyo ako. 26Apan kon makagikan na ako, ang Magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa Amahan puli kanako. Siya ang magtudlo kaninyo sa tanang mga butang, ug magpahinumdom kaninyo sa tanan nga akong giingon kaninyo.

27“Ayaw kamo kaguol ug ayaw kamo kahadlok, tungod kay ang kalinaw ibilin ko kaninyo. Ang akong kalinaw mao ang ihatag ko kaninyo. Dili kini sama sa kalinaw nga gihatag sa kalibotan. 28Nadungog ninyo ang akong giingon kaninyo nga mogikan ako apan mobalik ra ako kaninyo. Kon gihigugma ninyo ako, unta malipay kamo nga makaadto ako sa Amahan nga mas gamhanan pa kay kanako. 29Gisulti ko na kining daan kaninyo samtang wala pa mahitabo, aron nga kon mahitabo na molig-on pa gayod ang inyong pagtuo kanako. 30Dili na ako magdugay sa pagpakigsulti kaninyo, tungod kay taliabot na si Satanas nga mao ang nagagahom sa kalibotan. Wala siyay gahom kanako. 31Apan aron masayran sa tibuok kalibotan nga ginahigugma ko ang Amahan, ginasunod ko ang tanan nga iyang ginapabuhat kanako. Dali, manglakaw na kita.”