Josue 4 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 4:1-24

Nagpatindog ang mga Israelinhon ug Monumento

1Sa dihang nakatabok na ang tanang katawhan sa Israel sa Suba sa Jordan, miingon ang Ginoo kang Josue, 2“Pagpili ug 12 ka mga tawo, usa sa matag tribo, 3ug sugoa sila nga magkuha ang matag usa kanila ug tagsa ka bato taliwala sa Suba sa Jordan, didto gayod mismo sa gitindogan sa mga pari, ug dad-on nila kini sa dapit diin kamo magkampo karong gabhiona.”

4Busa gitawag ni Josue ang 12 ka mga tawo nga iyang gipili gikan sa matag tribo sa Israel, ug iya silang giingnan, 5“Adto kamo sa taliwala sa suba, atubangan sa nahimutangan sa Kahon sa Kasabotan sa Ginoo nga inyong Dios. Ang matag usa kaninyo magkuha ug tagsa ka bato nga inyong pas-anon, usa alang sa matag tribo sa Israel. 6Ug unya tapokon ninyo kini aron mapormag monumento isip handomanan sa gihimo sa Ginoo. Sa umaabot nga panahon, kon mangutana ang inyong mga anak unsay kahulogan niini nga mga bato, 7suginli ninyo sila nga mihunong ang pagdagayday sa tubig sa Suba sa Jordan sa dihang gitabok ang sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo. Kining mga batoha magpabilin nga usa ka handomanan alang sa katawhan sa Israel hangtod sa kahangtoran.”

8Gituman sa 12 ka mga Israelinhon ang gisugo kanila ni Josue. Sumala sa giingon sa Ginoo kang Josue, nagkuha sila ug 12 ka mga bato taliwala sa suba, usa ka bato alang sa matag tribo sa Israel. Gidala nila ang maong mga bato sa dapit nga ilang gikampohan ug gipahimutang kini didto. 9Mipahimutang usab si Josue ug 12 ka bato taliwala sa suba, didto gayod mismo sa dapit nga gitindogan sa mga pari nga nagdayong sa sudlanan sa Kasabotan. Ug hangtod karon anaa pa kining mga batoha. 10Padayon nga nagtindog taliwala sa suba ang mga pari hangtod nga natuman ang tanang gisugo sa Ginoo kang Josue, nga katumanan usab sa gisugo ni Moises kang Josue.

11Sa dihang nakatabok na ang tanan, gitabok usab sa mga pari ang sudlanan sa Kasabotan. Ug miuna na usab sa mga tawo ang mga pari.4:11 Ug miuna… ang mga pari: o, Mitabok ang mga pari samtang nagatan-aw ang mga tawo. 12Ang mga armadong lalaki nga gikan sa tribo ni Reuben, ni Gad, ug katunga sa tribo ni Manase miuna pagtabok sumala sa gisugo ni Moises kanila. 13Kining 40,000 ka mga armadong kalalakin-an miagi sa presensya sa Ginoo4:13 sa presensya sa Ginoo: Tingali ang buot ipasabot, sa sudlanan sa Kasabotan. ug miadto sa kapatagan sa Jerico aron sa pagpakiggira.

14Nianang adlawa, gipasidunggan sa Ginoo si Josue atubangan sa mga Israelinhon. Ug gitahod si Josue sa mga tawo sa tibuok niyang kinabuhi sama sa gihimo nila ngadto kang Moises.

15Sa didto pa taliwala sa Suba ang mga pari miingon ang Ginoo kang Josue: 16-17“Mandoi ang mga pari nga nagadayong sa Kahon sa Kasugoan4:16-17 Kahon sa Kasugoan: Mao usab kini ang sudlanan sa Kasabotan. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. sa pagkawas gikan sa Suba sa Jordan.” Ug gituman kadto ni Josue. 18Busa mikawas ang mga pari nga nagadayong sa sudlanan sa Kasabotan sa Ginoo. Pagtunob gayod nila sa mamalang dapit, midagayday pag-usab ang suba ug nagaawas ang tubig sama kaniadto.

19Ang pagtabok sa mga Israelinhon sa Suba sa Jordan nahitabo sa ikanapulo nga adlaw sa unang bulan. Unya nagkampo sila sa Gilgal, sa sidlakang bahin sa Jerico. 20Gipahimutang ni Josue didto ang 12 ka mga bato nga gipakuha niya gikan sa Suba sa Jordan. 21Miingon si Josue sa mga Israelinhon, “Sa umaabot nga panahon, kon mangutana ang inyong mga anak kaninyo unsay kahulogan niining mga batoha, 22suginlan ninyo sila nga milakaw ang mga Israelinhon sa mamalang yuta sa dihang mitabok sila sa Suba sa Jordan. 23Kay gipamala sa Ginoo nga inyong Dios ang Suba sa Jordan hangtod nga nakatabok kamo sama sa gihimo niya kaniadto sa Pulang Dagat hangtod nga nakatabok kita. 24Gihimo niya kini aron ilhon sa tanang katawhan sa kalibotan nga gamhanan gayod ang Ginoo, ug aron motahod kamo kanunay sa Ginoo nga inyong Dios.”