Josue 22 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 22:1-34

Namalik sa Ilang Dapit ang mga Tribo sa Israel nga anaa sa Sidlakan

1Unya, gitigom ni Josue ang mga katawhan sa tribo ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase. 2Miingon si Josue kanila, “Gihimo ninyo ang tanan nga gisugo kaninyo ni Moises nga alagad sa Ginoo ug gituman usab ninyo ang tanan kong gisugo. 3Hangtod karon wala ninyo pasagdi ang inyong isigka-Israelinhon. Ug gituman ninyo pag-ayo ang tanang gisugo kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. 4Ug karon, naangkon na sa inyong isigka-Israelinhon ang kalinaw nga gisaad kanila sa Ginoo. Busa pamauli na kamo sa inyong mga dapit sa tabok sa Suba sa Jordan, sa yuta nga gihatag kaninyo ni Moises nga alagad sa Ginoo. 5Apan ayaw gayod ninyo kalimti ang pagtuman sa mga sugo ug balaod nga gihatag ni Moises nga alagad sa Ginoo kaninyo. Higugmaa ninyo ang Ginoo nga inyong Dios. Pagkinabuhi kamo subay sa iyang pamaagi. Tumana ang iyang mga sugo. Magmatinumanon kaniya, ug alagari siya sa tibuok ninyong kasingkasing ug kalag.” 6Unya gipanalanginan sila ni Josue ug gipapauli. 7(Ang katunga sa tribo ni Manase gihatagan ni Moises ug yuta sa Basan, ug ang laing katunga gihatagan ni Josue ug yuta sa kasadpang bahin sa Suba sa Jordan uban sa lain pa nga mga tribo.)

Sa dihang mamauli na sila gipanalanginan sila ni Josue 8nga nagaingon, “Pamauli kamo nga may dala nga daghang mga bahandi—mga kahayopan, plata, bulawan, bronsi, puthaw, ug mga bisti. Bahini ninyo ang inyong mga paryente nga atua sa inyong dapit sa bisan unsa nga inyong nailog gikan sa inyong mga kaaway.” 9Ug unya namauli ang mga katawhan sa tribo nila ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manase. Gibiyaan nila ang ilang isigka-Israelinhon sa Shilo, sa yuta sa Canaan, ug namauli sila sa Gilead, sa yuta nga nahimong ilang bahin sumala sa gisugo sa Ginoo pinaagi kang Moises.

10Pag-abot nila sa Gelilot, nga duol sa Suba sa Jordan, nga sakop pa sa Canaan, nagpatindog sila didto ug dakong halaran. 11-12Sa dihang nabalitaan sa ubang mga Israelinhon nga nagpatindog ang tribo nila ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manase ug halaran didto sa utlanan sa Canaan, didto sa Gelilot, nga duol sa Suba sa Jordan, nagtigom sila sa Shilo sa pagpakiggira kanila. 13Gisugo sa mga Israelinhon si Finehas nga anak ni Eleazar nga pari nga moadto sa Gilead, didto sa tribo ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase. 14May kauban siya nga napulo ka mga pangulo gikan sa matag tribo sa Israel, ug kini sila mga pangulo usab sa mga pamilya sa ilang mga tribo. 15Pag-abot nila sa Gilead, miingon sila sa tribo ni Reuben, ni Gad, ug sa katunga sa tribo ni Manase, 16“Gustong mahibaloan sa tibuok katilingban sa Ginoo kon nganong nagluib kamo sa Dios sa Israel. Nakasupak kamo sa Ginoo pinaagi sa inyong pagpatindog ug halaran alang sa inyong kaugalingon. Nganong mitalikod kamo kaniya? 17Dili pa ba igo ang nahimo natong sala didto sa Peor? Tungod niadto gipadad-an kita sa Ginoo ug katalagman. Ug hangtod karon nagaantos pa kita tungod niadto. 18Karon, nakaako pa kamo sa pagtalikod sa Ginoo! Kon mosupak pa kamo kaniya karong adlawa, ugma masuko gayod siya sa tibuok katilingban sa Israel. 19Busa, kon nagkinahanglan kamog halaran kay ang inyong yuta dili angay nga pagasimbahan,22:19 dili angay nga pagasimbahan: sa literal, mahugaw. tabok kamo didto sa amo, sa yuta sa Ginoo diin atua ang Tolda nga ginasimbahan kaniya, ug didto na kamo mopuyo uban kanamo. Basta ayaw lang gayod kamo pagpatindog ug laing halaran gawas sa halaran sa Ginoo nga atong Dios, kay usa kana ka pagrebelde kaniya ug kanamo. 20Nalimtan na ba ninyo ang gibuhat ni Acan nga anak ni Zera? Sa dihang gilapas niya ang sugo bahin sa mga butang nga gihalad na sa hingpit ngadto sa Ginoo, gisilotan uban kaniya ang tibuok katilingban sa Israel. Dili lang siya ang namatay tungod sa iyang sala.”

21Mitubag ang mga tribo nila ni Reuben, Gad, ug katunga sa tribo ni Manase niadtong mga pangulo sa mga pamilya sa Israel: 22“Ang Ginoo mao ang Makagagahom nga Dios! Ang Ginoo mao ang Makagagahom nga Dios! Nahibalo siya kon nganong gihimo namo kini, ug angay usab ninyo kining mahibaloan. Kon nagrebelde man ugaling kami o nakalapas sa Ginoo, ayaw na ninyo tugoti nga mabuhi pa kami niining adlawa. 23Kon gilapas namo ang Ginoo pinaagi sa among pagpatindog sa among kaugalingong halaran aron halaran sa among mga halad nga sinunog, mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, o mga halad alang sa maayong relasyon, hinaut nga ang Ginoo mismo ang mosilot kanamo.

24“Gihimo namo kini tungod kay nahadlok kami nga basin ug sa ulahing mga panahon ang inyong mga kaliwat moingon sa among mga kaliwat, ‘Unsa may inyong labot sa Ginoo, ang Dios sa Israel? 25Gihimo sa Ginoo nga utlanan ang Suba sa Jordan sa pagbulag kaninyo gikan kanamo. Kamong mga tribo ni Reuben ug ni Gad, wala kamoy labot sa Ginoo.’ Basin kon mao kana ang ilang isulti ug did-an sa inyong mga kaliwat ang among mga kaliwat sa pagsimba sa Ginoo. 26Ang tinuod, gipatindog namo kini nga halaran, dili aron sunogan o halaran sa among mga halad, 27kondili, aron mahimo kining timailhan nga mopahinumdom kanamo, kaninyo, ug sa atong umaabot nga mga kaliwat nga ginasimba usab namo ang Ginoo pinaagi sa mga halad nga sinunog, halad alang sa maayong relasyon, ug uban pang mga halad, didto sa iyang Tolda.22:27 sa iyang Tolda: sa literal, sa iyang presensya. Niining paagiha dili makaingon ang inyong mga kaliwat sa among mga kaliwat nga kini sila walay labot sa Ginoo. 28Kay kon mahitabo man gayod nga sultihan nila ang among mga kaliwat ug sama niana, makaingon sila, ‘Tan-awa! Nagpatindog ang among mga katigulangan ug halaran nga sama sa halaran sa Ginoo, dili aron sunogan o halaran sa mga halad, kondili, aron mopahinumdom kanamo ug kaninyo sa atong relasyon sa Ginoo.’

29“Dili namo mahimo ang pagsupak o pagtalikod sa Ginoo pinaagi sa pagpatindog ug among kaugalingong halaran aron halaran sa mga halad nga sinunog, mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo, ug sa uban pang mga halad. Dili namo ibaylo ang halaran sa Ginoo nga atong Dios nga anaa atubangan sa iyang Tolda.”

30Nalipay si Finehas nga pari ug ang mga pangulo sa mga pamilya sa katilingban sa Israel sa dihang nadungog nila ang giingon sa mga tribo nila ni Reuben, Gad, ug katunga sa tribo ni Manase. 31Busa miingon si Finehas nga anak sa pari nga si Eleazar, “Nahibaloan nato karon nga ang Ginoo nagauban kanato kay wala kamo mosupak kaniya. Giluwas ninyo ang Israel gikan sa silot sa Ginoo.”

32Unya namauli sila si Finehas ug ang mga pangulo sa Canaan, ug gisulti nila sa mga Israelinhon ang resulta sa ilang pagpakigsulti sa mga tribo ni Reuben ug Gad didto sa Gilead. 33Nalipay ang mga Israelinhon sa ilang nadungog ug midayeg sila sa Dios. Ug wala na sila maghisgot bahin sa ilang pagsulong sa kayutaan nga gipuy-an sa mga tribo nila ni Reuben ug Gad.

34Ginganlan ang maong halaran sa mga tribo nila ni Reuben ug Gad nga “Ilhanan.” Kay matod nila, “Ilhanan kini alang kanatong tanan nga ang Ginoo22:34 Ginoo: sa Hebreo, Yahweh. Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. atong Dios.”