Josue 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 19:1-51

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Simeon

1Ang ikaduha nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Simeon. Ang ilang yuta anaa taliwala sa yuta nga gihatag sa tribo ni Juda. 2Naglangkob kini sa Beersheba, Sheba,19:2 Beersheba, Sheba: o, Beersheba o Sheba. Molada, 3Hazar Shual, Bala, Ezem, 4Eltolad, Betul, Horma, 5Ziklag, Bet Markabot, Hazar Susa, 6Bet Lebaot, ug Sharuhen—13 ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

7Dugang pa niini mao ang Ain, Rimmon, Eter, ug Ashan—4 ka mga lungsod apil ang tanang mga baryo sa palibot niini, 8hangtod sa Baalat Beer (nga mao ang Rama) sa Negev.

Mao kini ang yuta nga naangkon sa tribo ni Simeon nga gibahin ngadto sa matag pamilya. 9Ang uban niini naggikan sa yuta nga gihatag sa tribo ni Juda kay dako ra kaayo kini alang sa maong tribo. Busa naangkon sa tribo ni Simeon ang yuta nga anaa sa tunga sa kayutaan sa tribo ni Juda.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Zebulun

10Ang ikatulo nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Zebulun.

Ang utlanan sa ilang yuta miabot hangtod sa Sarid. 11Gikan didto, mipaingon kini sa kasadpan: sa Marala, sa Dabeshet, ug mipadayon ngadto sa lugut sa sidlakan sa Jokneam. 12Gikan sa pikas nga bahin sa Sarid, ang utlanan niini mipaingon sa sidlakan ngadto sa utlanan sa Kislot Tabor, lahos sa Daberat ug sa Jafia. 13Gikan didto, mipaingon kini sa sidlakan sa Gat Hefer, sa Et Kazin, ug sa Rimmon, ug miliko paingon sa Nea.

14Ang utlanan sa Zebulun sa amihan agi sa Hanaton ug misangko sa Kapatagan sa Ifta El. 1512 ka mga lungsod ang nasakop sa Zebulun, apil ang mga baryo sa palibot niini. Dugang niini mao ang mga lungsod sa Katat, Nahalal, Shimron, Idala, ug Betlehem. 16Mao kini ang mga lungsod ug mga baryo nga naangkon sa tribo ni Zebulun, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Isacar

17Ang ikaupat nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Isacar. 18Mao kini ang ilang nasakop nga mga lungsod: Jezreel, Kesulot, Shunem, 19Hafaraim, Shion, Anaharat, 20Rabit, Kishion, Ebez, 21Remet, En Ganim, En Hada, ug Bet Pazez. 22Ang utlanan nakaabot sa Tabor, sa Shahazuma, ug sa Bet Shemesh, hangtod sa Suba sa Jordan—16 ka mga lungsod ang nasakop sa Isacar apil ang mga baryo sa palibot niini. 23Mao kini ang mga lungsod ug mga baryo nga naangkon sa tribo ni Isacar, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Asher

24Ang ikalima nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Asher. 25Mao kini ang ilang nasakop nga mga lungsod:

Helkat, Hali, Beten, Acshaf, 26Alamelec, Amad, ug Mishal. Ang utlanan sa kasadpan niini nakaabot sa Carmel ug sa Shihor Libnat. 27Unya miliko kini pasidlakan paingon sa Bet Dagon ug nakaabot sa Zebulun ug sa Kapatagan sa Ifta El. Unya mipaingon kini sa amihan paingon sa Bet Emek ug Niel. Mipadayon kini ngadto sa amihan paingon sa Cabul, 28Ebron,19:28 Ebron: o, Abdon. Rehob, Hamon, Kana, ug hangtod sa Bantogan nga Sidon. 29Unya miliko kini paingon sa Rama, ug milahos sa pinarilan nga lungsod sa Tyre, ug mipaingon sa Hosa, ug natapos sa Dagat sa Mediteraneo. Ang uban pa nga mga lungsod nga ilang sakop mao ang Mahalab, Aczib, 30Umma, Afek, ug Rehob—22 ka mga lungsod apil ang ilang mga baryo sa palibot niini. 31Mao kini ang mga lungsod ug mga baryo nga naangkon sa tribo ni Asher, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Naftali

32Ang ikaunom nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Naftali. 33Ang ilang utlanan naggikan sa Helef ug sa dakong kahoy sa Zaananim, paingon sa Adami Nekeb ug Jabneel ngadto sa Lakum, hangtod sa Suba sa Jordan. 34Gikan didto, miliko kini sa kasadpan, paingon sa Aznot Tabor, dayon ngadto sa Hukok, hangtod sa utlanan sa Zebulun sa habagatan, sa utlanan sa Asher sa kasadpan, ug sa Suba sa Jordan19:34 sa Suba sa Jordan: Mao kini sa Septuagint. Sa Hebreo, sa Juda, sa Suba sa Jordan. sa sidlakan. 35Ang ubang pinarilan nga mga lungsod nga sakop niini mao ang Zidim, Zer, Hamat, Rakat, Kineret, 36Adama, Rama, Hazor, 37Kedesh, Edrei, En Hazor, 38Iron, Migdal El, Horem, Bet Anat, ug Bet Shemesh—19 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini. 39Mao kini ang mga lungsod ug mga baryo nga naangkon sa tribo ni Naftali, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Dan

40Ang ikapito nga gibahinan sa yuta mao ang mga pamilya sa tribo ni Dan. 41Mao kini ang ilang nasakop nga mga lungsod: Zora, Eshtaol, Ir Shemesh, 42Shaalabin, Ayalon, Itla, 43Elon, Timnah, Ekron, 44Elteke, Gibeton, Baalat, 45Jehud, Bene Berak, Gat Rimon, 46Me Jarkon, ug Rakon, ug ingon man ang kayutaan atbang sa Jopa. 47Gilisdan ang mga kaliwat ni Dan sa pag-ilog sa ilang bahin sa yuta, busa gisulong nila ang Leshem19:47 Leshem: o, Laish. ug gipamatay ang mga lumulupyo niini. Nailog nila kini ug didto na sila nagpuyo. Giilisan nila ang ngalan nga Leshem ug Dan, sunod sa ngalan sa ilang katigulangan nga si Dan.

48Mao kini ang mga lungsod ug mga baryo nga naangkon sa tribo ni Dan, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto kang Josue

49Human mabahin sa mga Israelinhon ang ilang yuta, gihatagan nila si Josue nga anak ni Nun sa iyang bahin. 50Sumala sa gimando sa Ginoo, gihatag nila kaniya ang lungsod nga iyang gipangayo—ang Timnat Sera sa kabungtoran sa Efraim. Gipatukod niya pag-usab kining lungsora ug mipuyo siya didto. 51Ang nagbahin sa yuta mao sila si Eleazar nga pari, Josue nga anak ni Nun, ug ang mga pangulo sa matag tribo sa Israel. Gihimo nila kini pinaagi sa pagripa diha sa presensya sa Ginoo didto sa Shilo, sa pultahan sa Tolda nga Tagboanan. Ug nahuman nila ang pagbahin-bahin sa yuta.