Josue 18 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 18:1-28

Ang Pagbahin sa Nahibilin nga Kayutaan

1Human mailog sa tibuok katilingban sa Israel ang yuta, nagtigom silang tanan sa Shilo, ug nagtukod ug Tolda nga Tagboanan. 2May pito pa ka mga tribo sa mga Israelinhon nga wala pa mahatagi sa ilang bahin sa yuta. 3Busa miingon si Josue sa mga Israelinhon, “Kanus-a pa ba ninyo panag-iyahan ang nahibilin nga kayutaan nga gihatag kaninyo sa Ginoo, ang Dios sa inyong mga katigulangan? 4Pagpili kamog tulo ka tawo gikan sa matag tribo. Ipasusi ko kanila ang nahibilin nga kayutaan. Unya maghimo silag mapa nga nagapakita kon unsaon pagbahin ang maong kayutaan, ug dad-on nila kini kanako. 5Kinahanglan nga bahinon ang yuta sa pito ka bahin. Dili iapil ang yuta sa tribo ni Juda sa habagatan ug ang yuta sa mga tribo ni Jose sa amihan. 6Pagkahuman nila mahimoan ug mapa ang maong kayutaan, dad-on nila kini kanako kay ripahon ko kini sa presensya sa Ginoo nga atong Dios kon kang kinsa nga tribo mapaingon ang kada bahin sa yuta. 7Apan ang mga Levita dili bahinan ug yuta, kay ang ilang bahin mao ang pag-alagad sa Ginoo isip mga pari. Ang mga tribo ni Gad, ni Reuben, ug ang katunga sa tribo ni Manase nakadawat na sa ilang bahin sa yuta sa sidlakang bahin sa Jordan, nga gihatag kanila ni Moises nga alagad sa Ginoo.”

8Sa dihang molakaw na ang napili nga mga tawo, miingon si Josue kanila, “Susiha ninyo ang kayutaan ug himoi ninyo kinig mapa. Unya balik kamo dinhi kanako sa Shilo, kay ripahon ko kini sa presensya sa Ginoo kon kang kinsa nga tribo mapaingon ang kada bahin sa yuta.” 9Busa milakaw ang mga tawo sa pagsusi sa yuta. Unya gihimoan nila kinig mapa nga nagapakita nga ang yuta nabahin sa pito. Gilista nila ang mga lungsod, ug ang mga lungsod nga nahisakop sa matag bahin. Pagkahuman, mibalik sila kang Josue sa Shilo. 10Ug pinaagi sa pagripa, gihatagan ni Josue sa ilang bahin ang mga tribo sa Israel nga wala pay yuta.

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Benjamin

11Ang unang nahatagan sa yuta pinaagi sa pagripa mao ang tribo ni Benjamin. Ang ilang bahin anaa taliwala sa tribo ni Juda ug sa mga tribo ni Jose. 12Ang utlanan niini sa amihan naggikan sa Suba sa Jordan, ug mipatungas sa amihan nga bahin sa Jerico. Dayon patungas ngadto sa mga bukid sa kasadpan hangtod sa kamingawan sa Bet Aven. 13Gikan didto, mipaingon kini ngadto sa habagatan nga bakilid sa Luz (nga mao ang Betel), unya milugsong kini sa Atarot Adar, sa bukid sa habagatang bahin sa ubos nga Bet Horon. 14Gikan didto, mipaingon kini sa kasadpan sa bukid nga atbang sa Bet Horon sa habagatan. Misangko kini sa Kiriat Baal (nga mao ang Kiriat-Jearim), usa ka lungsod sa tribo ni Juda. Mao kini ang utlanan sa kasadpan.

15Ang utlanan sa habagatan naggikan sa utlanan sa Kiriat-Jearim. Gikan didto, mipaingon kini sa kasadpan sa mga Tuboran sa Neftoa. 16Milugsong dayon kini sa tiilan sa bukid nga atbang sa Kapatagan sa Ben Hinom nga anaa sa amihan nga bahin sa Kapatagan sa Refaim. Mipadayon kini ngadto sa Kapatagan sa Ben Hinom, subay sa habagatan nga bakilid sa lungsod sa mga Jebusihanon, paingon sa En Rogel. 17Unya miliko kini paamihan paingon sa En Shemesh, lahos sa Gelilot nga atbang sa Tungasanan sa Adumim, ug unya milugsong ngadto sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben. 18Gikan didto, misubay kini sa amihan nga bakilid atbang sa Kapatagan sa Jordan,18:18 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. ug milugsong sa mao mismo nga kapatagan. 19Unya mipaingon kini sa amihan nga bakilid sa Bet Hogla, ug misangko kini sa amihan nga luok sa Patay nga Dagat,18:19 Patay nga Dagat: sa Hebreo, labihan kaparat nga dagat. nga mao ang tumoy sa Suba sa Jordan sa habagatan. Mao kini ang utlanan sa habagatan.

20Ang Suba sa Jordan mao ang utlanan sa sidlakan.

Mao kadto ang mga utlanan sa yuta nga naangkon sa tribo ni Benjamin sumala sa matag pamilya.

Ang mga Lungsod nga Naangkon sa Tribo ni Benjamin

21Mao kini ang mga lungsod nga gihatag sa tribo ni Benjamin nga gibahin ngadto sa matag pamilya:

Jerico, Bet Hogla, Emek Keziz, 22Bet Araba, Zemaraim, Betel, 23Avim, Para, Ofra, 24Kefar Amoni, Ofni, ug Geba—12 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini. 25Dugang pa niini mao ang Gibeon, Rama, Beerot, 26Mizpa, Kefira, Moza, 27Rekem, Irpeel, Tarala, 28Zela, Haelef, Jebus (nga mao ang Jerusalem), Gibea, ug Kiriat-Jearim18:28 Kiriat-Jearim: Mao kini sa Griego nga teksto. Sa Hebreo, Kiriat.—14 ka mga lungsod lakip ang mga baryo niini.

Mao kini ang panulondon sa tribo ni Benjamin nga gibahin ngadto sa matag pamilya.