Ang Pulong Sa Dios

Josue 15:1-63

Ang Kayutaan nga Gihatag ngadto sa Tribo ni Juda

1Ang kayutaan nga naangkon sa tribo ni Juda nga gibahin ngadto sa matag pamilya nakaabot hangtod sa utlanan sa Edom, sa kinatumyan sa habagatang bahin sa kamingawan sa Zin. 2Ang utlanan niini nga yuta sa habagatan naggikan sa habagatang bahin sa Patay nga Dagat15:2 Patay nga Dagat: sa Hebreo, labihan kaparat nga dagat. Mao usab sa bersikulo 5. 3ug nagapadulong sa habagatan sa Tungasanan sa Akrabim hangtod sa kamingawan sa Zin. Nakaabot kini sa habagatan sa Kadesh Barnea, agi sa Hezron patungas sa Adar. Unya miliko paingon sa Karka, 4agi sa Azmon, subay sa Lugut sa Ehipto hangtod sa Dagat sa Mediteraneo. Mao kadto ang utlanan sa Juda sa habagatan.

5Ang utlanan sa sidlakan mao ang Patay nga Dagat hangtod sa gawasanan sa tubig sa Suba sa Jordan.

Ang utlanan sa amihan naggikan usab didto sa gawasanan sa Suba sa Jordan 6patungas sa Bet Hogla, ug paingon sa amihan sa Bet Araba patungas sa Bato ni Bohan nga anak ni Reuben. 7Unya mipaingon kini sa Lugut sa Acor hangtod sa Debir, ug miliko sa amihan paingon sa Gilgal nga atbang sa Tungasanan sa Adumim sa habagatang bahin sa lugut. Mipadayon kini sa mga tuboran sa En Shemesh hangtod sa En Rogel. 8Gikan didto mipaingon kini sa Kapatagan sa Ben Hinom subay sa mga bakilid sa habagatan sa siyudad sa mga Jebusihanon (kini nga siyudad mao ang Jerusalem). Unya, mitungas kini ngadto sa tumoy sa bukid atbang sa kasadpan sa Kapatagan sa Ben Hinom, sa tumoy sa amihan sa Kapatagan sa Refaim. 9Ug gikan didto, mipadayon kini sa Tuboran sa Neftoa, ug mogawas kini paingon sa mga lungsod nga duol sa Bukid sa Efron. Unya miliko kini palugsong sa Baala (nga mao ang Kiriat-Jearim), 10ug miliko pa gayod sa kasadpan dapit sa Baala paingon sa Bukid sa Seir. Unya mipadayon kini ngadto sa amihan nga bakilid sa Bukid sa Jearim (nga mao ang Kesalon), palugsong sa Bet Shemesh, agi sa Timnah. 11Mipadayon kini ngadto sa amihan nga bakilid sa Ekron ug miliko paingon sa Shikeron, agi sa Bukid sa Baala hangtod sa Jabneel. Misangko kini sa Dagat sa Mediteraneo, 12nga mao usab ang utlanan sa kasadpan.

Mao kini ang mga utlanan sa palibot sa kayutaan nga gibahin ngadto sa mga pamilya sa tribo ni Juda.

Ang Yuta nga Gihatag kang Caleb

(Hukom 1:11-15)

13Sumala sa gisugo sa Ginoo kang Josue, gihatag ni Josue ang usa ka bahin sa yuta sa tribo ni Juda ngadto kang Caleb nga anak ni Jefune. Kining yutaa mao ang Kiriat Arba, nga mao ang Hebron. (Gingalan kini kang Arba nga amahan ni Anak.) 14Giabog ni Caleb gikan sa maong yuta ang tulo ka mga kaliwat ni Anak nga mao ang mga pamilya ni Sheshai, Ahiman, ug Talmai.

15Unya gisulong niya ang Debir (nga kaniadto gitawag nga Kiriat-Sefer). 16Miingon si Caleb, “Ipaminyo ko ang akong anak nga si Acsa sa tawo nga mosulong ug makailog sa Kiriat-Sefer.” 17Si Otniel nga anak ni Kenaz nga igsoon ni Caleb mao ang nakailog sa lungsod. Busa gipaminyo ni Caleb kaniya ang iyang anak nga si Acsa. 18Sa dihang nakasal na sila, gikombinsi ni Acsa ang iyang bana15:18 gikombinsi ni Acsa ang iyang bana: sa ubang mga kopya sa Septuagint, gikombinsi ni Otniel ang iya asawa. nga mangayo ug dugang nga yuta sa iyang amahan. Busa miadto si Acsa kang Caleb, ug sa dihang nakakanaog na siya sa iyang asno, gipangutana siya ni Caleb kon unsay iyang tuyo. 19Mitubag siya, “Hatagi akog dugang pabor. Gusto ko unta nga hatagan mo akog yuta nga may mga tuboran, tungod kay ang yuta nga gihatag mo kanako sa Negev walay tuboran.” Busa gihatag kaniya ni Caleb ang yuta nga may tuboran sa ibabaw ug sa ubos.

Ang mga Lungsod sa Juda

20Kining mosunod mao ang mga lungsod nga nahimong panulondon sa tribo ni Juda nga gibahin ngadto sa matag pamilya: 21Ang mga lungsod sa habagatan, sa kinatumyang bahin sa Negev duol sa utlanan sa Edom: Kabzeel, Eder, Jagur 22Kina, Dimona, Adada, 23Kedesh, Hazor, Itnan, 24Zif, Telem, Bealot, 25Hazor Hadata, Keriot Hezron (nga mao ang Hazor), 26Amam, Shema, Molada, 27Hazar Gada, Heshmon, Bet Pelet, 28Hazar Shual, Beersheba, Biziotia, 29Baala, Iim, Ezem, 30Eltolad, Kesil, Horma, 31Ziklag, Madmana, Sansana, 32Lebaot, Shilhim, Ain, ug Rimon—29 tanan ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

33Ang mga lungsod sa kabungtoran sa kasadpan15:33 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela.: Eshtaol, Zora, Ashna, 34Zanoa, En Ganim, Tapua, Enam, 35Jarmut, Adulam, Soco, Azeka, 36Shaaraim, Aditaim, ug Gedera (o15:36 o: Mahimo usab nga “ug.” Gederotaim)—14 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini.

37Apil usab ang Zenan, Hadasha, Migdal Gad, 38Dilean, Mizpa, Jokteel, 39Lakish, Bozkat, Eglon, 40Cabon, Lamas, Kitlis, 41Gederot, Bet Dagon, Naama, ug Makeda—16 ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

42Ang Libna, Eter, Ashan, 43Ifta, Ashna, Nezib, 44Keila, Aczib, ug Maresha—9 ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

45Ang Ekron ug ang mga lungsod ug mga baryo sa palibot niini, 46ug ang tanan nga lungsod ug mga baryo nga duol sa Ashdod gikan sa Ekron paingon sa Dagat sa Mediteraneo. 47Nalakip usab niini ang Ashdod ug Gaza, ug ang mga lungsod ug mga baryo niini hangtod sa Lugut sa Ehipto ug sa baybayon sa Dagat sa Mediteraneo.

48Ang mga lungsod sa kabukiran: Shamir, Jatir, Soco, 49Dana, Kiriat Sana (nga mao ang Debir), 50Anab, Eshtemo, Anim, 51Goshen, Holon, ug Gilo—11 ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

52Ang Arab, Duma, Eshan 53Janim, Bet Tapua, Afeka, 54Humta, Kiriat Arba (nga mao ang Hebron), ug Zior—9 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini.

55Ang Maon, Carmel, Zif, Juta, 56Jezreel, Jokdeam, Zanoa, 57Kain, Gibea, ug Timnah—10 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini. 58Ang Halhul, Bet Shur, Gedor, 59Maarat, Bet Anot, ug Eltekon—6 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini.

60Ang Kiriat Baal (nga mao ang Kiriat-Jearim) ug ang Raba—2 ka mga lungsod lakip ang mga baryo sa palibot niini.

61Ang mga lungsod sa kamingawan: Bet Araba, Midin, Secaca, 62Nibshan, ang Lungsod sa Asin, ug ang En Gedi—6 ka mga lungsod apil ang mga baryo sa palibot niini.

63Apan wala maabog sa tribo sa Juda ang mga Jebusihanon nga nagapuyo sa Jerusalem. Busa hangtod karon tua pa sila magpuyo uban sa tribo ni Juda.