Josue 13 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Josue 13:1-33

Ang Kayutaan nga Ilogonon Pa

1Sa dihang tigulang na kaayo si Josue, miingon ang Ginoo kaniya, “Tigulang ka na kaayo ug daghan pang kayutaan nga kinahanglang panag-iyahon. 2Mao kini ang kayutaan nga wala pa mailog: tanang kayutaan sa mga Filistihanon ug Geshusihanon 3nga sakop sa teritoryo sa mga Canaanhon. Naggikan kini sa suba sa Shihor sa sidlakang bahin sa Ehipto hangtod sa utlanan sa Ekron sa amihan, ug lakip na ang lima ka mga lungsod sa mga Filistihanon: Gaza, Ashdod, Ashkelon, Gat, ug Ekron. Ug wala pa usab mailog ang kayutaan sa mga Abimihanon 4sa habagatan; ang tanang yuta sa mga Canaanhon gikan sa Meara, nga iya kaniadto sa mga Sidohanon, hangtod sa Afek nga utlanan sa yuta sa mga Amorihanon; 5ang yuta sa mga Gebalihanon, ug ang tibuok nga Lebanon sa sidlakan, gikan sa Baal Gad sa tiilan sa Bukid sa Hermon hangtod sa Lebo sa Hamat; 6ug lakip usab ang mga bukid gikan sa Lebanon hangtod sa Misrefot Maim, nga iya sa mga Sidohanon.

“Inigsulong ninyo, ako mismo ang moabog sa mga lumulupyo niining mga dapita. Siguradoha nga mabahin kini nga mga yuta ngadto sa mga Israelinhon isip ilang panulondon, sumala sa gisugo ko kanimo. 7Bahinon mo kining mga yutaa ngadto sa siyam ka mga tribo ug sa katunga sa tribo ni Manase.”

8Ang tribo ni Reuben, Gad, ug ang katunga sa tribo ni Manase gihatagan na ni Moises nga alagad sa Ginoo sa ilang bahin sa sidlakang bahin sa Jordan. 9Ang yuta nila naggikan sa Aroer nga anaa sa kilid sa Lugut sa Arnon (lakip na niini ang lungsod taliwala niini nga lugut) paingon sa tibuok patag ibabaw sa bukid sa Medeba hangtod sa Dibon. 10Nalakip usab ang tanang mga lungsod nga anaa ilalom sa pagmando ni Sihon nga naghari sa Heshbon, hangtod sa utlanan sa mga Ammonihanon. 11Lakip usab ang Gilead ug ang mga yuta nga gipuy-an sa mga Geshusihanon ug mga Maacatihanon, ang tibuok nga Bukid sa Hermon, ug ang tibuok Basan hangtod sa Saleca. 12Lakip usab ang tibuok gingharian ni Og nga naghari sa Ashtarot ug sa Edrei. Si Og usa sa mga nahibilin nga kaliwat nga Refaiminhon nga gipildi ni Moises ug giabog gikan sa ilang mga yuta. 13Apan wala maabog13:13 wala maabog: o, wala aboga. sa mga Israelinhon ang mga Geshusihanon ug ang mga Maacatihanon. Ug kining mga tawhana nagapuyo gihapon uban sa mga Israelinhon hangtod karon.

14Wala hatagi ni Moises ug panulondon ang tribo ni Levi. Ang ilang pagadawaton mao ang bahin gikan sa mga halad pinaagi sa kalayo13:14 halad pinaagi sa kalayo: Tan-awa usab ang Num. 15:3. nga ginahalad alang sa Ginoo, ang Dios sa Israel, sumala sa giingon sa Ginoo kang Moises.

15Mao kini ang bahin sa yuta nga gihatag ni Moises sa tribo ni Reuben, nga gibahin ngadto sa matag pamilya:

16Gikan sa Aroer nga anaa sa kilid sa Lugut sa Arnon (lakip na niini ang lungsod tapad niini nga lugut) hangtod sa tibuok patag ibabaw sa bukid sa Medeba. 17Lakip usab ang Heshbon ug ang tanang lungsod niini sa kapatagan nga mao ang Dibon, Bamot Baal, Bet Baal Meon, 18Jahaz, Kedemot, Mefaat, 19Kiriataim, Sibma, Zeret Shahar (nga anaa sa bungtod sa kapatagan), 20Bet Peor, ubos nga bahin sa Pisga, Bet Jeshimot, 21ug ang tanang mga lungsod sa patag ibabaw sa bukid ug ang tanang mga lungsod nga sakop ni Sihon nga hari sa mga Amorihanon nga naghari sa Heshbon. Napildi siya ni Moises ingon man ang mga pangulo sa Midian nga sila si Evi, Rekem, Zur, Hur, ug Reba. Kini sila nangulo sa ilang kayutaan ubos sa paggahom ni Haring Sihon. 22Lakip usab sa mga gipatay sa mga Israelinhon mao si Balaam nga manalagna nga anak ni Beor. 23Ang Suba sa Jordan mao ang utlanan sa tribo ni Reuben. Mao kadto ang mga lungsod ug mga baryo nga gihatag ngadto sa tribo ni Reuben, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

24Mao kini ang bahin sa yuta nga gihatag ni Moises sa tribo ni Gad, nga gibahin ngadto sa matag pamilya:

25Ang Jazer ug ang tanang mga lungsod sa Gilead, ug ang katunga sa yuta sa mga Amonihanon hangtod sa Aroer nga anaa sa atbang sa Raba. 26Lakip usab ang mga yuta nga naggikan sa Heshbon hangtod sa Ramat Mizpa ug Betonim, ug gikan sa Mahanaim hangtod sa utlanan sa Lo Debar.13:26 Lo Debar: o, Lidebir; o, Debir. 27Ang yuta sa Kapatagan sa Jordan nga naangkon nila mao ang Bet Haram, Bet Nimra, Sucot, Zafon, ug ang nahibiling sakop sa gingharian ni Sihon nga hari sa Heshbon. Ang utlanan sa kasadpan mao ang Suba sa Jordan hangtod sa Linaw sa Galilea.13:27 Galilea: sa Hebreo, Kineret. 28Mao kadto ang mga lungsod ug mga baryo nga gihatag ngadto sa tribo ni Gad, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

29Mao kini ang bahin sa yuta nga gihatag ni Moises sa katunga sa tribo ni Manase, nga gibahin ngadto sa matag pamilya:

30Gikan sa Mahanaim hangtod sa tibuok Basan, ang tibuok gingharian ni Og nga hari sa Basan, ug ang 60 ka mga lungsod sa Jair nga sakop sa Basan. 31Lakip usab ang katunga sa Gilead, ug ang Ashtarot ug Edrei, ang mga lungsod sa Basan sa gingharian ni Og. Mao kadto ang kayutaan nga gihatag ngadto sa katunga sa mga kaliwat ni Makir nga anak ni Manase, nga gibahin ngadto sa matag pamilya.

32Mao kadto ang pagkabahin ni Moises sa mga yuta sa sidlakang bahin sa Jerico ug Jordan sa dihang didto siya sa kapatagan sa Moab. 33Apan wala hatagi ni Moises ang tribo ni Levi ug yuta nga ilang panulondon tungod kay ang ilang panulondon mao ang Ginoo,13:33 ang ilang panulondon mao ang Ginoo: Tan-awa ang 13:14 sa posible nga kahulogan niini. ang Dios sa Israel, sumala sa iyang gisulti kanila.