Ang Pulong Sa Dios

Josue 12:1-24

Ang mga Hari sa Sidlakang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

1-2Nasakop na sa mga Israelinhon ang mga yuta sa sidlakan sa Jordan, gikan sa Lugut sa Arnon hangtod sa Bukid sa Hermon lakip niini ang yuta sa sidlakan nga bahin sa Kapatagan sa Jordan.12:1-2 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. Mao usab sa bersikulo 3 ug 8. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipildi sa mga Israelinhon:

Si Sihon nga Amorihanon nga nagapuyo sa Heshbon. Sakop sa iyang gingharian ang katunga sa Gilead. Naggikan kini sa Aroer nga anaa sa kilid sa Lugut sa Arnon (lakip na niini ang lungsod taliwala niini nga lugut) hangtod sa Lugut sa Jabok, ang utlanan sa mga Amonihanon. 3Sakop usab niya ang sidlakang bahin sa Kapatagan sa Jordan, gikan sa Linaw sa Galilea12:3 Galilea: sa Hebreo, Kineret. hangtod sa Bet Jeshimot, sa sidlakang bahin sa Patay nga Dagat,12:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sa Araba, ang labihan kaparat nga dagat. ug hangtod pa gayod sa habagatan sa ubos nga bahin sa Pisga.

4Ang ikaduha mao si Og, ang hari sa Basan. Usa siya sa mga nahibiling kaliwat sa Refaimnon. Nagapuyo siya sa Ashtarot ug sa Edrei. 5Ang sakop sa iyang gingharian mao ang Bukid sa Hermon, Saleca, ang tibuok Basan hangtod sa utlanan sa Geshur ug Maaca, ug ang katunga sa Gilead, hangtod sa utlanan sa Heshbon nga sakop sa teritoryo ni Haring Sihon. 6Gipildi sila ni Moises, nga alagad sa Ginoo, ug sa mga Israelinhon. Gihatag ni Moises ang ilang yuta sa tribo ni Reuben, Gad ug sa katunga sa tribo ni Manase ingon nga ilang panulondon.

Ang mga Hari sa Kasadpang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

7-8Nasakop usab ni Josue ug sa mga Israelinhon ang mga yuta sa kasadpang bahin sa Jordan, gikan sa Baal Gad sa Kapatagan sa Lebanon hangtod sa Bukid sa Halak patungas sa Seir. Gihatag ni Josue kini nga mga yuta ngadto sa mga Israelinhon isip ilang panulondon. Gibahin niya kini sumala sa ilang tribo. Lakip niini nga yuta ang mga bukid, ang kabungtoran sa kasadpan,12:7-8 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ang Kapatagan sa Jordan, ang ubos nga mga bahin, ang disyerto sa habagatan, ug ang Negev. Gipuy-an kini kaniadto sa mga Hitihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipangpildi ni Josue ug sa mga Israelinhon:

9hari sa Jerico

hari sa Ai (duol sa Betel)

10hari sa Jerusalem

hari sa Hebron

11hari sa Jarmut

hari sa Lakish

12hari sa Eglon

hari sa Gezer

13hari sa Debir

hari sa Geder

14hari sa Horma

hari sa Arad

15hari sa Libna

hari sa Adulam

16hari sa Makeda

hari sa Betel

17hari sa Tapua

hari sa Hefer

18hari sa Afek

hari sa Lasharon

19hari sa Madon

hari sa Hazor

20hari sa Shimron Meron

hari sa Acshaf

21hari sa Taanac

hari sa Megido

22hari sa Kedesh

hari sa Jokneam (sa Carmel)

23hari sa Dor (sa Nafat Dor)

hari sa Goyim (sa Gilgal)

24hari sa Tirza.

Ang tanan 31 ka mga hari.

New International Reader’s Version

Joshua 12:1-24

Israel Wins the Battle Over the Kings in the Land

1The Israelites took over the territory east of the Jordan River. The land they captured reached from the Arnon River valley to Mount Hermon. It included the whole east side of the Arabah Valley. Israel won the battle over the kings of that whole territory. Here are the lands Israel captured from the kings they won the battle over.

2They took over the land of Sihon. He was the king of the Amorites. He ruled in Heshbon.

The land he ruled over begins at Aroer. Aroer is on the rim of the Arnon River valley. Sihon ruled from the middle of the valley to the Jabbok River. The Jabbok is the border of Ammon. Sihon’s territory included half of Gilead.

3He also ruled over the east side of the Arabah Valley. That land begins at the Sea of Galilee. It goes to the Dead Sea and over to Beth Jeshimoth. Then it goes south, below the slopes of Pisgah.

4Israel also took over the territory of Og. He was the king of Bashan. He was one of the last of the Rephaites. He ruled in Ashtaroth and Edrei.

5He ruled over Mount Hermon, Salekah and the whole land of Bashan. Og’s kingdom reached all the way to the border of Geshur and Maakah. He ruled over half of Gilead. His land reached the border of Sihon, the king of Heshbon.

6Moses was the servant of the Lord. Moses and the Israelites won the battle over those two kings. He gave their land to the tribes of Reuben and Gad and half of the tribe of Manasseh. He gave it to them as their share.

7Joshua and the Israelites won the battle over the kings who ruled west of the Jordan River. The lands of those kings reached from Baal Gad in the Valley of Lebanon to Mount Halak, which rises toward Seir. Joshua gave their lands to the tribes of Israel as their very own. He divided them up and gave each tribe its share. 8Those lands included the central hill country, the western hills and the Arabah Valley. They also included the mountain slopes, the Desert of Judah and the Negev Desert. Those lands belonged to the Hittites, Amorites, Canaanites, Perizzites, Hivites and Jebusites.

Here are the kings Israel won the battle over.

9the king of Jericho onethe king of Ai, which is near Bethel one10the king of Jerusalem onethe king of Hebron one11the king of Jarmuth onethe king of Lachish one12the king of Eglon onethe king of Gezer one13the king of Debir onethe king of Geder one14the king of Hormah onethe king of Arad one15the king of Libnah onethe king of Adullam one16the king of Makkedah onethe king of Bethel one17the king of Tappuah onethe king of Hepher one18the king of Aphek onethe king of Lasharon one19the king of Madon onethe king of Hazor one20the king of Shimron Meron onethe king of Akshaph one21the king of Taanach onethe king of Megiddo one22the king of Kedesh onethe king of Jokneam in Carmel one23the king of Dor in Naphoth Dor onethe king of Goyim in Gilgal one24the king of Tirzah one

The total number of kings was 31.