Ang Pulong Sa Dios

Josue 12:1-24

Ang mga Hari sa Sidlakang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

1-2Nasakop na sa mga Israelinhon ang mga yuta sa sidlakan sa Jordan, gikan sa Lugut sa Arnon hangtod sa Bukid sa Hermon lakip niini ang yuta sa sidlakan nga bahin sa Kapatagan sa Jordan.12:1-2 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. Mao usab sa bersikulo 3 ug 8. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipildi sa mga Israelinhon:

Si Sihon nga Amorihanon nga nagapuyo sa Heshbon. Sakop sa iyang gingharian ang katunga sa Gilead. Naggikan kini sa Aroer nga anaa sa kilid sa Lugut sa Arnon (lakip na niini ang lungsod taliwala niini nga lugut) hangtod sa Lugut sa Jabok, ang utlanan sa mga Amonihanon. 3Sakop usab niya ang sidlakang bahin sa Kapatagan sa Jordan, gikan sa Linaw sa Galilea12:3 Galilea: sa Hebreo, Kineret. hangtod sa Bet Jeshimot, sa sidlakang bahin sa Patay nga Dagat,12:3 Patay nga Dagat: sa Hebreo, Dagat sa Araba, ang labihan kaparat nga dagat. ug hangtod pa gayod sa habagatan sa ubos nga bahin sa Pisga.

4Ang ikaduha mao si Og, ang hari sa Basan. Usa siya sa mga nahibiling kaliwat sa Refaimnon. Nagapuyo siya sa Ashtarot ug sa Edrei. 5Ang sakop sa iyang gingharian mao ang Bukid sa Hermon, Saleca, ang tibuok Basan hangtod sa utlanan sa Geshur ug Maaca, ug ang katunga sa Gilead, hangtod sa utlanan sa Heshbon nga sakop sa teritoryo ni Haring Sihon. 6Gipildi sila ni Moises, nga alagad sa Ginoo, ug sa mga Israelinhon. Gihatag ni Moises ang ilang yuta sa tribo ni Reuben, Gad ug sa katunga sa tribo ni Manase ingon nga ilang panulondon.

Ang mga Hari sa Kasadpang bahin sa Jordan nga Gipildi sa mga Israelinhon

7-8Nasakop usab ni Josue ug sa mga Israelinhon ang mga yuta sa kasadpang bahin sa Jordan, gikan sa Baal Gad sa Kapatagan sa Lebanon hangtod sa Bukid sa Halak patungas sa Seir. Gihatag ni Josue kini nga mga yuta ngadto sa mga Israelinhon isip ilang panulondon. Gibahin niya kini sumala sa ilang tribo. Lakip niini nga yuta ang mga bukid, ang kabungtoran sa kasadpan,12:7-8 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ang Kapatagan sa Jordan, ang ubos nga mga bahin, ang disyerto sa habagatan, ug ang Negev. Gipuy-an kini kaniadto sa mga Hitihanon, Amorihanon, Canaanhon, Perisihanon, Hibihanon, ug mga Jebusihanon. Mao kini ang mga hari niadtong mga dapita nga gipangpildi ni Josue ug sa mga Israelinhon:

9hari sa Jerico

hari sa Ai (duol sa Betel)

10hari sa Jerusalem

hari sa Hebron

11hari sa Jarmut

hari sa Lakish

12hari sa Eglon

hari sa Gezer

13hari sa Debir

hari sa Geder

14hari sa Horma

hari sa Arad

15hari sa Libna

hari sa Adulam

16hari sa Makeda

hari sa Betel

17hari sa Tapua

hari sa Hefer

18hari sa Afek

hari sa Lasharon

19hari sa Madon

hari sa Hazor

20hari sa Shimron Meron

hari sa Acshaf

21hari sa Taanac

hari sa Megido

22hari sa Kedesh

hari sa Jokneam (sa Carmel)

23hari sa Dor (sa Nafat Dor)

hari sa Goyim (sa Gilgal)

24hari sa Tirza.

Ang tanan 31 ka mga hari.