Ang Pulong Sa Dios

Josue 11:1-23

Napildi sa Israel ang mga Dapit sa Amihan

1Sa dihang nabalitaan ni Jabin nga hari sa Hazor ang kadaogan sa mga Israelinhon, nagpadala siya ug mensahe ngadto niini nga mga hari: kang Jobab nga hari sa Madon, sa mga hari sa Shimron ug Acshaf, 2sa mga hari sa kabukiran sa amihan, sa mga hari sa Kapatagan sa Jordan11:2 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. Mao usab sa bersikulo 16. sa habagatang bahin sa Dagat sa Galilea,11:2 Galilea: sa Hebreo, Kineret. sa mga hari sa kabungtoran sa kasadpan,11:2 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. sa mga hari sa kabaybayonan sa Dor sa kasadpan, 3sa mga hari sa mga Canaanhon sa sidlakan ug sa kasadpan sa Suba sa Jordan, sa mga hari sa mga Amorihanon, Hitihanon, Perisihanon, Jebusihanon nga nagapuyo sa kabukiran, ug sa mga hari sa mga Hibihanon nga nagapuyo sa ubos sa Bukid sa Hermon sa yuta sa Mizpa. 4Nagaabot kining tanang mga hari uban sa ilang mga kasundalohan nga daw sama kadaghan sa balas sa baybayon. Labihan usab kadaghan sa ilang mga kabayo ug mga karwahe. 5Naghiusa kini nga mga hari ug nagkampo sa daplin sa Sapa sa Merom aron sa pagpakiggira sa Israel.

6Miingon ang Ginoo kang Josue, “Ayaw kamo kahadlok kanila, kay ugma sa ingon niining orasa, pamatyon ko silang tanan alang sa Israel. Pamiangi ninyo ang ilang mga kabayo ug pangsunoga ang ilang mga karwahe.” 7Busa kalit nga misulong si Josue uban ang iyang mga sundalo didto sa Sapa sa Merom. 8Ug gipadaog sila sa Ginoo batok sa ilang mga kaaway. Gigukod nila ang ilang mga kaaway hangtod sa Bantogan nga Sidon ug sa Misrefot Maim, ug hangtod sa kapatagan sa Mizpa sa sidlakan. Nahurot gayod nilag patay ang ilang mga kaaway. 9Ug gihimo ni Josue kanila ang gisugo sa Ginoo: gipamiangan niya ang ilang mga kabayo ug gipangsunog ang ilang mga karwahe.

10Pagkahuman niini, mibalik silang Josue sa Hazor ug giilog kini, ug gipatay ang hari niini. (Ang Hazor mao ang labing gamhanan sa mga gingharian niadtong panahona.) 11Gipamatay usab nila ang tanang mga lumulupyo sa Hazor. Gilaglag nila kini sa hingpit, ug wala gayoy nahibiling buhi. Ug gisunog nila ang lungsod.

12Nailog nila ni Josue kining tanang mga lungsod. Gipatay nila ang tanang mga lumulupyo niini, lakip ang ilang mga hari. Gilaglag nila kini sa hingpit sumala sa gisugo ni Moises nga alagad sa Ginoo. 13Apan wala sunoga sa mga Israelinhon ang mga lungsod nga natukod sa bungtod, gawas lang sa Hazor nga gisunog ni Josue. 14Gipanguha sa mga Israelinhon ang tanang kabtangan ug mga kahayopan niini nga mga lungsod. Apan gipamatay nila ang tanang mga lumulupyo niini, ug wala gayoy nahibiling buhi. 15Mao kadto ang gimando sa Ginoo kang Moises, ug gimando usab kini ni Moises kang Josue. Ug gituman gayod ni Josue ang tanang gisugo sa Ginoo kang Moises.

Gisakop ni Josue ang Tibuok nga Yuta

16Gisakop ni Josue ang tibuok yuta: ang kabukiran, ang tanang kayutaan sa Negev, ang tanang kayutaan sa Goshen, ang kabungtoran sa kasadpan,11:16 kabungtoran sa kasadpan: sa Hebreo, Shefela. ang Kapatagan sa Jordan,11:16 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. ug ang mga bukid ug kapatagan sa Israel. 17Ang teritoryo nga nasakop niya naggikan sa Bukid sa Halak patungas sa Seir hangtod sa Baal Gad, sa Kapatagan sa Lebanon sa tiilan sa Bukid sa Hermon. Gidakop ug gipamatay niya ang mga hari niining mga dapita 18human sa taas nga panahon nila nga pagpakiggira. 19Walay laing nakighigala sa mga Israelinhon niining dapita gawas lang sa mga Hibihanon nga nagapuyo sa Gibeon. Ang uban, gipildi nila sa gira. 20Kay gipagahi sa Ginoo ang ilang kasingkasing aron makig-away sila sa mga Israelinhon. Niining paagiha gipamatay sila sa walay kalooy ug nalaglag sila sa hingpit sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises.

21Niadtong panahona usab, gisulong ni Josue ang mga kaliwat ni Anak nga nagapuyo sa mga bukid sa Hebron, Debir, Anab, ug sa tanan nga kabukiran sa Juda ug Israel. Gilaglag sila ni Josue sa hingpit apil ang ilang mga lungsod. 22Walay mga kaliwat ni Anak nga nahibilin sa teritoryo sa mga Israelinhon gawas lang sa Gaza, Gat, ug sa Ashdod.

23Busa nasakop ni Josue ang tibuok nga yuta, sumala sa gisugo sa Ginoo kang Moises. Gihatag niya kini nga yuta ngadto sa mga Israelinhon isip panulondon. Gibahin-bahin nila kini ngadto sa matag tribo.

Niadtong higayona naundang na ang gira sa yuta sa mga Israelinhon.