Ang Pulong Sa Dios

Joel 3:1-21

Silotan ang mga Nasod

1Miingon ang Ginoo, “Nianang panahona pauswagon ko pag-usab ang Juda apil na ang Jerusalem.3:1 pauswagon… Jerusalem: o, pabalikon ko ang katawhan sa Juda ug Jerusalem sa ilang yuta gikan sa pagkabihag. 2Tigomon ko ang mga nasod ug dad-on ko sila sa Kapatagan ni Jehoshaphat.3:2 Jehoshaphat: Ang buot ipasabot sa Hebreo, nagahukom ang Ginoo. Didto pagahukman ko sila tungod sa ilang gihimo sa katawhan nga akong gipanag-iyahan, ang mga Israelinhon. Gipakatag nila ang akong katawhan sa ubang mga nasod ug gibahin nila ang akong yuta. 3Giripahan nila ang akong katawhan, ug gibaligya nila ingon nga mga ulipon ang mga batang lalaki ug babaye, aron ibayad sa mga ilimnon ug sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.

4“Kamong mga katawhan sa Tyre, Sidon, ug sa tanang dapit sa Filistia, unsa kining ginahimo ninyo batok kanako?3:4 Ang ginahimo niini nga mga nasod batok sa Israel sama lang nga ginahimo nila batok sa Ginoo. Gipanimaslan ba ninyo ako sa butang nga akong nahimo? Kon gipanimaslan ninyo ako, panimaslan ko usab kamo diha-diha dayon tungod sa inyong gihimo. 5Kay gikuha ninyo ang akong mahalong mga kabtangan,3:5 akong… kabtangan: Ang mga kabtangan sa mga Israelinhon iya sa Ginoo. apil na ang mga plata ug bulawan, ug gidala ninyo kini ngadto sa inyong mga templo. 6Gipamaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda, aron mapahilayo ninyo sila sa ilang kaugalingong yuta. 7Apan tabangan ko sila nga makapahawa sa mga dapit nga gibaligyaan ninyo kanila, ug pagahimuon ko kaninyo ang inyong gihimo kanila. 8Ibaligya ko ang inyong mga anak sa katawhan sa Juda, ug ibaligya nila sila sa mga taga-Saba,3:8 Saba: Usa ka dapit sa habagatang-kasadpan sa Arabia. nga namuyo sa layong lugar. Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

9Miingon pa ang Ginoo, “Ipahibalo kini sa mga nasod: Pangandam kamo sa pakig-gubat. Aghata ninyo ang inyong mga sundalo nga mosulong. 10Himoa ninyong mga espada ang punta sa inyong mga daro ug himoa ninyong mga bangkaw ang inyong mga lampas. Bisan ang mga maluya kinahanglang makiggira. 11Dali, duol kamo, tanan kamong mga nasod sa palibot. Ug pagtigom kamo didto sa walog ni Jehoshaphat. Ang mga mahadlokon kinahanglang magsundalo.3:11 Ang mga… magsundalo: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Ginoo, ipadala ang imong mga sundalo.

12Nagaingon pa gayod ang Ginoo, “Kinahanglang maaghat sa pagtungas ngadto sa walog ni Jehoshaphat ang mga nasod sa palibot, kay hukman ko sila didto. 13Galaba sila nga daw trigo nga alanihon! Tunob-tunobi sila nga daw ubas nga pugaunon tungod kay puno na ang pug-anan ug nagaawas na kini! Kay labihan sila kadaotan.”

14Labihan kadaghan sa mga tawo nga nagasaba sa walog sa Paghukom, kay duol na moabot ang adlaw sa pagsilot sa Ginoo. 15Mongitngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na mosidlak ang mga bitoon. 16Mongulob ang Ginoo gikan sa Zion;3:16 Zion: mao usab ang Jerusalem. ang iyang tingog modahunog gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini mouyog ang kalibotan ug ang kalangitan. Apan lig-on nga dalangpanan ang Ginoo alang sa mga Israelinhon nga iyang katawhan.

Ang mga Panalangin alang sa mga Katawhan sa Dios

17Miingon ang Ginoo, “Mga taga-Juda, mahibaloan ninyo nga ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nagapuyo sa Zion, ang akong balaan nga bukid. Ug mahimong balaan na usab ang Jerusalem; dili na gayod kini sulongon pag-usab sa mga taga-laing nasod. 18Nianang adlawa panalanginan ko kamo. Mahimong abunda ang inyong bag-ong bino gikan sa daghang mga ubas sa kabukiran. Mahimong abunda usab ang inyong gatas gikan sa daghang mga baka ug mga kanding nga nagasabsab sa mga bungtod. Dili gayod mamad-an ang inyong mga sapa. Motubod ang tuboran gikan sa templo sa Ginoo ug magapatubig kini sa lugut nga may mga akasya.3:18 nga may mga akasya: o, sa Shitim.

19“Ang Ehipto mahimong awaaw ug ang Edom mahimong disyerto tungod kay gidaog-daog nila ang katawhan sa Juda; gipamatay nila ang mga walay sala. 20Apan ang Juda ug ang Jerusalem pagapuy-an hangtod sa kahangtoran. 21Ipanimalos ko ang mga gipamatay nga mga taga-Juda; silotan ko gayod ang naghimo niini kanila.3:21 Ipanimalos… kanila: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, Pasayloon ko ang gihimo nga mga krimen sa mga taga-Juda nga wala ko pa mapasaylo. Ako ang Ginoo nga nagpuyo sa Zion.”

Thai New Contemporary Bible

โยเอล 3:1-21

ประชาชาติทั้งหลายถูกพิพากษา

1“เมื่อถึงเวลานั้น

เมื่อเราฟื้นฟูความเจริญรุ่งเรืองของยูดาห์และเยรูซาเล็ม

2เราจะรวบรวมประชาชาติทั้งปวง

พาเขาลงมายังหุบเขาเยโฮชาฟัท3:2เยโฮชาฟัทแปลว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงพิพากษาเช่นเดียวกับข้อ 12

ที่นั่นเราจะเริ่มพิพากษาพวกเขา

เรื่องประชากรอิสราเอลกรรมสิทธิ์ของเรา

เพราะพวกเขาทำให้ประชากรของเรากระจัดกระจายไปในหมู่ประชาชาติ

และแบ่งดินแดนของเรา

3เขาจับสลากแบ่งประชากรของเรา

และเอาเด็กผู้ชายไปแลกหญิงโสเภณีมา

พวกเขาได้ขายเด็กผู้หญิงแลกกับเหล้าองุ่น

ที่พวกเขาจะได้ดื่ม

4“นี่แน่ะไทระและไซดอนกับภูมิภาคทั้งปวงของฟีลิสเตียเอ๋ย เจ้าจะเอาเรื่องกับเราว่าอย่างไร? เจ้าจะตอบสนองสิ่งที่เราทำไปหรือ? หากเจ้าแก้แค้น เราก็จะให้กรรมที่เจ้าก่อไว้ตกอยู่แก่เจ้าเองอย่างฉับพลันทันที 5เพราะเจ้ายึดเอาเงินและทองคำกับสมบัติล้ำค่าของเราไปไว้ที่วิหารต่างๆ ของเจ้า 6เจ้าขายชนยูดาห์และชาวเยรูซาเล็มให้แก่ชาวกรีกเพื่อจะได้เนรเทศพวกเขาไปไกลจากบ้านเกิดเมืองนอน

7“ดูเถิด เราจะกระตุ้นพวกเขาออกมาจากที่ต่างๆ ซึ่งเจ้าขายพวกเขาไป และเราจะให้กรรมที่เจ้าก่อไว้ตกอยู่แก่เจ้าเอง 8เราจะขายบุตรชายบุตรสาวของเจ้าให้แก่ชาวยูดาห์ ซึ่งจะขายต่อให้ชาวเสบา ชนชาติซึ่งอยู่ไกลลิบ” องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสดังนั้น

9จงประกาศในหมู่ประชาชาติดังนี้ว่า

เตรียมรบเถิด!

จงปลุกใจเหล่านักรบ!

ให้พลรบทั้งปวงเข้ามาใกล้และบุกทันที

10จงเอาผาลไถนามาตีเป็นดาบ

และตีขอลิดให้เป็นทวน

ให้คนอ่อนแอพูดว่า

“ฉันเข้มแข็ง!”

11ประชาชาติทั้งปวงจากรอบทิศเอ๋ย

มาเร็วเถิด มาชุมนุมกันที่นั่น

ข้าแต่องค์พระผู้เป็นเจ้า! ขอทรงส่งนักรบของพระองค์ลงมาเถิด!

12“จงปลุกใจประชาชาติทั้งหลาย

ให้รุดหน้ามายังหุบเขาเยโฮชาฟัท

เพราะที่นั่นเราจะนั่งลงตัดสิน

ประชาชาติทั้งปวงรอบทิศ

13จงแกว่งเคียว

เพราะข้าวสุกพร้อมให้เกี่ยวแล้ว

มาเถิด มาย่ำองุ่น

เพราะบ่อย่ำองุ่นเต็มแล้ว

และบ่อเก็บมีเหล้าองุ่นเต็มล้น

ความชั่วร้ายของพวกเขามากมายนัก!”

14ผู้คนมากันมืดฟ้ามัวดิน

ในหุบเขาแห่งการพิพากษา!

เพราะวันแห่งองค์พระผู้เป็นเจ้าใกล้เข้ามาแล้ว

ในหุบเขาแห่งการพิพากษา

15ดวงอาทิตย์และดวงจันทร์จะมืดมิดไป

และดวงดาวจะอับแสง

16องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเปล่งพระสุรเสียงกึกก้องจากศิโยน

ทรงเปล่งพระสุรเสียงจากเยรูซาเล็ม

แผ่นดินและผืนฟ้าจะสั่นสะท้าน

แต่องค์พระผู้เป็นเจ้าจะทรงเป็นที่ลี้ภัยสำหรับประชากรของพระองค์

เป็นที่มั่นสำหรับประชากรอิสราเอล

พระพรสำหรับประชากรของพระเจ้า

17“เมื่อนั้นเจ้าจะรู้ว่าเราผู้เป็นพระยาห์เวห์พระเจ้าของเจ้า

พำนักอยู่ในศิโยนภูเขาศักดิ์สิทธิ์ของเรา

เยรูซาเล็มจะบริสุทธิ์ศักดิ์สิทธิ์

คนต่างชาติจะไม่มาย่ำยีมันอีก

18“ในวันนั้นจะมีน้ำองุ่นหยดจากภูเขา

และมีน้ำนมไหลมาจากเนินเขา

ลำห้วยทั้งปวงของยูดาห์จะมีน้ำนอง

ธารน้ำพุจะไหลออกมาจากพระนิเวศขององค์พระผู้เป็นเจ้า

ให้ความชุ่มชื่นแก่หุบเขาต้นกระถินเทศ3:18 หรือหุบเขาชิทธีม

19แต่อียิปต์จะเริศร้าง

เอโดมกลายเป็นถิ่นกันดาร

เพราะความอำมหิตที่ทำไว้กับชาวยูดาห์

พวกเขาทำให้ผู้บริสุทธิ์ต้องหลั่งเลือดในดินแดนนั้น

20ยูดาห์และเยรูซาเล็มจะมีผู้อยู่อาศัย

ตลอดไปทุกชั่วอายุ

21ความผิดที่พวกเขาทำให้โลหิตตกซึ่งเราไม่ได้อภัยให้นั้น

เราจะให้อภัย”

องค์พระผู้เป็นเจ้าประทับอยู่ในศิโยน!