Ang Pulong Sa Dios

Joel 3:1-21

Silotan ang mga Nasod

1Miingon ang Ginoo, “Nianang panahona pauswagon ko pag-usab ang Juda apil na ang Jerusalem.3:1 pauswagon… Jerusalem: o, pabalikon ko ang katawhan sa Juda ug Jerusalem sa ilang yuta gikan sa pagkabihag. 2Tigomon ko ang mga nasod ug dad-on ko sila sa Kapatagan ni Jehoshaphat.3:2 Jehoshaphat: Ang buot ipasabot sa Hebreo, nagahukom ang Ginoo. Didto pagahukman ko sila tungod sa ilang gihimo sa katawhan nga akong gipanag-iyahan, ang mga Israelinhon. Gipakatag nila ang akong katawhan sa ubang mga nasod ug gibahin nila ang akong yuta. 3Giripahan nila ang akong katawhan, ug gibaligya nila ingon nga mga ulipon ang mga batang lalaki ug babaye, aron ibayad sa mga ilimnon ug sa mga babaye nga nagabaligya sa ilang dungog.

4“Kamong mga katawhan sa Tyre, Sidon, ug sa tanang dapit sa Filistia, unsa kining ginahimo ninyo batok kanako?3:4 Ang ginahimo niini nga mga nasod batok sa Israel sama lang nga ginahimo nila batok sa Ginoo. Gipanimaslan ba ninyo ako sa butang nga akong nahimo? Kon gipanimaslan ninyo ako, panimaslan ko usab kamo diha-diha dayon tungod sa inyong gihimo. 5Kay gikuha ninyo ang akong mahalong mga kabtangan,3:5 akong… kabtangan: Ang mga kabtangan sa mga Israelinhon iya sa Ginoo. apil na ang mga plata ug bulawan, ug gidala ninyo kini ngadto sa inyong mga templo. 6Gipamaligya ninyo sa mga Griego ang katawhan sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda, aron mapahilayo ninyo sila sa ilang kaugalingong yuta. 7Apan tabangan ko sila nga makapahawa sa mga dapit nga gibaligyaan ninyo kanila, ug pagahimuon ko kaninyo ang inyong gihimo kanila. 8Ibaligya ko ang inyong mga anak sa katawhan sa Juda, ug ibaligya nila sila sa mga taga-Saba,3:8 Saba: Usa ka dapit sa habagatang-kasadpan sa Arabia. nga namuyo sa layong lugar. Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

9Miingon pa ang Ginoo, “Ipahibalo kini sa mga nasod: Pangandam kamo sa pakig-gubat. Aghata ninyo ang inyong mga sundalo nga mosulong. 10Himoa ninyong mga espada ang punta sa inyong mga daro ug himoa ninyong mga bangkaw ang inyong mga lampas. Bisan ang mga maluya kinahanglang makiggira. 11Dali, duol kamo, tanan kamong mga nasod sa palibot. Ug pagtigom kamo didto sa walog ni Jehoshaphat. Ang mga mahadlokon kinahanglang magsundalo.3:11 Ang mga… magsundalo: Mao kini sa Septuagint; apan sa Hebreo, Ginoo, ipadala ang imong mga sundalo.

12Nagaingon pa gayod ang Ginoo, “Kinahanglang maaghat sa pagtungas ngadto sa walog ni Jehoshaphat ang mga nasod sa palibot, kay hukman ko sila didto. 13Galaba sila nga daw trigo nga alanihon! Tunob-tunobi sila nga daw ubas nga pugaunon tungod kay puno na ang pug-anan ug nagaawas na kini! Kay labihan sila kadaotan.”

14Labihan kadaghan sa mga tawo nga nagasaba sa walog sa Paghukom, kay duol na moabot ang adlaw sa pagsilot sa Ginoo. 15Mongitngit ang adlaw ug ang bulan, ug dili na mosidlak ang mga bitoon. 16Mongulob ang Ginoo gikan sa Zion;3:16 Zion: mao usab ang Jerusalem. ang iyang tingog modahunog gikan sa Jerusalem. Ug tungod niini mouyog ang kalibotan ug ang kalangitan. Apan lig-on nga dalangpanan ang Ginoo alang sa mga Israelinhon nga iyang katawhan.

Ang mga Panalangin alang sa mga Katawhan sa Dios

17Miingon ang Ginoo, “Mga taga-Juda, mahibaloan ninyo nga ako, ang Ginoo nga inyong Dios, nagapuyo sa Zion, ang akong balaan nga bukid. Ug mahimong balaan na usab ang Jerusalem; dili na gayod kini sulongon pag-usab sa mga taga-laing nasod. 18Nianang adlawa panalanginan ko kamo. Mahimong abunda ang inyong bag-ong bino gikan sa daghang mga ubas sa kabukiran. Mahimong abunda usab ang inyong gatas gikan sa daghang mga baka ug mga kanding nga nagasabsab sa mga bungtod. Dili gayod mamad-an ang inyong mga sapa. Motubod ang tuboran gikan sa templo sa Ginoo ug magapatubig kini sa lugut nga may mga akasya.3:18 nga may mga akasya: o, sa Shitim.

19“Ang Ehipto mahimong awaaw ug ang Edom mahimong disyerto tungod kay gidaog-daog nila ang katawhan sa Juda; gipamatay nila ang mga walay sala. 20Apan ang Juda ug ang Jerusalem pagapuy-an hangtod sa kahangtoran. 21Ipanimalos ko ang mga gipamatay nga mga taga-Juda; silotan ko gayod ang naghimo niini kanila.3:21 Ipanimalos… kanila: Mao kini sa Septuagint ug sa Syriac; apan sa Hebreo, Pasayloon ko ang gihimo nga mga krimen sa mga taga-Juda nga wala ko pa mapasaylo. Ako ang Ginoo nga nagpuyo sa Zion.”

New International Reader’s Version

Joel 3:1-21

The Lord Judges the Nations

1“At that time I will bless Judah and Jerusalem

with great success again.

2I will gather together all the nations.

I will bring them down to the Valley of Jehoshaphat.

There I will put them on trial.

I will judge them for what they have done

to my people Israel.

They scattered them among the nations.

They divided up my land among themselves.

3They cast lots for my people.

They sold boys into slavery to get prostitutes.

They sold girls to buy some wine to drink.

4“Tyre and Sidon, why are you doing things like that to me? And why are you doing them, all you people in Philistia? Are you trying to get even with me for something I have done? If you are, I will pay you back for it in a quick and speedy way. 5You took my silver and gold. You carried off my finest treasures to your temples. 6You sold the people of Judah and Jerusalem to the Greeks. You wanted to send them far away from their own country.

7“But now I will stir them up into action. I will bring them back from the places you sold them to. And I will do to you what you did to them. 8I will sell your sons and daughters to the people of Judah. And they will sell them to the Sabeans. The Sabeans are a nation that is far away.” The Lord has spoken.

9Announce this among the nations.

Tell them to prepare for battle.

Nations, get your soldiers ready!

Bring all your fighting men together

and march out to attack.

10Hammer your plows into swords.

Hammer your pruning tools into spears.

Let anyone who is weak say,

“I am strong!”

11Come quickly, all you surrounding nations.

Gather together in the Valley of Jehoshaphat.

Lord, send down your soldiers from heaven!

12The Lord says,

“Stir up the nations into action!

Let them march into the valley

where I will judge them.

I will take my seat in court.

I will judge all the surrounding nations.

13My soldiers, swing your blades.

The nations are ripe for harvest.

Come and stomp on them as if they were grapes.

Crush them until the winepress of my anger is full.

Do it until the wine spills over

from the places where it is stored.

The nations have committed far too many sins!”

14Huge numbers of soldiers are gathered in the valley

where the Lord will hand down his sentence.

The day of the Lord is near in that valley.

15The sun and moon will become dark.

The stars won’t shine anymore.

16The Lord will roar like a lion from Jerusalem.

His voice will sound like thunder from Zion.

The earth and the heavens will tremble.

But the Lord will keep the people of Israel safe.

He will be a place of safety for them.

The Lord Blesses His People

17The Lord says,

“You will know that I am the Lord your God.

I live in Zion.

It is my holy mountain.

Jerusalem will be my holy city.

People from other lands

will never again attack it.

18“At that time fresh wine will drip from the mountains.

Milk will flow down from the hills.

Water will run through all Judah’s valleys.

A fountain will flow out of my temple.

It will water the places where acacia trees grow.

19But Egypt will be deserted.

Edom will become a dry and empty desert.

They did terrible harm to the people of Judah.

My people were not guilty of doing anything wrong.

But Egypt and Edom spilled their blood anyway.

20My people will live in Judah and Jerusalem forever.

The land will be their home for all time to come.

21Egypt and Edom have spilled my people’s blood.

Should I let them escape my judgment?

No, I will not.”

The Lord lives in Zion!