Ang Pulong Sa Dios

Job 41:1-34

1Job, mapingwit mo ba ang Leviatan? Mahiktan mo ba ang iyang baba41:1 baba: sa literal, dila. ug pisi? 2Matuhog mo ba ug pisi ang iyang ilong? Makaw-itan mo ba ang iyang apapangig? 3Magsige ba siyag pakilooy kanimo nga imong siyang buhian? Mosulti ba siya ug malumong mga pulong kanimo? 4Makigsabot ba siya kanimo aron mahimo mo na siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi? 5Mahimo mo ba siyang alimahan sama sa langgam o ihatag sa mga batang babaye aron ilang dulaan? 6Paliton ba siya sa mga negosyante ug tadtaron aron ibaligya? 7Makadulot ba ang bangkaw sa iyang panit o sa iyang ulo? 8Kon imo kining madakop, dili mo na gayod makalimtan ang kalisod sa pagpakigbisog kaniya, ug dili mo na kini usbon pa. 9Walay pulos ang pagtinguha sa pagdakop kaniya. Pagkakita mo pa lang kaniya mawad-an ka na ug kaisog. 10Kon walay mangahas sa pagtugaw kaniya, kinsa may makahimo sa pagpakigkontra kanako? 11Kinsay makaingon nga may utang ako kaniya? Akoy tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibotan.

12“Sultihan ko pa gayod ikaw bahin sa lawas sa Leviatan ug kon unsa siya kagamhanan ug kakusgan. 13Kinsay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini? 14Kinsay makaabli sa iyang baba nga may makalilisang nga mga ngipon? 15Ang iyang likod daw may daghan kaayong mga taming nga nagpilit. 16-17Nagsikit kini pag-ayo nga bisan ang hangin daw dili makasulod, ug walay makalaksi niini. 18Inigpangusmo niya mokilab ang kahayag gikan sa iyang ilong, ug ang iyang mga mata sama kapula sa pagbanagbanag sa adlaw. 19Mobuga siya ug kalayo, 20ug manggawas gikan sa iyang ilong ang aso nga daw gikan sa nagbukal nga kolon sa nagadilaab nga sugnod. 21Ang iyang gininhawa makapasiga sa uling, kay gagawas ang kalayo sa iyang baba. 22Kusgan ang iyang liog, ug ang makakita kaniya mahadlok gayod. 23Bisan ang iyang unod labihan kagahi. 24Ang iyang kasingkasing sama kagahi sa galingan nga bato. 25Kon mobangon siya mangataranta sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.41:25 gamhanan nga mga tawo: o, mga dios. 26Walay espada, bangkaw, o pana nga makadulot kaniya. 27Alang kaniya ang puthaw daw dagami lang kahumok, ug ang bronsi daw gabok nga kahoy. 28Ang mga pana dili makaabog kaniya. Ang mga bato gikan sa lambayog daw tahop lang alang kaniya. 29Ang bunal daw dagami lang alang kaniya, ug kataw-an lang niya ang gahadyong nga bangkaw. 30Ang iyang tiyan nalukop sa himbis nga daw hait nga mga bildo. Busa kon mokamang siya sa lapok, daw gikarasan ang iyang giagian. 31Makutaw ang tubig kon anaa siya sa dagat. Daw tubig kini nga nagbukal diha sa kolon o nagbukal nga lana diha sa kaldero. 32Ang tubig nga iyang maagian mobula ug puti, nga abi mo ug mga puting buhok. 33Walay sama kaniya dinhi sa kalibotan. Usa siya ka mananap nga walay kahadlok. 34Ubos ang iyang pagtan-aw sa tanang garboso nga mga mananap. Siya ang hari sa tanang ihalas nga mga mananap.”

New International Reader’s Version

Job 41:1-34

1“Job, can you pull Leviathan out of the sea with a fishhook?

Can you tie down its tongue with a rope?

2Can you put a rope through its nose?

Can you stick a hook through its jaw?

3Will it keep begging you for mercy?

Will it speak gently to you?

4Will it make an agreement with you?

Can you make it your slave for life?

5Can you make a pet out of it like a bird?

Can you put it on a leash for the young women in your house?

6Will traders offer you something for it?

Will they divide it up among the merchants?

7Can you fill its body with harpoons?

Can you throw fishing spears into its head?

8If you touch it, it will fight you.

Then you will remember never to touch it again!

9No one can possibly control Leviathan.

Just looking at it will terrify you.

10No one dares to wake it up.

So who can possibly stand up to me?

11Who has a claim against me that I must pay?

Everything on earth belongs to me.

12“Now I will speak about the Leviathan’s legs.

I will talk about its strength and its graceful body.

13Who can strip off its outer coat?

Who would try to pierce its double coat of armor?

14Who dares to open its jaws?

Its mouth is filled with terrifying teeth.

15Its back has rows of shields

that are close together.

16Each one is so close to the next one

that not even air can pass between them.

17They are joined tightly to one another.

They stick together and can’t be forced apart.

18Leviathan’s snorting throws out flashes of light.

Its eyes shine like the first light of day.

19Flames spray out of its mouth.

Sparks of fire shoot out.

20Smoke pours out of its nose.

It is like smoke from a boiling pot over burning grass.

21Its breath sets coals on fire.

Flames fly out of its mouth.

22Its neck is very strong.

People run to get out of its way.

23Its rolls of fat are close together.

They are firm and can’t be moved.

24Its chest is as hard as rock.

It is as hard as a lower millstone.

25When Leviathan rises up,

even mighty people are terrified.

They run away when it moves around wildly.

26A sword that strikes it has no effect.

Neither does a spear or dart or javelin.

27It treats iron as if it were straw.

It crushes bronze as if it were rotten wood.

28Arrows do not make it run away.

Stones that are thrown from slings are like straw hitting it.

29A club seems like a piece of straw to it.

It laughs when it hears a javelin rattling.

30Its undersides are like broken pieces of pottery.

It leaves a trail in the mud like a threshing sled.

31It makes the ocean churn like a boiling pot.

It stirs up the sea like perfume someone is making.

32It leaves a shiny trail behind it.

You would think the ocean had white hair.

33Nothing on earth is equal to Leviathan.

That creature is not afraid of anything.

34It looks down on proud people.

It rules over all those who are proud.”