Ang Pulong Sa Dios

Job 41:1-34

1Job, mapingwit mo ba ang Leviatan? Mahiktan mo ba ang iyang baba41:1 baba: sa literal, dila. ug pisi? 2Matuhog mo ba ug pisi ang iyang ilong? Makaw-itan mo ba ang iyang apapangig? 3Magsige ba siyag pakilooy kanimo nga imong siyang buhian? Mosulti ba siya ug malumong mga pulong kanimo? 4Makigsabot ba siya kanimo aron mahimo mo na siyang ulipon sa tibuok niyang kinabuhi? 5Mahimo mo ba siyang alimahan sama sa langgam o ihatag sa mga batang babaye aron ilang dulaan? 6Paliton ba siya sa mga negosyante ug tadtaron aron ibaligya? 7Makadulot ba ang bangkaw sa iyang panit o sa iyang ulo? 8Kon imo kining madakop, dili mo na gayod makalimtan ang kalisod sa pagpakigbisog kaniya, ug dili mo na kini usbon pa. 9Walay pulos ang pagtinguha sa pagdakop kaniya. Pagkakita mo pa lang kaniya mawad-an ka na ug kaisog. 10Kon walay mangahas sa pagtugaw kaniya, kinsa may makahimo sa pagpakigkontra kanako? 11Kinsay makaingon nga may utang ako kaniya? Akoy tag-iya sa tanang butang dinhi sa kalibotan.

12“Sultihan ko pa gayod ikaw bahin sa lawas sa Leviatan ug kon unsa siya kagamhanan ug kakusgan. 13Kinsay makalaksi sa iyang panit o makadulot niini? 14Kinsay makaabli sa iyang baba nga may makalilisang nga mga ngipon? 15Ang iyang likod daw may daghan kaayong mga taming nga nagpilit. 16-17Nagsikit kini pag-ayo nga bisan ang hangin daw dili makasulod, ug walay makalaksi niini. 18Inigpangusmo niya mokilab ang kahayag gikan sa iyang ilong, ug ang iyang mga mata sama kapula sa pagbanagbanag sa adlaw. 19Mobuga siya ug kalayo, 20ug manggawas gikan sa iyang ilong ang aso nga daw gikan sa nagbukal nga kolon sa nagadilaab nga sugnod. 21Ang iyang gininhawa makapasiga sa uling, kay gagawas ang kalayo sa iyang baba. 22Kusgan ang iyang liog, ug ang makakita kaniya mahadlok gayod. 23Bisan ang iyang unod labihan kagahi. 24Ang iyang kasingkasing sama kagahi sa galingan nga bato. 25Kon mobangon siya mangataranta sa kahadlok ang gamhanan nga mga tawo.41:25 gamhanan nga mga tawo: o, mga dios. 26Walay espada, bangkaw, o pana nga makadulot kaniya. 27Alang kaniya ang puthaw daw dagami lang kahumok, ug ang bronsi daw gabok nga kahoy. 28Ang mga pana dili makaabog kaniya. Ang mga bato gikan sa lambayog daw tahop lang alang kaniya. 29Ang bunal daw dagami lang alang kaniya, ug kataw-an lang niya ang gahadyong nga bangkaw. 30Ang iyang tiyan nalukop sa himbis nga daw hait nga mga bildo. Busa kon mokamang siya sa lapok, daw gikarasan ang iyang giagian. 31Makutaw ang tubig kon anaa siya sa dagat. Daw tubig kini nga nagbukal diha sa kolon o nagbukal nga lana diha sa kaldero. 32Ang tubig nga iyang maagian mobula ug puti, nga abi mo ug mga puting buhok. 33Walay sama kaniya dinhi sa kalibotan. Usa siya ka mananap nga walay kahadlok. 34Ubos ang iyang pagtan-aw sa tanang garboso nga mga mananap. Siya ang hari sa tanang ihalas nga mga mananap.”

Священное Писание (Восточный перевод), версия с «Аллахом»

Аюб 41:1-26

1Пуста надежда его поймать,

от одного его вида падёшь.

2Нет таких смельчаков, кто бы потревожил его;

кто же тогда способен предстать передо Мной?

3Кто Мне что-либо дал,

что Я остался ему должен?

Всё, что под небесами, – Моё.

4Не умолчу о членах его,

о силе его и о дивной стати.

5Кто снимет с него верхнюю одежду?

Кто пронзит его двойную броню?

6Кто распахнёт врата его пасти,

что зубами ужасными окружена?

7На спине у него41:7 Или: «Гордость его». – щитов ряды,

скреплённые намертво, как печатью.

8Каждый из них так подогнан к другому,

что не пройдёт меж ними воздух.

9Накрепко сбиты они друг с другом,

примкнули друг к другу, и не расторгнуть их.

10Когда он чихает, блистает свет;

его глаза как лучи зари.

11Пышет из его пасти огонь,

и разлетаются искры.

12Из его ноздрей валит дым,

как из котла, что клокочет над горящим тростником.

13Раздувает угли его дыхание,

и из пасти его пышет пламя.

14В его шее обитает сила,

ужас бежит перед ним.

15Крепко спаяна его плоть,

словно литая, не поколеблется.

16Сердце его твёрдо, как камень,

как нижний мельничный жёрнов.

17Когда он встаёт, содрогаются сильные;

они теряются от ужаса.

18Меч, что коснётся его, не преуспеет;

не возьмут его ни копьё, ни дротик, ни пика.

19Железо с соломою он равняет,

а бронзу – с трухлявым деревом.

20Не обратят его в бегство стрелы,

камни пращников для него как мякина.

21Как солома ему булава;

он над свистом копья смеётся.

22Чешуя на его брюхе подобна острым черепкам,

он на грязь налегает, как молотильная доска41:22 Молотильная доска – платформа из тяжёлых досок, гружённая сверху и снабжённая снизу острыми железными зубьями, использовавшаяся для молотьбы зерна..

23Кипятит он пучину, как котёл,

заставляет море бурлить, как кипящую мазь.

24За ним остаётся светящийся след,

бездна кажется пеной белой.

25Нет ему равного на земле –

он сотворён бесстрашным.

26На всё надменное свысока он смотрит;

он царит над всем горделивым.