Ang Pulong Sa Dios

Job 40:1-24

1Miingon pa gayod ang Ginoo kang Job, 2“Makiglalis ka ba sa Makagagahom nga Dios? Buot mo bang ipasabot nga sayop ako. Karon, tubaga ako.” 3Busa mitubag si Job sa Ginoo, 4“Dili ako takos nga motubag kanimo. Unsay may akong itubag? Maghilom na lang ako.40:4 Maghilom na lang ako: sa literal, Tabonan ko na lang ang akong baba. 5Daghan na akog nasulti. Dili na ako magpadayon pa pagsulti.” 6Unya miingon pag-usab ang Ginoo kang Job gikan sa buhawi, 7“Andama ang imong kaugalingon, ug tubaga ang akong mga pangutana. 8Gusto mo bang pamatud-an nga dili ako matarong aron mogawas nga ikaw ang matarong? 9Gamhanan ka ba sama kanako? Makapadahunog ka ba sa imong tingog sama kanako? 10Kon makahimo ka niana, ipakita ang imong pagkagamhanan, pagkahalangdon, ug pagkadungganon. 11-12Ipagawas ang imong kapungot sa mga garboso pinaagi sa pagpaubos mo kanila. Ug dugmoka ang mga daotan sa ilang gitindogan. 13Taboni silang tanan ug yuta, sa dapit sa mga patay. 14Kon mahimo mo kana, ako mismo ang modayeg kanimo, ug dawaton ko nga may katakos ka sa pagluwas sa imong kaugalingon.

15“Tan-awa ang mananap nga Behemot.40:15 Behemot: Posible nga hippopotamus o elepante. Managsama kamo nga akong binuhat. Mokaon ra kini ug sagbot sama sa baka, 16apan kusgan kaayo. Ang lawas niini labihan kalig-on. 17Ang iyang ikog sama kagahi sa kahoyng sedro, ug dagko kinig mga paa. 18Ang iyang mga bukog sama kagahi sa tubo nga bronsi o kabilya. 19Kahibulongan siya sa tanan kong binuhat, apan ako nga nagbuhat kaniya makapildi kaniya. 20Manabsab kini sa mga bukid diin nagadula ang mga ihalas nga mga mananap. 21Maghapa kini ilalom sa tanom nga lutos, nga magpahipi sa mga bugang. 22Ang mga tanom nga lutos ug uban pang mga tanom sa daplin sa sapa maoy iyang silonganan. 23Dili siya mahadlok sa sulog sa suba. Daw wala lang kaniya ang tubig sa Suba sa Jordan nga halos molapaw na kaniya. 24Kinsay makadakop kaniya pinaagi sa pagbuta kaniya? Kinsay makatuhog sa iyang ilong pinaagi sa lit-ag?