Job 36 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Job 36:1-33

1Nagpadayon pa gayod si Elihu sa pagsulti, 2“Pasensyahi ako sa makadiyot, kay aduna pa akoy isulti sa pagdepensa sa Dios. 3Daghan akog nahibaloan ug mapamatud-an ko kanimo nga ang Dios nga nagbuhat kanako husto. 4Ipaniguro ko kanimo nga dili bakak ang akong isulti, kay ako nga imong gikaatubang labihan kamaalamon.

5“Gamhanan gayod ang Dios, apan wala siyay gitamay. Nakahibalo siya sa tanang butang. 6Dili niya tugotan nga mabuhi ang daotan, ug gihatagan niya ug hustisya ang mga dinaog-daog. 7Dili niya pasagdan ang mga matarong. Pasidunggan niya sila uban sa mga hari hangtod sa kahangtoran. 8Apan kon ginapaantos sila nga daw ginakadenahan, 9ginapakita sa Dios kanila nga nakahimo sila ug daotan nga maoy ilang gipasigarbo. 10Papaminawon niya sila sa iyang pagbadlong, ug mandoan niya sila nga mobiya sa ilang daotang binuhatan. 11Kon motuman sila ug moalagad kaniya, magakinabuhi sila nga mauswagon ug malipayon sa tibuok nilang kinabuhi. 12Apan kon dili sila motuman, mamatay sila sa gira tungod sa kakulang sa panabot. 13Ang mga dili diosnon magtago ug kasuko sa ilang kasingkasing, ug bisan silotan sila sa Dios, dili sila mangayo ug tabang kaniya. 14Mangamatay sila sa kaulaw36:14 sa kaulaw: sa literal, uban sa mga lalaki nga nagabaligya sa ila lawas diha sa mga templo. nga batan-on pa. 15Pinaagi sa mga pag-antos, ginatudloan sa Dios ang mga tawo. Nakatuon sila sa pagpaminaw sa iya pinaagi sa mga kasakit.

16Job, ginalikay ka sa Dios gikan sa katalagman ug ginahatagan ug kagawasan ug kaabundansya, ug mapuno pag-usab ug lamiang mga pagkaon ang imong lamisa. 17Apan karon nahiagom ka sa silot nga angay sa mga daotan. Dili ka gayod makalikay sa hustisya. 18Pagbantay nga dili ka madani sa bahandi ug madala sa dagkong mga suborno. 19Makatabang ba ang imong bahandi o ang imong abilidad sa imong kalisod? 20Ayaw handoma ang kagabhion,36:20 kagabhion: Tingali ang buot ipasabot, ang panahon sa pagsilot sa Dios. ang higayon nga mangalaglag ang mga nasod. 21Pagbantay nga dili ka makahimo ug daotan. Gipaantos ka aron makalikay ka sa paghimo niini.

22“Hunahunaa kon unsa kagamhanan ang Dios. Walay magtutudlo nga sama kaniya. 23Walay makatudlo kaniya kon unsay iyang angayng buhaton, ug walay makasulti kaniya nga nakasala siya. 24Ayaw kalimti ang pagdayeg sa iyang binuhatan sama sa ginahimo sa uban sa ilang pag-awit. 25Nakita sa tanang mga tawo ang iyang binuhatan, apan sa layo lang.36:25 sa layo lang: Tingali ang buot ipasabot nga dili kaayo nila matugkad o masabtan. 26Gamhanan kaayo ang Dios. Dili gayod nato matugkad ang iyang pagkagamhanan, ug dili nato maihap ang iyang edad. 27Gitigom sa Dios diha sa panganod ang inalisngaw sa tubig gikan sa yuta ug gihimo niya kini nga ulan. 28Nagabunok ang ulan gikan sa panganod alang sa mga tawo. 29Walay nahibalo kon unsaon pagkatag sa panganod, ug kon sa unsang paagi magdalogdog ang langit diin nagpuyo ang Dios. 30Tan-awa kon unsaon niya pagpakilat sa iyang palibot, ug kon sa unsang paagi kini mokilab hangtod sa tumoy sa dagat. 31Pinaagi niini nga gahom sa Dios, gidumalahan niya ang mga nasod ug gihatagan ug abunda nga pagkaon ang mga tawo. 32Kuptan niya ang kilat ug mandoan kini sa pag-igo sa iyang gipuntirya. 33Ang dalogdog magpadayag sa umaabot nga bagyo, ug bisan ang mga baka nahibalo nga may bagyo nga umaabot.