Ang Pulong Sa Dios

Job 24:1-25

Nangutana si Job kon Nganong Wala Siloti sa Dios ang mga Tawong Daotan

1“Nganong wala man magtakda ang Makagagahom nga Dios ug panahon sa paghukom sa mga tawong daotan? Nganong dili man makita sa mga nakaila kaniya kanang panahon sa paghukom? 2Mangilog ug yuta ang mga tawong daotan pinaagi sa pagbalhin sa mga muhon. Mangawat silag mga hayop ug iipon nila kini sa ilang kahayopan. 3Kawatan nilag asno ang mga ilo, ug kuhaag baka ang biyuda ingon nga garantiya sa utang. 4Gidaog-daog24:4 Gidaog-daog: sa literal, Gitikwang sa dalan. nila ang mga kabos, busa napugos sila sa pagtago. 5Nagapangita silag pagkaon sa kamingawan sama sa ihalas nga mga asno. Halos wala na silay laing lugar nga makuhaan ug pagkaon para sa ilang mga anak. 6Manghagdaw sila sa mga abot sa uma ug sa ubasan sa mga tawong daotan. 7Mangatulog sila nga ginatugnaw kon gabii, kay wala silay habol ug kulang silag bisti. 8Mangabasa sila sa ulan sa kabukiran, ug magpasalipod na lang sila sa mga bato tungod kay wala silay kapasilongan.

9“Ginakuha sa mga tawong daotan ang anak sa biyuda ug sa babayeng kabos ingon nga garantiya sa utang. 10Manglakaw ang mga kabos nga halos walay bisti; papas-anon sila sa mga inani nga trigo samtang ginagutom sila. 11Ginapapuga silag olibo ug ubas, apan dili sila makapahimulos niini. 12Madungog diha sa lungsod ang pag-agulo sa mga himalatyon ug ang pagpangayog tabang sa mga grabing nasamdan, apan wala lang gayod magpakabana ang Dios niini.

13“May mga tawo nga supak sa kahayag. Wala sila magsubay sa kahayag ug wala nila kini masabti. 14Mobangon ug sayo ang mamumuno aron pagpatay sa mga kabos, ug sa gabii mangawat siya. 15Ang mananapaw maghulat nga mongitngit aron walay makakita kaniya. Tabonan niya ang iyang nawong aron walay makaila kaniya. 16Kon gabii manglungkab ang mga kawatan sa mga balay, apan kon adlaw manarangka sila, kay naglikay sila sa kahayag. 17Giisip nilang kahayag ang kangitngit, kay kakunsabo nila ang makahahadlok nga kangitngit.”

Ang Tubag sa Higala ni Job

18“Apan sama sa bula sa tubig, dili gayod molungtad ug dugay ang mga tawong daotan. Ang yuta nga ilang gipanag-iyahan tinunglo sa Dios. Busa walay moadto sa ilang ubasan. 19Maingon nga ang snow matunaw ug mahanaw sa init sa adlaw, ang mga makasasala mahanaw usab sa kalibotan. 20Dili na sila hinumdoman pa. Kalimtan na sila bisan sa ilang inahan. Malaglag sila nga daw kahoy nga giputol ug kutkoton sila sa mga ulod. 21Kay wala nila ayoha pagtagad ang mga babayeng baog. Ug wala nila kaloy-i ang mga biyuda.

22“Pinaagi sa gahom sa Dios gilaglag niya ang mga tawong gamhanan. Bisan lig-on sila, walay kasigurohan ang ilang kinabuhi. 23Posible nga tugotan sila sa Dios nga magkinabuhi nga walay katalagman, apan ginabantayan gayod sa Dios ang tanan nilang lihok. 24Pasidunggan sila sulod sa mubo nga panahon, apan pagkahuman mangawala sila sama sa bulak nga nalaya o sa uhay nga gigalab. 25Kon dili husto ang akong gisulti, kinsa ang makapamatuod nga nagabakak ako? Kinsa ang makaingon nga sayop ako?”

King James Version

Job 24:1-25

1Why, seeing times are not hidden from the Almighty, do they that know him not see his days? 2Some remove the landmarks; they violently take away flocks, and feed thereof.24.2 feed…: or, feed them 3They drive away the ass of the fatherless, they take the widow’s ox for a pledge. 4They turn the needy out of the way: the poor of the earth hide themselves together. 5Behold, as wild asses in the desert, go they forth to their work; rising betimes for a prey: the wilderness yieldeth food for them and for their children. 6They reap every one his corn in the field: and they gather the vintage of the wicked.24.6 corn: Heb. mingled corn, or, dredge24.6 they gather…: Heb. the wicked gather the vintage 7They cause the naked to lodge without clothing, that they have no covering in the cold. 8They are wet with the showers of the mountains, and embrace the rock for want of a shelter. 9They pluck the fatherless from the breast, and take a pledge of the poor. 10They cause him to go naked without clothing, and they take away the sheaf from the hungry; 11Which make oil within their walls, and tread their winepresses, and suffer thirst. 12Men groan from out of the city, and the soul of the wounded crieth out: yet God layeth not folly to them.

13They are of those that rebel against the light; they know not the ways thereof, nor abide in the paths thereof. 14The murderer rising with the light killeth the poor and needy, and in the night is as a thief. 15The eye also of the adulterer waiteth for the twilight, saying, No eye shall see me: and disguiseth his face.24.15 disguiseth…: Heb. setteth his face in secret 16In the dark they dig through houses, which they had marked for themselves in the daytime: they know not the light. 17For the morning is to them even as the shadow of death: if one know them, they are in the terrors of the shadow of death.

18He is swift as the waters; their portion is cursed in the earth: he beholdeth not the way of the vineyards. 19Drought and heat consume the snow waters: so doth the grave those which have sinned.24.19 consume: Heb. violently take 20The womb shall forget him; the worm shall feed sweetly on him; he shall be no more remembered; and wickedness shall be broken as a tree. 21He evil entreateth the barren that beareth not: and doeth not good to the widow. 22He draweth also the mighty with his power: he riseth up, and no man is sure of life.24.22 no…: or, he trusteth not his own life 23Though it be given him to be in safety, whereon he resteth; yet his eyes are upon their ways. 24They are exalted for a little while, but are gone and brought low; they are taken out of the way as all other, and cut off as the tops of the ears of corn.24.24 are gone: Heb. are not24.24 taken…: Heb. closed up 25And if it be not so now, who will make me a liar, and make my speech nothing worth?