Ang Pulong Sa Dios

Job 24:1-25

Nangutana si Job kon Nganong Wala Siloti sa Dios ang mga Tawong Daotan

1“Nganong wala man magtakda ang Makagagahom nga Dios ug panahon sa paghukom sa mga tawong daotan? Nganong dili man makita sa mga nakaila kaniya kanang panahon sa paghukom? 2Mangilog ug yuta ang mga tawong daotan pinaagi sa pagbalhin sa mga muhon. Mangawat silag mga hayop ug iipon nila kini sa ilang kahayopan. 3Kawatan nilag asno ang mga ilo, ug kuhaag baka ang biyuda ingon nga garantiya sa utang. 4Gidaog-daog24:4 Gidaog-daog: sa literal, Gitikwang sa dalan. nila ang mga kabos, busa napugos sila sa pagtago. 5Nagapangita silag pagkaon sa kamingawan sama sa ihalas nga mga asno. Halos wala na silay laing lugar nga makuhaan ug pagkaon para sa ilang mga anak. 6Manghagdaw sila sa mga abot sa uma ug sa ubasan sa mga tawong daotan. 7Mangatulog sila nga ginatugnaw kon gabii, kay wala silay habol ug kulang silag bisti. 8Mangabasa sila sa ulan sa kabukiran, ug magpasalipod na lang sila sa mga bato tungod kay wala silay kapasilongan.

9“Ginakuha sa mga tawong daotan ang anak sa biyuda ug sa babayeng kabos ingon nga garantiya sa utang. 10Manglakaw ang mga kabos nga halos walay bisti; papas-anon sila sa mga inani nga trigo samtang ginagutom sila. 11Ginapapuga silag olibo ug ubas, apan dili sila makapahimulos niini. 12Madungog diha sa lungsod ang pag-agulo sa mga himalatyon ug ang pagpangayog tabang sa mga grabing nasamdan, apan wala lang gayod magpakabana ang Dios niini.

13“May mga tawo nga supak sa kahayag. Wala sila magsubay sa kahayag ug wala nila kini masabti. 14Mobangon ug sayo ang mamumuno aron pagpatay sa mga kabos, ug sa gabii mangawat siya. 15Ang mananapaw maghulat nga mongitngit aron walay makakita kaniya. Tabonan niya ang iyang nawong aron walay makaila kaniya. 16Kon gabii manglungkab ang mga kawatan sa mga balay, apan kon adlaw manarangka sila, kay naglikay sila sa kahayag. 17Giisip nilang kahayag ang kangitngit, kay kakunsabo nila ang makahahadlok nga kangitngit.”

Ang Tubag sa Higala ni Job

18“Apan sama sa bula sa tubig, dili gayod molungtad ug dugay ang mga tawong daotan. Ang yuta nga ilang gipanag-iyahan tinunglo sa Dios. Busa walay moadto sa ilang ubasan. 19Maingon nga ang snow matunaw ug mahanaw sa init sa adlaw, ang mga makasasala mahanaw usab sa kalibotan. 20Dili na sila hinumdoman pa. Kalimtan na sila bisan sa ilang inahan. Malaglag sila nga daw kahoy nga giputol ug kutkoton sila sa mga ulod. 21Kay wala nila ayoha pagtagad ang mga babayeng baog. Ug wala nila kaloy-i ang mga biyuda.

22“Pinaagi sa gahom sa Dios gilaglag niya ang mga tawong gamhanan. Bisan lig-on sila, walay kasigurohan ang ilang kinabuhi. 23Posible nga tugotan sila sa Dios nga magkinabuhi nga walay katalagman, apan ginabantayan gayod sa Dios ang tanan nilang lihok. 24Pasidunggan sila sulod sa mubo nga panahon, apan pagkahuman mangawala sila sama sa bulak nga nalaya o sa uhay nga gigalab. 25Kon dili husto ang akong gisulti, kinsa ang makapamatuod nga nagabakak ako? Kinsa ang makaingon nga sayop ako?”

Ang Pulong Sang Dios

Job 24:1-25

Nagpamangkot si Job Kon Ngaa Wala Ginasilutan sang Dios ang Malaot nga mga Tawo

1“Ngaa wala nagatalana ang Makagagahom nga Dios sang tion sa paghukom sa malaot nga mga tawo? Ngaa wala makita sang mga nagakilala sa iya inang tion sa paghukom? 2Nagapanguha sang duta ang malaot nga mga tawo paagi sa paghalin sang mga muhon.24:2 muhon: Tanda ini sang dulunan sang duta. Kon sa English, landmark ukon boundary markers. Nagapangawat sila sang mga sapat kag ginaimpon nila sa ila mga sapat. 3Ginakawat nila ang mga asno sang mga ilo, kag ginakuha nila bilang garantiya sa utang ang baka sang balo nga babayi. 4Ginapigos24:4 Ginapigos: sa literal, Ginatikwang sa dalan. nila ang mga imol, gani napilitan ini nga magpanago. 5Nagapangita sila sang ila pagkaon sa kamingawan pareho sa talunon nga mga asno. Halos wala na sing iban nga lugar nga mapangitaan nila sang pagkaon para sa ila mga anak. 6Nagapanipot sila sang mga patubas sa uma, pati sa talamnan sang ubas sang malaot nga mga tawo. 7Nagatulog sila kon gab-i nga ginatugnawan, kay wala sila sing habol kag kulang ang ila bayo. 8Nagakabasa sila sang ulan nga nagatupa sa mga kabukiran, kag nagadasok sila sa higad sang mga bato tungod kay wala sila sing pasilungan.

9“Ginakuha sang malaot nga mga tawo ang bata sang balo kag imol nga babayi bilang bayad sa utang. 10Nagalakat ang mga imol nga kulang sing bayo; ginapapas-an sila sang mga inani nga uyas pero gutom sila. 11Ginapapuga sila sang olibo kag ubas, pero indi sila makatilaw sini. 12Mabatian sa siyudad ang mga pag-ugayong sang mga tagumatayon kag ang pagpangayo sang bulig sang mga napilasan sing grabe, pero wala gid pagbalusi sang Dios ang naghimo sing malain sa ila.

13“May mga tawo nga nagakontra sa kasanag. Wala sila nagalakat sa kasanag kag wala nila ini naintiendihan. 14Ang manugpatay nagabangon aga pa sa pagpatay sang mga imol, kag kon gab-i nagapangawat siya. 15Ang nagapanginbabayi nagahulat magdulom agod wala sing may makakita sa iya. Ginatabunan niya ang iya nawong agod wala sing may makakilala sa iya. 16Kon gab-i nagasulod ang mga kawatan sa mga balay, pero kon adlaw nagapanago sila, kay nagalikaw sila sa kasanag. 17Ginakabig nila ang kadulom nga kasanag, kay mas gusto nila ang makahaladlok nga kadulom.

Ang Sabat sang Abyan ni Job

18“Pero indi magadugay ang malaot nga mga tawo pareho sa bukal sang tubig. Ang duta nga ila ginapanag-iyahan ginapakamalaot sang Dios. Gani wala sing may nagakadto sa ila talamnan sang ubas. 19Subong nga ang snow nagakatunaw kag nagakadula sa init, ang mga makasasala madula man sa kalibutan. 20Indi na sila pagdumdumon pa kundi kalimtan na sila bisan sang ila iloy. Laglagon sila pareho sa kahoy nga gin-utod, kag kaunon sila sang mga ulod. 21Kay wala nila pagtratara sing maayo ang mga baw-as nga babayi. Kag wala nila ginakaluoyan ang mga balo nga babayi.

22“Ginalaglag sang Dios ang gamhanan nga mga tawo paagi sa iya gahom. Bisan malig-on sila, wala sing kasiguruhan ang ila kabuhi. 23Posible nga tugutan sila sang Dios nga magkabuhi nga wala sing katalagman, pero ginabantayan gid sang Dios ang tanan nila nga hulag. 24Sa malip-ot nga tion nagauswag sila, pero sa indi madugay magakawala sila pareho sa bulak nga nagakalaya ukon pareho sa uhay nga gin-garab. 25Kon indi husto ang akon ginasiling, sin-o ang makapamatuod nga nagabutig ako? Sin-o ang makasiling nga sayop ako?”