Job 22 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Job 22:1-30

Ang Tubag ni Elifaz

1Unya mitubag si Elifaz nga taga-Teman, 2“May pulos ba ang tawo ngadto sa Dios? May kaayohan bang ikahatag ang tawong maalamon kaniya? 3Malipay ba ang Makagagahom nga Dios kon matarong ka? May makuha ba siya kon walay ikasaway sa imong kinabuhi? 4Gibadlong ka sa Dios ug gihukman dili tungod kay nagatahod ka kaniya, 5kondili tungod kay labihan na gayod ang imong kadaotan ug wala nay undang ang imong pagpakasala. 6Sa walay kalooy gikuha mo ang bisti sa imong isigka-tawo isip garantiya sa iyang utang kanimo, ug halos wala na siyay bisti. 7Wala mo hatagig tubig ang giuhaw, ug wala mo usab hatagig pagkaon ang gigutom. 8Gigamit mo ang imong pagkagamhanan ug pagkadungganon sa pag-angkon ug yuta. 9Kon mangayo kanimo ug tabang ang mga biyuda, gipapauli mo sila nga walay dala. Apil ang mga ilo wala mo ayoha pagtagad. 10Mao kana ang hinungdan nga nalibotan ka sa mga lit-ag, ug kalit nga moabot kanimo ang kahadlok. 11Mao kana ang hinungdan kon nganong nangitngitan ka, nabutaan, ug nalapawan sa baha.

12“Ang Dios anaa sa kinaibabwan sa langit, labaw pa sa kinalayoan nga mga bitoon. 13Mao kana nga miingon ka, ‘Wala mahibalo ang Dios sa akong ginahimo. Natabonan siya sa bagang dag-om, unsaon man niya paghukom? 14Natabonan siya sa bagang panganod, busa dili niya kita makita samtang naglakaw siya ibabaw sa langit.’

15“Magpadayon ka ba sa pagsunod sa mga gawi nga dugay nang gisunod sa mga tawong daotan? 16Nangamatay sila nga dili pa nila panahon; nahisama sila sa pundasyon sa balay nga gianod sa baha. 17Miingon sila sa Makagagahom nga Dios, ‘Pasagdi lang kami! Unsa may mahimo mo kanamo?’ 18Apan ang Dios mao ang nagpuno sa ilang mga balay sa maayong mga butang. Busa kon unsa may itambag niining daotang mga tawo, dili gayod ako mamati.

19“Kon makita sa matarong ug inosente nga mga tawo ang pagkalaglag sa daotang mga tawo, malipay ug magkatawa sila kanila. 20Moingon sila, ‘Nalaglag na gayod ang atong mga kaaway, ug gilamoy sa kalayo ang ilang kabtangan.’

21Job, pagpasakop sa Dios ug pakighusay kaniya aron panalanginan ka niya. 22Dawata ang iyang mga katudloanan ug tipigi sa imong kasingkasing ang iyang mga pulong. 23Kon mobalik ka sa Makagagahom nga Dios, ug kuhaon mo ang kadaotan gikan sa imong panimalay, ibalik niya ang maayo mong kahimtang. 24Ayaw hatagig bili ang imong mga bulawan; isipa kini nga daw sama lang sa balas o mga bato lang sa suba. 25Ug ang Makagagahom nga Dios mahimong sama sa bulawan ug mahalong plata alang kanimo. 26Unya makaplagan mo ang kalipay nga nagagikan sa Makagagahom nga Dios, ug dili ka na maulaw nga moduol kaniya. 27Mag-ampo ka ngadto kaniya ug pamation ka niya, ug tumanon mo ang imong mga saad kaniya. 28Unsa man ang imong ginaplano nga pagabuhaton, matuman kini, ug modan-ag ang kahayag sa imong agianan. 29Kon adunay tawo nga maluya, ug kon moampo ka sa Dios nga lig-onon siya, tabangan niya ang maong tawo. 30Bisan ang mga tawo nga nakasala luwason niya pinaagi sa imong matarong nga kinabuhi.”