Jeremias 51 – APSD-CEB & LCB

Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 51:1-64

Ang Dugang nga Silot alang sa Babilonia

1Mao pa gayod kini ang gisulti sa Ginoo bahin sa Babilonia, “Aghaton ko ang tiglaglag sa pagsulong sa Babilonia ug sa katawhan niini.51:1 katawhan niini: sa Hebreo, katawhan sa Leb Kamai, nga lain pang ngalan sa Babilonia. 2Magpadala akog mga langyaw nga mosulong sa Babilonia. Laglagon nila kini nga daw sa nagpalid silag tahop. Sulongon nila gikan sa nagkalain-laing bahin ang Babilonia sa adlaw sa paglaglag. 3Dili na nila hatagag higayon ang mga mamamana sa Babilonia sa paggamit sa ilang mga pana o mga taming. Wala gayod silay ibiling mga batan-ong lalaki. Laglagon nila sa hingpit ang mga sundalo sa Babilonia. 4Magbuy-od ang mga patayng lawas ug magkatag ang mga samaran diha sa kadalanan. 5Kay ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Balaan nga Dios sa Israel, wala magsalikway sa Israel ug Juda bisan pag napuno sa kadaotan ang ilang yuta.

6“Biya kamo gikan sa Babilonia! Luwasa ninyo ang inyong kaugalingon! Ayaw pagtugot nga malaglag kamo tungod sa sala sa Babilonia. Kay panahon na nga balosan ko siya sumala sa iyang gibuhat. 7Nahisama siya sa kopa nga bulawan nga puno sa bino dinhi sa akong kamot. Gipainom niya ang mga nasod sa tibuok kalibotan, busa nangahubog sila ug nangabuang. 8Kalit nga malaglag ang Babilonia! Pagsubo kamo alang kaniya. Tambali ninyo ang iyang mga samad, basin pag maayo siya.”

9Miingon ang mga Israelinhon nga namuyo didto, “Tambalan unta namo ang Babilonia apan dili na gayod siya maulian, kay sangko na sa langit ang iyang mga sala, busa gisilotan siya sa Ginoo. Tana! Mamiya na kita ug mamauli sa tagsa-tagsa nato ka dapit. 10Nanimalos ang Ginoo alang kanato. Dali mangadto kita sa Jerusalem51:10 Jerusalem: sa Hebreo, Zion. Mao usab sa bersikulo 24. ug isugilon didto ang gibuhat sa Ginoo nga atong Dios.”

11Manimalos ang Ginoo ngadto sa Babilonia tungod sa pagguba niini sa iyang templo. Giaghat sa Ginoo ang mga hari sa Medes sa paglaglag sa Babilonia kay mao kini ang iyang katuyoan. Miingon siya, “Baira ninyo ang inyong mga pana ug andama ang inyong mga taming. 12Ipataas ang bandera ug sulonga ang Babilonia. Dugangi pa ang mga guwardya ug ipuwesto sila libot sa siyudad! Pangandam alang sa pagpangatang kay panahon na nga buhaton sa Ginoo ang iyang giplano batok sa katawhan sa Babilonia.”

13Babilonia, abunda ka sa tubig ug daghan kag bahandi. Apan miabot na ang imong kataposan, ang panahon sa imong kalaglagan. 14Nanumpa ang Ginoo nga Makagagahom sa iyang kaugalingon nga nagkanayon, “Lukopon ko sa sundalo sa mga kaaway nga sama kadaghan sa dulon ang imong yuta, ug mosinggit sila batok kaninyo.”

Ang mga Pagdayeg ngadto sa Ginoo

15Gibuhat sa Ginoo ang langit ug ang kalibotan pinaagi sa iyang gahom ug kaalam. 16Sa iyang pagmando, nagadahunog ang mga tubig nga anaa sa kalangitan. Ginapatungha niya ang mga panganod. Ginapakilat niya kon mag-ulan, ug nagapadala siya ug hangin gikan sa iyang mga tipiganan.

17Mga hungog ug buang-buang ang mga tawong nagasimba sa mga dios-dios. Maulawan ang mga platero tungod sa ilang mga dios-dios, kay mini kini. Wala kini kinabuhi. 18Talamayon kini ug walay pulos. Sa panahon sa pagsilot malaglag silang tanan. 19Apan ang Dios ni Jacob51:19 Dios ni Jacob: sa literal, bahin ni Jacob. dili sama niana. Siya ang naghimo sa tanang butang, apil ang katawhan nga iyang gipanag-iyahan. Ginoo nga Makagagahom ang iyang ngalan.

Ang Martilyo sa Ginoo

20Miingon angGinoo, “Ikaw 51:20 Ikaw: Mahimong si Cyrus, nga gigamit sa Ginoo sa pagpildi sa Babilonia. ang akong martilyo, ang akong armas sa gira. Pinaagi kanimo laglagon ko ang mga nasod ug mga gingharian, 21ang mga kabayo ug tigkabayo, ang mga karwahe ug mga tigkarwahe. 22Laglagon ko usab pinaagi kanimo ang mga lalaki ug babaye, mga tigulang ug mga bata, ug mga ulitawo ug mga putli nga babaye. 23Laglagon ko pa gayod pinaagi kanimo ang mga kahayopan ug ang mga tigbantay niini, ang mga mangunguma ug mga baka, ug ang mga pangulo ug mga opisyal.

24Mga katawhan ko, ipakita ko kaninyo nga balosan ko ang Babilonia ug ang katawhan niini sa tanan nilang daotang gibuhat ngadto sa Jerusalem. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.

25“Kaaway ko ikaw, Babilonia, ikaw nga ginatawag ug Bukid nga Tiglaglag! Gilaglag mo ang tibuok kalibotan. Gamiton ko ang akong gahom batok kanimo. Lumpagon ko ikaw ug mahimo kang abo. 26Wala na gayoy bato nga makuha gikan kanimo nga mahimong gamiton sa pagpatindog ug gambalay. Maawaaw ka hangtod sa kahangtoran. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

27Ipataas ang bandera ingon nga ilhanan sa pagsulong! Patingoga ang budyong ngadto sa mga nasod! Paandama sila sa pagsulong sa Babilonia. Pasulonga ang mga sundalo sa Ararat, Mini, ug Ashkenaz. Pagpili kamog pangulo ug pagpadala kamog mga kabayo nga sama kadaghan sa dulon. 28Paandama sa pagsulong sa Babilonia ang mga hari sa Medes, uban sa ilang mga tigdumala ug mga opisyal, ug ang tanang nasod nga sakop nila.

29Daw sa tawong magkurog ug maglimbag-limbag sa kasakit ang Babilonia, tungod kay himuon sa Ginoo ang iyang giplano batok niini, ug mahimo kining awaaw nga dapit diin wala nay magpuyo.

30Moundang sa pagpakiggira ang mga sundalo ug magpabilin na lang sa ilang mga kuta. Mawad-an silag kusog ug mahimong sama kahuyang sa mga babaye. Mangasunog ang mga balay sa Babilonia ug mangaguba ang mga trangka sa mga pultahan niini. 31Magsunod-sunod sa pag-abot ang mga tigbalita sa pagsugilon sa hari sa Babilonia nga ang iyang tibuok siyudad nailog na. 32Nailog na ang mga tabokanan sa suba. Nasunog ang mga tagoanan, ug nataranta ang mga sundalo.

33Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, “Ang Babilonia mahisama sa trigo nga dali na lang anihon ug linason.”

34-35Miingon ang mga taga-Jerusalem, “Si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia daw sa dragon nga milamoy kanamo. Gibusog niya ang iyang kaugalingon sa among mga bahandi. Wala gayod siyay gibilin sa among siyudad. Nahisama kini sa banga nga walay sulod. Giabog niya kami ug nagkatibulaag kami. Hinaut unta nga buhaton usab ngadto sa Babilonia ang iyang gihimo kanamo ug sa among kabataan. Hinaut unta nga paninglan ang mga lumulupyo sa Babilonia sa ilang kabangis nganhi kanamo.”

36Busa miingon ang Ginoo, “Mga katawhan sa Jerusalem, labanan ko kamo. Ug manimalos gayod ako alang kaninyo. Ipamala ko ang dagat ug ang mga tuboran sa Babilonia. 37Mahimo kining guba nga nasod! Kataw-an ug tamayon kini, ug wala nay magpuyo niini gawas sa mga ihalas nga mga iro.51:37 ihalas nga mga iro: sa English, jackals. 38Ang mga taga-Babilonia magngulob nga daw mga liyon. 39Ug kon pananglit gutom sila, magpakombira ako alang kanila. Hubogon, lipayon, ug pakatulogon ko sila hangtod nga dili na makamata pa. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini. 40Dad-on ko sila nga daw mga karnero ug kanding ngadto sa ihawanan. 41Pagkamakalilisang ang pagkalaglag sa Babilonia,51:41 Babilonia: sa Hebreo, Sheshac. ang nasod nga gidayeg sa tibuok kalibotan! Malisang ang mga nasod sa nahitabo kaniya. 42Lapawan sa mga dagko ug nagadahunog nga balod ang Babilonia. 43Maawaaw ang mga lungsod niini, sama sa disyerto nga mala ug walay nagpuyo o bisan may molabay. 44Silotan ko si Bel nga dios-dios sa Babilonia. Ipasuka ko kaniya ang iyang gipanglamoy.51:44 ang iyang gipanglamoy: Tingali ang buot ipasabot, ang mga tawo nga gibihag sa Babilonia ug ang mga kabtangan nga iyang gipang-ilog. Dili na modagsa ang mga nasod sa pagsimba kaniya. Ug ang mga paril sa Babilonia mangalumpag.

45“Mga katawhan ko, pangikyas kamo gikan sa Babilonia! Luwasa ninyo ang inyong kinabuhi sa dili ko pa ipahiagom ang akong kasuko. 46Apan ayaw kamo kahadlok o kaluya kon moabot diha sa inyong nasod ang mga balita mahitungod sa gira. Kay ang mga balita mahitungod sa kagubot ug panaggira sa mga hari moabot matag tuig. 47Moabot gayod ang higayon nga silotan ko ang mga dios-dios sa Babilonia. Maulawan pag-ayo ang tibuok Babilonia. Mangamatay ang iyang mga samaran ug magbuy-od ang mga patayng lawas sa iyang katawhan. 48Unya mosinggit sa kalipay ang langit ug ang kalibotan, ug ang tanang anaa kanila, sa pagkalaglag sa Babilonia. Kay sulongon kini sa mga tiglaglag nga gikan sa amihan. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.

49“Kinahanglan gayod nga malaglag ang Babilonia tungod sa iyang pagpamatay sa mga Israelinhon ug sa uban pang mga tawo sa kalibotan.”

Ang Mensahe sa Ginoo ngadto sa mga Israelinhon nga diha sa Babilonia

50“Kamong nakaikyas sa kamatayon, biya na kamo sa Babilonia! Ayaw kamo pagpabilin diha. Hinumdomi ninyo ang Ginoo ug ang Jerusalem bisan anaa kamo sa layong dapit. 51Nagaingon kamo, ‘Naulaw kami. Giinsulto kami ug gipakaulawan tungod kay ang templo sa Ginoo gipasipalahan sa mga dili Israelinhon.’ 52Apan moabot gayod ang higayon nga silotan ko ang mga dios-dios sa Babilonia. Ug madungog ang inagulo sa mga samdan nga mga taga-Babilonia sa tibuok nilang dapit. 53Bisan ug mosangko pa sa langit ang mga paril sa Babilonia, ug bisan ug lig-onon pa niya kini, padad-an ko gihapon siyag mga tiglaglag. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini. 54Madungog ang tiyabaw sa pagpakitabang sa Babilonia tungod sa pagkalaglag niini. 55Laglagon ko ang Babilonia, ug pahilomon ko kini. Mosulong kaniya ang mga kaaway nga daw sa naghaguros nga mga balod. Maglanog ang kabanha sa ilang pagsulong. 56Moabot ang tiglaglag sa Babilonia ug bihagon ang iyang mga sundalo, ug mangabali ang ilang mga pana. Kay ako, ang Ginoo, mao ang Dios nga nagasilot sa daotan. Silotan ko gayod ang Babilonia sa angay kaniya. 57Hubogon ko ang iyang mga opisyal, mga maalamong mga tawo, mga tigdumala, mga komander, ug ang iyang mga sundalo. Makatulog sila ug dili na makamata. Ako, ang Hari, ang nagaingon niini. Ginoo nga Makagagahom ang akong ngalan.”

58Miingon pa gayod ang Ginoo nga Makagagahom, “Lumpagon ang mga bagang paril sa Babilonia, ug sunogon ang habog niya nga mga pultahan. Naghago ang katawhan sa walay pulos, kay masunog lang kini.”

Ang Mensahe ni Jeremias alang sa Babilonia

59Mao kini ang mensahe nga gisulti ni Jeremias kang Seraya nga usa ka taas nga opisyal ni Haring Zedekia. Si Seraya anak ni Neria ug apo ni Masea. Kini nga mensahe gisulti ni Jeremias kang Seraya sa dihang miadto si Seraya sa Babilonia uban kang Haring Zedekia. Nahitabo kini niadtong ikaupat nga tuig sa paghari ni Zedekia sa Juda. 60Gisulat ni Jeremias sa linukot nga sulatanan ang tanang kalaglagan nga moabot sa Babilonia—ang tanan gayong mahitabo sa Babilonia. 61Mao kini ang gisulti ni Jeremias kang Seraya, “Inig-abot mo sa Babilonia, siguroha nga mabasa mog kusog ngadto sa katawhan ang tanang nahisulat niini nga kasulatan. 62Unya pag-ampo nga nagaingon, ‘O Ginoo, nagaingon ka nga laglagon mo kini nga dapit aron wala nay bisan hayop o tawo nga magpuyo dinhi ug mahimo kining awaaw sa walay kataposan.’ 63Pagkahuman mog basa niini, hikti kinig bato ug ilabay sa Suba sa Eufrates 64uban sa pag-ingon, ‘Mao kana ang mahitabo sa Babilonia—maunlod kini ug dili na gayod makatunga tungod sa kalaglagan nga ipahamtang sa Ginoo kaniya. Mangamatay gayod ang iyang katawhan.’ ”

Dinhi nahuman ang mensahe ni Jeremias.

Luganda Contemporary Bible

Yeremiya 51:1-64

Ekibonerezo kya Babulooni

1Bw’ati bw’ayogera Mukama nti,

“Laba, ndiyimusa omwoyo gw’omuzikiriza

alumbe Babulooni n’abantu ba Lebukamaayi.

251:2 Is 41:16; Yer 15:7; Mat 3:12Ndituma abagwira e Babulooni

bamuwewe era bazikirize ensi ye;

balimulumba ku buli luuyi

ku lunaku olw’okuzikirira kwe.

351:3 a Yer 50:29 b Yer 46:4Omulasi talikuba busaale bwe,

taliyambala wadde ebyambalo bye ebyokulwanyisa.

Temusonyiwa batabani be;

muzikiririze ddala amaggye ge.

451:4 a Is 13:15 b Yer 49:26; 50:30Baligwa nga battiddwa e Babulooni,

nga batuusiddwako ebiwundu eby’amaanyi mu nguudo ze.

551:5 a Is 54:6-8 b Kos 4:1Kubanga Yuda ne Isirayiri tebinnalekebwa

Katonda waabwe, oyo Mukama Katonda ow’Eggye,

wadde ng’ensi yaabwe esingiddwa omusango

mu maaso g’Omutukuvu wa Isirayiri.

651:6 a Yer 50:8 b Kbl 16:26; Kub 18:4 c Yer 50:15 d Yer 25:14“Mudduke Babulooni.

Mudduke okuwonya obulamu bwammwe.

Temusaanawo olw’ebibi bye.

Kiseera kya Mukama okwesasuza;

alimusasula ekyo ekimusaanira.

751:7 Yer 25:15-16; Kub 14:8-10; 17:4Babulooni yali kikompe kya zaabu mu mukono gwa Mukama;

yatamiiza ensi yonna.

Amawanga gaanywa wayini we,

kyegavudde galaluka.

851:8 a Is 21:9; Kub 14:8 b Yer 46:11Babulooni kirigwa mangu ago ne kimenyekamenyeka.

Mukikungubagire.

Munoonye eddagala olw’obulumi bw’akyo

oboolyawo anaawonyezebwa.

951:9 a Is 13:14; Yer 50:16 b Kub 18:4-5“ ‘Twandiwonyezza Babulooni,

naye tayinza kuwonyezeka.

Leka tumuleke buli muntu adde mu nsi ye,

kubanga omusango gwe gutuuse mu bwengula,

gusituse gulinnye okutuuka ku bire.’

1051:10 a Mi 7:9 b Yer 50:28“ ‘Mukama atulwaniridde,

mujje tukitegeeze mu Sayuuni

ekyo Mukama Katonda waffe ky’akoze.’ 

1151:11 a Yer 50:9 b Yer 46:4 c nny 28 d Yer 50:45 e Yer 50:28“Muwagale obusaale,

mukwate engabo!

Mukama ayungudde bakabaka ab’e Bumeedi,

kubanga ekigendererwa kye kuzikiriza Babulooni.

Mukama aliwalana eggwanga,

aliwalana eggwanga olwa yeekaalu ye.

12Muyimuse bendera mwolekere bbugwe wa Babulooni!

Mwongereko abakuumi,

muteekeko abaserikale,

mutegeke okulumba mbagirawo!

Mukama alituukiriza ekigendererwa bye,

ensala ye okwolekera abantu ba Babulooni.

1351:13 a Kub 17:1, 15 b Is 45:3; Kbk 2:9Gwe abeera okumpi n’amazzi amangi,

omugagga mu bintu eby’omuwendo,

enkomerero yo etuuse,

ekiseera kyo eky’okuzikirizibwa kituuse.

1451:14 a Am 6:8 b nny 27; Nak 3:15 c Yer 50:15Mukama Katonda ow’Eggye yeerayiridde ku lulwe;

ddala ndikujjuza abasajja, ng’ebibinja by’enzige,

era balireekaana nga bakuwangudde.

1551:15 Lub 1:1; Yob 9:8; Zab 104:2“Ensi yagikola n’amaanyi ge;

yagiteekawo n’amagezi ge,

n’ayanjuluza eggulu n’okutegeera kwe.

1651:16 a Zab 18:11-13 b Zab 135:7; Yon 1:4Bw’abwatuka, amazzi ag’omu ggulu gawuluguma;

ayimusa ebire okuva ku nkomerero y’ensi.

Amyansisa eggulu mu nkuba

era n’aggya empewo mu mawanika ge.

1751:17 Is 44:20; Kbk 2:18-19“Buli muntu talina magezi wadde okutegeera;

Buli muweesi aswadde olw’ebifaananyi bya bakatonda by’akoze n’emikono gye.

Ebifaananyi bye bya bulimba;

tebirina mukka.

1851:18 Yer 18:15Tebiriiko kye bigasa, ebisaanye okunyoomebwa

ebirizikirizibwa nga Mukama azze okusala omusango.

19Oyo omugabo gwa Yakobo tali nga bano,

kubanga yakola ebintu byonna,

nga mwotwalidde n’eggwanga ly’omugabo gwe,

n’erinnya lye ye Mukama Katonda ow’Eggye.

2051:20 a Is 10:5 b Mi 4:13“Muli mbazzi yange,

ekyokulwanyisa kyange eky’olutalo,

mmwe be nkozesa okubetenta amawanga,

mmwe be nkozesa okuzikiriza obwakabaka,

2151:21 Kuv 15:1era ggwe gwe ndikozesa okubetenta embalaasi n’omwebagazi,

ggwe gwe ndikozesa okubetenta ekigaali n’omuvuzi waakyo,

2251:22 2By 36:17; Is 13:17-18era ggwe gwe ndikozesa okubetenta omusajja n’omukazi,

era ggwe ndikozesa okubetenta omukadde n’omuvubuka,

era ggwe gwe ndikozesa okubetenta omuvubuka n’omuwala omuto.

2351:23 nny 57Ggwe gwe ndikozesa okubetenta omusumba n’ekisibo kye,

ggwe gwe ndikozesa okubetenta omulimi n’ente ennume,

ggwe gwe ndikozesa okubetenta bagavana n’abakungu.

2451:24 Yer 50:15“Ndisasula Babulooni ne bonna ababeeramu nga mulaba olw’ebibi byonna bye baakola mu Sayuuni,” bw’ayogera Mukama.

2551:25 Zek 4:7“Mbalinako ensonga, ggwe olusozi oluzikiriza,

mmwe abazikiriza ensi yonna,”

bw’ayogera Mukama.

“Ndikugolererako omukono gwange,

nkusuule ku mayinja g’ensozi,

nkufuule olusozi olutakyayaka.

2651:26 nny 29; Is 13:19-22; Yer 50:12Tewali jjinja lirikuggibwako kukola jjinja lya ku nsonda,

wadde ejjinja lyonna okukola omusingi,

kubanga olibeera matongo emirembe gyonna,”

bw’ayogera Mukama.

2751:27 a Is 13:2; Yer 50:2 b Yer 25:14 c Lub 8:4 d Lub 10:3“Yimusa bendera mu ggwanga!

Fuuwa omulere mu mawanga!

Tegeka amawanga okumulwanyisa;

koowoola obwakabaka buno bumulumbe:

obwa Alalati ne Mini ne Asukenaazi.

Londa omuduumizi amulumba,

weereza embalaasi eziri ng’ekibinja ky’enzige.

2851:28 nny 11Teekateeka amawanga okumulwanyisa;

bakabaka Abameedi,

bagavana baabwe era n’abakungu baabwe bonna,

n’amawanga ge bafuga.

2951:29 nny 43; Is 13:20Ensi ekankana ne yeenyola olw’obulumi,

kubanga ebigendererwa bya Mukama eri Babulooni tebikyuka,

okuzikiriza ensi ya Babulooni

waleme kubaawo agibeeramu.

3051:30 a Yer 50:36 b Is 19:16 c Is 45:2; Kgb 2:9; Nak 3:13Abalwanyi ba Babulooni balekedde awo okulwana;

basigadde mu bigo byabwe.

Baweddemu amaanyi;

bafuuse nga bakazi.

Ebifo bye mw’abeera byokeddwa omuliro;

emitayimbwa gy’oku nzigi ze gimenyeddwa.

3151:31 2Sa 18:19-31Matalisi omu agoberera omulala,

omubaka omu n’agoberera munne,

okulangirira eri kabaka w’e Babulooni nti

ekibuga kye kyonna kiwambiddwa,

3251:32 Yer 50:36entindo z’emigga baziwambye,

ensenyi ziyidde omuliro,

n’abaserikale batidde.”

3351:33 a Is 21:10 b Is 17:5; Kos 6:11Bw’ati bw’ayogera Mukama ow’Eggye, Katonda wa Isirayiri nti,

“Muwala wa Babulooni ali ng’egguuliro,

mu kiseera w’analinnyiririrwa;

ebiseera eby’okumukungula binaatera okutuuka.”

3451:34 Yer 50:17“Nebukadduneeza kabaka w’e Babulooni atukubyekubye,

atutabudde,

tufuuse ekikompe ekyereere.

Atumize ng’omusota

n’olubuto lwe n’alujjuza ebyassava byaffe ebiwooma,

ffe n’atusesema.

3551:35 nny 24; Zab 137:8Leka okubonaabona okututuuseeko kubeere ku Babulooni,”

bwe boogera abatuula mu Sayuuni.

“Leka omusaayi gubeere ku abo ababeera mu Babulooni,”

bwayogera Yerusaalemi.

3651:36 a Zab 140:12; Yer 50:34; Kgb 3:58 b nny 6; Bar 12:19 c Yer 50:38Mukama kyava ayogera nti,

“Laba ndikulwanirira era ndikuwolerera eggwanga;

Ndikaliza ennyanja ye

n’ensulo ze.

3751:37 a Is 13:22; Kub 18:2 b Yer 50:13, 39Babulooni kirifuuka bifunvu,

mpuku ya bibe,

ekintu ekyenyinyalwa n’okusekererwa,

ekifo omutali abeeramu.

38Abantu baakyo bonna bawuluguma ng’empologoma ento,

bavuumira wamu ng’abaana b’empologoma.

3951:39 nny 57Naye nga bakyabuguumirira,

ndibategekera ekijjulo,

mbatamiize

balyoke balekaane nga baseka,

olwo beebake emirembe gyonna nga tebazuukuse,”

bw’ayogera Mukama.

40“Ndibaserengesa

ng’abaana b’endiga, battibwe,

ng’endiga n’embuzi.

4151:41 a Yer 25:26 b Is 13:19“Sesaki nga kiriwambibwa,

okujaguza kw’ensi yonna kugwewo.

Babulooni kifuuse matongo eri amawanga!

4251:42 Is 8:7Ennyanja eribuutikira Babulooni;

amayengo gaayo agawuluguma galigisaanikira.

4351:43 nny 29, 62; Is 13:20; Yer 2:6Ebibuga bye birisigala matongo,

ensi enkalu ey’eddungu,

ensi eteriimu muntu,

eteyitamu muntu yenna.

4451:44 a Is 46:1 b nny 34 c nny 58; Yer 50:15Ndibonereza Beri mu Babulooni,

mmusesemye bye yali amize.

Amawanga nga tegakyesomba kugenda gyali.

Ne bbugwe wa Babulooni aligwa.

4551:45 a Kub 18:4 b nny 6; Is 48:20; Yer 50:8“Mukiveemu, abantu bange!

Mudduke muwonye obulamu bwammwe!

Mudduke muwone obusungu bwa Mukama obubuubuuka.

4651:46 a Yer 46:27 b 2Bk 19:7Temutya wadde okuggwaamu amaanyi

ng’eŋŋambo ziyitiŋŋana mu nsi;

olugambo olumu lujja omwaka guno, olulala omwaka ogujja,

eŋŋambo z’entalo mu ggwanga,

era ez’omufuzi ng’alwana ne mufuzi munne.

4751:47 a nny 52; Is 46:1-2; Yer 50:2 b Yer 50:12Kubanga ekiseera kijja

lwe ndibonereza ebifaananyi bya bakatonda ba Babulooni abaakolebwa n’emikono;

ensi eyo yonna eritabanguka,

n’emirambo gy’abantu baayo abattiddwa gyonna gibeere omwo.

4851:48 a Is 44:23; Kub 18:20 b nny 11Eggulu n’ensi ne byonna ebibirimu

birireekana olw’essanyu olwa Babulooni,

abalimuzikiriza balimulumba

okuva mu bukiikakkono,”

bw’ayogera Mukama.

4951:49 Zab 137:8; Yer 50:29“Babulooni kirigwa olw’Abayisirayiri abaafa,

nga bonna abaafa mu nsi yonna

bwe baweddewo olwa Babulooni.

5051:50 a nny 45 b Zab 137:6Mmwe abawonye ekitala,

mwanguwe okugenda!

Mujjukire Mukama nga muli mu nsi ey’ewala,

mulowooze ku Yerusaalemi.”

5151:51 a Zab 44:13-16; 79:4 b Kgb 1:10“Tuweddemu amaanyi

kubanga tuvumiddwa

era tukwatiddwa ensonyi,

kubanga abagwira bayingidde

mu bifo ebitukuvu eby’ennyumba ya Mukama.”

5251:52 nny 47“Naye ennaku zijja,” bw’ayogera Mukama,

“lwe ndibonereza ebifaananyi bya bakatonda be, be yakola n’emikono,

era mu nsi ye yonna,

abaliko ebisago balisinda.

5351:53 a Lub 11:4; Is 14:13-14 b Yer 49:16Newaakubadde nga Babulooni atuuka ku bire

era ne yeenyweza n’ebigo bye eby’amaanyi,

ndimusindikira abazikiriza,”

bw’ayogera Mukama.

5451:54 Yer 50:22“Eddoboozi ly’okukaaba liva mu Babulooni,

eddoboozi ery’okuzikirira okunene

okuva mu nsi y’Abakaludaaya.

5551:55 Zab 18:4Mukama alizikiriza Babulooni,

alizikiza oluyoogaano lwakyo olunene.

Amayengo g’abalabe galijja ng’amazzi amangi;

okuwuluguma kw’amaloboozi kuliwulirwa.

5651:56 a nny 48 b Zab 46:9 c Zab 46:6; 94:1-2; Kbk 2:8Omuzikiriza alirumba Babulooni;

abalwanyi be baliwambibwa,

n’emitego gyabwe girimenyebwa.

Kubanga Mukama Katonda asasula,

alisasula mu bujjuvu.

5751:57 a Zab 76:5; Yer 25:27 b Yer 46:18; 48:15Nditamiiza abakungu be n’abasajja be abajjudde amagezi,

ne bagavana, ab’ebitongole awamu n’abalwanyi;

balyebaka emirembe gyonna era tebalizuukuka,”

bw’ayogera Kabaka ayitibwa Mukama Katonda ow’Eggye.

5851:58 a nny 44 b nny 64 c Kbk 2:13Bw’ati bw’ayogera Mukama Katonda ow’Eggye nti,

“Bbugwe wa Babulooni omunene alisendebwa

era n’emiryango gye emiwanvu gyokebwe;

abantu beetawanyiza bwerere nga bafuba,

okutawaana kw’eggwanga kuliba nku za muliro.”

5951:59 a Yer 36:4 b Yer 52:1 c Yer 28:1Buno bwe bubaka Yeremiya bwe yawa omukungu Seraya mutabani wa Neriya, mutabani wa Maseya, bwe yagenda e Babulooni ne Zeddekiya kabaka wa Yuda, nga Zeddekiya afuga mu mwaka gwe ogwokuna. Seraya ye yali omu ku bakungu abakulu. 6051:60 Yer 30:2; 36:2Yeremiya yali awandiise mu muzingo ebikangabwa byonna ebyali bigenda okutuuka ku Babulooni, byonna ebyali biwandiikiddwa ebyali bikwata ku Babulooni. 61Yagamba Seraya nti, “Bw’otuuka mu Babulooni, laba ng’osoma mu ddoboozi ery’omwanguka ebigambo bino byonna. 6251:62 Is 13:20; Yer 50:13, 39Olwo ogambe nti, ‘Ayi Mukama, ogambye nti olizikiriza ekifo kino, nti tewali nsolo oba muntu alikibeeramu; kibeere matongo emirembe gyonna.’ 63Bw’omalanga okusoma omuzingo guno gusibeeko ejjinja ogukanyuge mu mugga Fulaati. 6451:64 a nny 58 b Yob 31:40Olyoke ogambe nti, ‘Bw’ati Babulooni bwalisaanawo aleme kubbulukuka olw’akabi ke ndimuleetako. N’abantu be balizikirira.’ ”

Ebigambo bya Yeremiya bikoma awo.