Jeremias 48 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 48:1-47

Ang Mensahe bahin sa Moab

1Mao kini ang gisulti sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, bahin sa Moab:

“Makalulooy ang Nebo kay laglagon kini. Maulawan ug ilogon ang Kiriataim, ug ang kampo niini matumpag. 2Dili na dayegon ang Moab. Didto sa Heshbon, nagaplano ang kaaway sa paglaglag sa Moab. Nagkanayon sila, ‘Dali! Laglagon ta ang Moab.’ Ang lungsod sa Madmen sulongon usab sa mga kaaway ug mahimong awaaw. 3Paminawa ninyo ang singgit sa pagpakitabang gikan sa Horonaim tungod sa grabe nga kagubot ug kalaglagan. 4Malaglag gayod ang Moab, ug maghilaka ang mga kabataan. 5Ang mga lumulupyo sa Moab manghilak ug magbakho samtang gatungas sa Luhit. Ug sa paglugsong ngadto sa Horonaim, madunggan ang pagtiyabaw tungod sa kalaglagan.

6“Luwasa ang inyong kaugalingon! Pangikyas kamo ngadto sa kamingawan. 7Kamo nga mga taga-Moab, nagsalig kamo sa inyong abilidad ug bahandi. Bihagon kamo apil ang inyong dios-dios nga si Kemosh ug ang iyang mga pari ug mga opisyal.

8“Moadto sa matag lungsod ang tiglaglag ug walay lungsod nga makalingkawas. Malaglag usab ang mga lungsod sa kapatagan ug sa patag ibabaw sa bukid. Mahitabo gayod ini, kay ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini. 9Kon aduna lang untay pako ang Moab, makalupad unta siya palayo,48:9 Kon aduna… palayo: o, Asini ang Moab aron wala nay motubo niini nga mga tanom. kay dili na pagapuy-an ang mga lungsod niini ug mahimong awaaw na kini. 10Panghimaraoton ang tawong magbangay-bangay sa pagbuhat sa buluhaton sa Ginoo batok sa Moab. Panghimaraoton ang tawong dili mogamit sa iyang espada sa pagpatay sa mga taga-Moab. 11Sukad sa iyang pagsugod, hayahay ang Moab. Wala gayod kini sukad mabihag. Sama kini sa bino nga wala tandoga o ibalhin-balhin ug sudlanan. Busa wala gayod mausab ang iyang lami ug kahumot.

12“Apan moabot ang adlaw nga magpadala akog mga kaaway nga moyabo niini ug modugmok sa iyang sudlanan. 13Unya ikaulaw sa Moab ang ilang dios-dios nga si Kemosh, maingon nga gikaulaw sa katawhan sa Israel ang Betel48:13 Betel: o, ang dios-dios nga nating baka sa Betel. nga ilang gisaligan. 14Nanghambog ang mga taga-Moab nga maisog sila nga mga sundalo. 15Apan malaglag gayod ang Moab ug ang mga lungsod niini. Pamatyon ang iyang kinaisogan nga mga batan-on. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom nga Hari, ang nagaingon niini.

16“Hapit na ang kalaglagan sa Moab. 17Pagbangotan kamong mga nasod nga anaa sa iyang palibot, kamong tanan nga nasayod sa kabantog sa Moab! Pagsubo kamo ug moingon, ‘Natapos na ang Moab! Nabali na ang iyang baston, ang baston nga nagasimbolo sa iyang gahom ug kabantog.’

18“Kamong mga lumulupyo sa Dibon, pagpaubos kamo ug yaka sa yuta, kay ang tiglaglag sa Moab mosulong kaninyo ug panggub-on niini ang inyong pinarilan nga mga lungsod. 19Kamo nga nagapuyo sa Aroer, barog kamo daplin sa dalan ug pagbantay. Pangutan-a ang mga nakaikyas kon unsay nahitabo. 20Motubag sila, ‘Nalaglag ug naulawan ang Moab. Busa pagsubo kamo ug panghilak. Isinggit ninyo sa Arnon nga nalaglag ang Moab.’

21“Silotan usab ang mga lungsod sa patag ibabaw sa bukid: ang Holon, Jaza, Mefaat, 22Dibon, Nebo, Bet Diblataim, 23Kiriataim, Bet Gamul, Bet Meon, 24Kiriot, ug Bozra. Moabot na ang silot sa tanang lungsod sa Moab, duol man o layo. 25Wala nay gahom ang Moab ug huyang na kini. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.

26“Huboga ang Moab, kay naghunahuna siya nga labaw siya kanako. Moligid siya sa iyang kaugalingong suka ug mahimong kataw-anan. 27Mga lumulupyo sa Moab, dili ba gibiaybiay man ninyo ang Israel? Ngano, nasakpan ba siya uban sa mga kawatan, nga magpanglingo48:27 magpanglingo: timaan sa ilang pagbiaybiay. man kamo matag hisgot ninyo kaniya? 28Biya na kamo sa inyong mga lungsod ug puyo kamo sa batoon nga bukid, sama sa salampati nga nagsalag diha sa pangpang. 29Labihan kaayo kamo ka garboso. Nasayod ako kon unsa kataas ang inyong pagtan-aw sa inyong kaugalingon ug kon unsa kamo kamapahitas-on. 30Ako, ang Ginoo, nasayod kon unsa kamo kahambogiro. Apan dili tinuod ang inyong gipanghambog ug wala kini kapuslanan. 31Busa maghilak ako alang sa Moab ug sa mga taga-Kir Hareset.48:31 Kir Hareset: o, Kir Heres. 32Maghilak usab ako alang sa katawhan sa Sibma, labaw pa sa paghilak ko sa mga taga-Jazer. O Sibma, sama ka sa ubas nga ang mga sanga miabot sa tabok sa Patayng Dagat hangtod sa Jazer. Apan karon gihurot ug panguha sa tiglaglag ang imong mga bunga. 33Mahanaw ang kalipay ug kasadya diha sa mga kaumahan ug mga ubasan sa yuta sa Moab. Wala nay modagayday nga bino sa mga pug-anan. Wala nay magpuga ug ubas nga inubanan sa singgit sa kalipay. Adunay pagsinggit apan dili singgit sa kalipay. 34Ang pagtiyabaw madunggan gikan sa taga-Heshbon hangtod sa Eleale ug sa Jahaz. Madungog usab kini sa Zoar hangtod sa Horonaim ug Eglat Shelishiya. Kay bisan ang sapa sa Nimrim mahubsan. 35Pamatyon ko kadtong mga taga-Moab nga nagahalad sa mga simbahanan diha sa habog nga mga dapit ug ang nagasunog ug insenso sa ilang mga dios. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.

36“Busa mag-agulo gayod ako alang sa Moab ug sa mga taga-Kir Hareset, sama sa subo nga tingog sa plawta nga gitukar alang sa patay. Nahanaw na ang bahandi nga ilang naangkon. 37Ang matag-usa magpakita ug pagsubo pinaagi sa pagpaupaw, pagpamalbas, pagsamad-samad sa ilang mga kamot, ug pagbistig sako. 38Maniyabaw ang mga tawo diha sa atop sa ilang kabalayan ug sa mga plasa, kay gilaglag ko ang Moab sama sa pagbuak sa usa ka banga nga wala nay nagtagad. 39Nalaglag na ang Moab! Paminawa ang pagtiyabaw sa iyang mga lumulupyo. Maulawan pag-ayo ang Moab, ug biay-biayon kini ug malisang ang tanang lugar sa palibot niini nga nakakita sa nahitabo.”

40Nagpadayon pa gayod sa pagsulti ang Ginoo, “Tan-awa! Ang kaaway sa Moab daw agila nga mosakdap niini. 41Mailog ang mga lungsod48:41 mga lungsod: o, Keriot. ug ang mga kuta sa Moab. Nianang panahona ang mga sundalo sa Moab bation sa kahadlok nga sama sa babayeng nagbati. 42Malaglag gayod ang Moab tungod kay naghunahuna siya nga labaw siya sa Ginoo. 43Kalisang, bung-aw, ug lit-ag ang nagapaabot sa mga taga-Moab. 44Ang moikyas sa kalisang mahulog sa bung-aw. Ang makagawas sa bung-aw, malit-agan, kay silotan ko gayod ang Moab sa gitakda nga panahon. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini. 45Ang makalulooy nga nakaikyas gustong manago sa Heshbon. Apan ang Heshbon nga gidumala kanhi ni Haring Sihon nagadilaab. Gilamoy sa kalayo ang mga bukid diin nagtago ang mga taga-Moab nga hilig makig-away. 46Alaot gayod kamo, mga taga-Moab! Malaglag kamong nagasimba sa dios-dios nga si Kemosh, ug pamihagon ang inyong mga kabataan. 47Apan sa ulahing mga adlaw ibalik ko ang maayong kahimtang sa Moab. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.” Mao kadto ang mensahe bahin sa Moab.