Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 47:1-7

Ang Mensahe alang sa Filistia

1Mao kini ang gisulti sa Ginoo kang Propeta Jeremias bahin sa Filistia sa wala pa sulonga sa hari sa Ehipto47:1 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon. ang Gaza:

2“May nasod nga mosulong gikan sa amihan. Sama kini sa sulog sa baha nga molapaw sa tibuok yuta nga anaa niini, ug mobanlas sa mga lungsod ug mga lumulupyo niini. Maninggit ang mga tawo sa kalisang ug magpakitabang. 3Inigkadungog nila sa dahunog sa tunob sa mga kabayo ug sa mga ligid sa karwahe, ang mga amahan dili na molingi sa pagtabang sa ilang kabataan. Manghuyhoy ang ilang mga bukton sa kahadlok. 4Kay miabot na ang panahon nga laglagon ang tanang Filistihanon uban sa ilang mga kaabin gikan sa Tyre ug Sidon. Laglagon gayod sa Ginoo ang mga Filistihanon, ang mga katawhan nga naggikan sa isla sa Caftor.47:4 Caftor: o, Crete. 5Ang mga taga-Gaza magpaupaw sa pagpakita sa ilang pagsubo, ug ang mga taga-Ashkelon mahilom. Kamong nahibiling mga lumulupyo sa kapatagan, hangtod kanus-a ba kamong magpadayon sa pagsamad sa inyong kaugalingon sa pagpakita sa inyong pagsubo? 6Nangutana kamo kon kanus-a ako mohunong sa pagsilot kaninyo pinaagi sa akong espada. Miingon kamo nga ibalik ko na kini sa iyang sakoban ug pasagdan lang kamo. 7Apan unsaon niini paghunong nga ginamandoan ko man kini sa pagsulong sa Ashkelon ug sa katawhan nga nagapuyo duol sa dagat?”