Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 43:1-13

Gidala si Jeremias sa Ehipto

1Pagkahuman ug sulti ni Jeremias sa tanang mga tawo sa gipasulti sa Ginoo ngadto kanila, 2giingnan siya ni Azaria nga anak ni Hoshaya, ni Johanan nga anak ni Karea, ug sa uban pang mga tawong mapahitas-on, “Namakak ka! Ang Ginoo nga among Dios wala magpadala kanimo sa pag-ingon kanamo nga dili kami moadto sa Ehipto sa pagpuyo didto. 3Si Baruc nga anak ni Neria ang nagsulsol kanimo nga itugyan kami sa mga taga-Babilonia, aron ilang patyon o bihagon ngadto sa Babilonia.”

4Busa si Johanan, ang tanang mga opisyal sa kasundalohan, ug ang tanang mga tawo, wala motuman sa sugo sa Ginoo nga magpabilin sa Juda. 5Gidala hinuon ni Johanan ug sa mga opisyal sa kasundalohan ang mga tawo ngadto sa Ehipto. Kining mga tawhana mao kadtong mga taga-Juda nga namalik gikan sa nagkalain-laing mga nasod diin sila nagkatibulaag. 6Apil niini ang mga kalalakin-an, kababayen-an, kabataan, ug mga anak nga babaye sa hari nga gitugyan ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga guwardya kang Gedalia nga anak ni Ahikam ug apo ni Shafan. Gidala usab nila si Propeta Jeremias ug si Baruc nga anak ni Neria. 7Wala nila tumana ang Ginoo. Nangadto sila sa Ehipto, ug nakaabot hangtod sa lungsod sa Tahpanhes.

8Didto sa Tahpanhes, miingon ang Ginoo kang Jeremias, 9“Samtang gatan-aw ang katawhan sa Juda, pagkuha ug dagkong bato ug ilubong kini sa minasang yutang kolonon, sa agianan pasulod sa puloy-anan sa hari sa Ehipto43:9 hari sa Ehipto: sa Hebreo, Faraon.dinhi sa Tahpanhes. 10Ingna sila nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, nagaingon, ‘Ipadala ko ang akong alagad nga si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia, ug ibutang ko ang iyang trono niining mga bato nga akong gilubong ug ipahimutang niya ang iyang harianong tolda ibabaw niini. 11Sulongon niya ang Ehipto ug mangamatay ang gitakda nga mamatay pinaagi sa katalagman. Bihagon ang gitakda nga pagabihagon, ug mangamatay pinaagi sa espada ang gitakda nga mamatay sa gira. 12Dauban niya ang mga templo sa mga dios sa Ehipto; sunogon niya ang mga dios niini o dad-on ingon nga mga bihag. Kuhaan niya sa tanang bililhong kabtangan43:12 Kuhaan niya sa tanang bililhong kabtangan: sa literal, Kuhaan niyag kuto. ang yuta sa Ehipto, sama sa pagkuha sa magbalantay sa karnero sa mga kuto gikan sa iyang bisti, ug mobiya siya gikan didto nga wala maunsa. 13Dugmokon niya ang mga sagradong haligi sa Heliopolis,43:13 Heliopolis: sa literal, balay sa adlaw. sa yuta sa Ehipto, ug sunogon niya ang mga templo sa mga dios sa Ehipto.’ ”