Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 41:1-18

Gipatay si Gedalia

1Si Ishmael anak ni Netania ug apo ni Elishama. Miyembro siya sa harianong pamilya ug usa sa mga opisyal sa hari kaniadto. Sa ikapito nga bulan niadtong tuiga, miadto siya kang Gedalia uban sa napulo ka mga tawo. Ug samtang nangaon sila, 2mitindog si Ishmael ug ang napulo ka mga tawo ug gipatay nila si Gedalia ginamit ang espada. Busa namatay ang tawo nga gihimo sa hari sa Babilonia nga gobernador sa Juda. 3Gipatay usab nila ni Ishmael ang tanang mga Judio ug mga sundalo nga taga-Babilonia41:3 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Mao usab sa bersikulo 18. nga kauban ni Gedalia didto sa Mizpa.

4Pagkaugma, sa wala pay nakahibalo nga gipatay si Gedalia, 5may 80 ka mga tawo nga miabot sa Mizpa gikan sa Shekem, Shilo, ug Samaria. Binalbasan ang ilang mga bangas, gisi ang ilang mga bisti, ug gisamad-samaran ang ilang lawas sa pagpakita nga nagbangotan sila. May dala silang: mga halad sa pagpasidungog sa Ginoo ug insenso aron ihalad sa templo sa Ginoo. 6Migawas si Ishmael sa Mizpa aron sa pagsugat kanila. Naghilak siya samtang naglakaw. Ug sa dihang nagtagbo na sila, miingon si Ishmael kanila, “Dali, mangadto kita kang Gedalia.”

7Pagsulod gayod nila sa lungsod, gipamatay sila ni Ishmael ug sa iyang mga kauban, ug gihulog ang ilang mga patayng lawas sa bangag nga pundohanan ug tubig. 8Apan may napulo kanila nga wala iapil ug patay kay miingon sila kang Ishmael, “Ayaw kami pagpatya! Ihatag namo kanimo ang among mga trigo, barley, lana, ug dugos nga gitagoan sa uma.” 9Ang bangag nga gihulogan ni Ishmael sa mga patayng lawas sa mga tawo nga iyang gipamatay, apil ang patayng lawas ni Gedalia gipakalot kaniadto ni Haring Asa sa dihang gisulong sila ni Baasha nga hari sa Israel. Gipuno ni Ishmael ug mga patayng lawas ang maong bangag.

10Unya gipangbihag ni Ishmael ang mga tawo nga nahibilin sa Mizpa—ang mga anak nga babaye sa hari ug ang mga katawhan nga gitugyan ni Nebuzaradan sa pagdumala ni Gedalia. Unya milakaw si Ishmael pabalik sa Ammon dala kini nga mga bihag.

11Nabalitaan ni Johanan nga anak ni Karea ug sa iyang kauban nga opisyal sa mga kasundalohan ang tanang daotang gibuhat ni Ishmael. 12Busa gitigom nila ang tanan nilang sakop ug milakaw sa pagpakiggira kang Ishmael. Naapsan nila kini duol sa dakong pundohanan ug tubig sa Gibeon. 13Pagkakita sa mga bihag ni Ishmael kang Johanan ug sa kauban niining mga opisyal, nangalipay sila. 14Ang tanang gipangbihag ni Ishmael gikan sa Mizpa nanagan paingon kang Johanan. 15Apan si Ishmael ug ang iyang walo ka mga sakop miikyas ngadto sa Ammon.

16Unya gitigom ni Johanan ug sa kauban niyang mga opisyal ang tanang gipangbihag ni Ishmael gikan sa Mizpa human niya patya si Gedalia nga anak ni Ahikam—mga sundalo, kababayen-an, kabataan, ug mga taas nga opisyal. Gikan didto sa Gibeon, 17nangadto sila sa Gerut Kimhan duol sa Betlehem, diin nangandam sila sa pag-adto sa Ehipto. 18Kay nahadlok sila sa mga taga-Babilonia tungod sa pagpatay ni Ishmael kang Gedalia nga gihimo sa hari sa Babilonia nga gobernador sa Juda.