Jeremias 40 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 40:1-16

Gibuhian si Jeremias

1Adunay gisulti ang Ginoo kang Jeremias human siya buhii ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga guwardya didto sa Rama. Gikadenahan niadto si Jeremias uban sa mga bihag nga mga taga-Jerusalem ug taga-Juda nga pangdad-on ngadto sa Babilonia. 2Sa dihang nakita ni Nebuzaradan si Jeremias, miingon siya kang Jeremias, “Ang Ginoo nga imong Dios nagaingon nga laglagon niya ang Jerusalem. 3Ug karon nahitabo na kini; gihimo gayod sa Ginoo ang iyang gisulti. Nahitabo kining tanan kaninyo kay nagpakasala kamo batok sa Ginoo ug wala kamo motuman kaniya. 4Apan karon, tangtangon ko ang imong mga kadena ug buhian ko ikaw. Kon gusto ka, uban kanako sa Babilonia kay atimanon ko ikaw. Apan kon dili ka, ayaw na lang. Anaa ang tibuok yuta; may kagawasan ka nga moadto kon asa nimo gusto. 5Apan kon mopabilin ka man gayod, balik kang Gedalia nga anak ni Ahikam ug apo ni Shafan. Gihimo siya sa hari sa Babilonia nga tigdumala sa mga lungsod sa Juda. Puyo uban kaniya ug sa mga katawhan o lakaw bisan asa nimo gusto.”

Unya gihatagan siya ni Nebuzaradan ug pagkaon ug gasa ug gipalakaw. 6Busa miadto si Jeremias kang Gedalia didto sa Mizpa, ug mipuyo didto uban sa mga tawong nahibilin sa Juda.

Ang Pagdumala ni Gedalia sa Juda

(2 Hari 25:22-24)

7May pipila ka mga opisyal ug mga sundalo sa Juda didto sa mga hilit nga dapit nga wala motahan sa ilang kaugalingon sa Babilonia. Nakabalita sila nga gihimo sa hari sa Babilonia nga gobernador sa Juda si Gedalia; ug nga siya ang nagadumala sa pobreng mga kalalakin-an, kababayen-an, ug kabataan nga wala bihaga ngadto sa Babilonia. 8Busa nangadto sila kang Gedalia sa Mizpa. Kini nga mga opisyal mao sila si Ishmael nga anak ni Netania, si Johanan ug Jonatan nga mga anak ni Karea, si Seraya nga anak ni Tanhumet, ang mga anak nga lalaki ni Efai nga taga-Netofa, ug si Jaazania nga anak sa taga-Maaca. Miuban usab kanila ang ilang mga ginsakopan. 9Nanumpa si Gedalia kanila ug sa ilang mga sakop, “Ayaw kamo kahadlok nga magpasakop sa mga taga-Babilonia.40:9 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Mao usab sa bersikulo 10. Puyo lang kamo niini nga yuta ug mag-alagad sa hari sa Babilonia ug walay daotang mahitabo kaninyo. 10Ako, sa akong kabahin, magpabilin dinhi sa Mizpa aron sa pagrepresentar kaninyo sa mga taga-Babilonia nga moanhi dinhi kanato. Puyo kamo sa mga dapit nga inyong nailog. Makapanguha kamo sa mga ubas, mga olibo, ug uban pang mga prutas, ug tipigi ninyo kini sa inyong mga sudlanan.”

11Nakabalita usab ang tanang Judio nga nangikyas ngadto sa Moab, Ammon, Edom, ug sa uban pang mga nasod nga mitugot si Haring Nebucadnezar nga may mga tawo nga mahibilin sa Juda ug gihimo niya si Gedalia nga anak ni Ahikam ug apo ni Shafan nga tigdumala niining mga tawhana. 12Busa namalik silang tanan sa Juda gikan sa nagkalain-laing dapit diin sila nagkatibulaag, ug nangadto kang Gedalia sa Mizpa. Unya nanguha silag daghan kaayong mga ubas ug uban pang mga prutas.

13Unya si Jonatan nga anak ni Karea ug ang uban pang mga opisyal sa mga sundalo nga wala motahan sa ilang kaugalingon sa Babilonia, nangadto kang Gedalia sa Mizpa 14ug miingon, “Wala ka ba masayod nga si Haring Baalis sa mga Amonihanon nagsugo kang Ishmael nga anak ni Netania sa pagpatay kanimo?” Apan wala motuo si Gedalia kanila.

15Human niadto, sekreto nga nakigkita si Johanan kang Gedalia ug miingon, “Patyon ko si Ishmael nga walay makahibalo. Nganong pasagdan man nato siya nga mopatay kanimo? Mao na unya kini hinungdan nga magkatag-katag ug mangawala ang mga Judio nga nahibilin dinhi sa Juda ilalom sa imong pagdumala.” 16Apan miingon si Gedalia kang Johanan, “Ayaw kana pagbuhata. Dili tinuod ang imong gisulti bahin kang Ishmael.”