Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 39:1-18

Ang Pagkalaglag sa Jerusalem

1Ingon niini ang pagkalaglag sa Jerusalem: Sa ikanapulo nga bulan, sa ikasiyam nga tuig sa paghari ni Zedekia sa Juda, misulong sa Jerusalem si Nebucadnezar nga hari sa Babilonia ug ang tanan niyang mga sundalo. 2Ug sa ikasiyam nga adlaw, sa ikaupat nga bulan, sa ikaonse nga tuig sa paghari ni Zedekia, nabungkag sa mga taga-Babilonia ang paril sa siyudad. 3Unya nanglingkod sa Tunga nga Pultahan39:3 nanglingkod sa Tunga nga Pultahan: Gihimo kini aron pagpakita nga sila na ang nagadumala sa siyudad. ang tanang opisyal sa hari sa Babilonia nga sila si Nergal Sharezer nga taga-Samgar, si Nebo, si Sarsekim nga usa ka pangulong opisyal, ug ang lain pang Nergal Sharezer nga usa usab sa taas ug ranggo nga opisyal, ug ang uban pang mga opisyal sa hari sa Babilonia.

4Sa pagkakita kanila ni Haring Zedekia ug sa tanan niyang sundalo miikyas sila. Mibiya sila sa siyudad pagkagabii agi sa hardin sa hari. Nanggawas sila agi sa pultahan nga gipataliwad-an sa duha ka paril, ug nangadto sa Kapatagan sa Jordan.39:4 Kapatagan sa Jordan: sa Hebreo, Araba. 5Apan gigukod sila sa mga sundalo sa Babilonia, ug naapsan sila didto sa kapatagan sa Jerico. Gidakop nila si Zedekia ug gidala kang Haring Nebucadnezar didto sa Ribla, sa yuta sa Hamat, ug didto gihukman siya ni Nebucadnezar. 6Didto sa Ribla, gipapatay ni Nebucadnezar ang mga anak nga lalaki ni Zedekia sa iya mismong atubangan, apil ang tanang dungganong tawo sa Juda. 7Unya gipalugit niya ang mga mata ni Zedekia ug gipakadenahan siya ug bronsi ug gidala sa Babilonia.

8Sa laing bahin, gisunog sa mga taga-Babilonia ang mga balay sa Jerusalem ug ang palasyo sa hari, ug gipangguba nila ang mga paril. 9Gipangdala ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga guwardya ngadto sa Babilonia ang mga tawong nahibilin sa siyudad, apil kadtong nakig-abin kaniya. 10Apan gibilin niya sa Juda ang pipila ka mga pobre kaayo nga mga tawo nga wala gayoy mga kabtangan. Niadtong adlawa, gihatagan niyag mga tamnanan ug ubas ug mga uma ang nahibilin.

11Unya, gimandoan ni Haring Nebucadnezar si Nebuzaradan nga pangulo sa mga guwardya bahin kang Jeremias. Ingon niya, 12“Atimana si Jeremias, ug ayaw siya pag-unsaa. Buhata kon unsay iyang isulti kanimo.” 13Gituman kini nila ni Nebuzaradan nga pangulo sa mga guwardya, ni Nabushazdan nga pangulong opisyal, ni Nergal Sharezer nga usa usab sa taas ug ranggo nga opisyal, ug sa uban pang mga opisyal sa hari sa Babilonia. 14Gipakuha nila si Jeremias gikan sa hawanan sa mga guwardya ug gitugyan kang Gedalia nga anak ni Ahikam ug apo ni Shafan, nga maoy midala kaniya pauli sa iyang balay. Busa nagpabilin si Jeremias sa Juda uban sa iyang mga katagilungsod.

15Sa gipriso pa si Jeremias didto sa hawanan sa mga guwardya, miingon ang Ginoo kaniya: 16“Adto kang Ebed Melec nga taga-Etiopia ug ingna siya nga ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, nagaingon, ‘Tumanon ko na ang akong gisulti batok niini nga siyudad. Magpadala akog katalagman ug dili kaayohan, ug makita mo gayod kini nga mahitabo. 17Apan luwason ko ikaw nianang higayona. Dili ko ikaw itugyan sa mga tawo nga imong gikahadlokan. 18Luwason ko gayod ikaw. Dili ka mamatay sa gira, tungod kay misalig ka kanako. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.’ ”