Jeremias 35 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 35:1-19

Ang mga Recabnon

1Sa dihang ang anak ni Josia nga si Jehoyakim pa ang hari sa Juda, miingon ang Ginoo kanako, 2“Lakaw sa panimalay sa mga Recabnon; pakigsultihi sila ug dad-a sa usa sa mga kuwarto sa templo ug paimna ug bino.”

3Busa gikuha ko si Jaazania (anak siya ni Jeremias nga anak ni Habazinia) ug ang tanan niyang mga igsoon ug mga anak—ang tibuok panimalay sa mga Recabnon. 4Gidala ko sila sa templo sa Ginoo, didto sa kuwarto sa mga anak nga lalaki ni Hanan nga anak ni Igdalia nga alagad sa Dios. Kining kuwartoha tapad sa kuwarto sa mga opisyal nga anaa sa ibabaw sa kuwarto ni Maasea nga anak ni Shalum, nga tigbantay sa pultahan sa templo. 5Unya nagbutang akog mga kopa ug petsil nga puno sa bino atubangan sa mga Recabnon, ug giingnan ko sila nga moinom.

6Apan mitubag sila, “Dili kami moinom ug bino kay ang among katigulangan nga si Jonadab nga anak ni Recab nagmando nga kinahanglan dili gayod kami ug ang among mga kaliwat moinom ug bino. 7Miingon usab siya nga dili kami magpatukod ug mga balay, manguma, o mananom ug mga ubas. Gidid-an usab kami sa pag-angkon nianang mga butanga. Kinahanglan nga sa tolda lang kami mamuyo. Ug kon tumanon namo kini, makapuyo kamig dugay sa yuta nga among adtoan. 8Gituman namo ang tanang gisugo kanamo sa among katigulangan nga si Jonadab. Kami ug ang among mga asawa ug mga anak wala gayod moinom ug bino, 9o magpatukod ug mga balay nga mapuy-an, o manag-iya ug mga tamnanan sa ubas ug mga uma. 10Nagpuyo kami sa mga tolda ug gituman gayod namo ang tanang gisugo kanamo ni Jonadab nga among katigulangan. 11Apan sa dihang gisulong ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia kini nga nasod, nahadlok kami sa mga sundalo sa Babilonia ug sa Aram,35:11 Aram: o, Syria. busa nagdesisyon kami nga moanhi sa Jerusalem ug mao kana ang hinungdan nga ania kami dinhi magpuyo.”

12-13Miingon ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, kang Jeremias, “Lakaw ug ingna ang katawhan sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda: Nganong dili man kamo mamati ug motuman sa akong mga pulong? 14Si Jonadab nga anak ni Recab nagmando sa iyang mga kaliwat nga dili sila moinom ug bino, ug gituman nila kini. Hangtod karon wala sila moinom ug bino kay gituman nila ang sugo sa ilang katigulangan. Apan kamo wala gayod motuman kanako bisan makapila pa ako magsulti kaninyo 15pinaagi sa akong mga alagad nga mga propeta. Miingon sila kaninyo, ‘Biyai na ninyo ang inyong daotang mga gawi ug buhata ninyo ang husto ug maayo. Ayaw na kamo pagsimba o pag-alagad sa ubang mga dios, ug puyo kamo sa yuta nga gihatag ko kaninyo ug sa inyong mga katigulangan.’ Apan wala gayod kamo motuman o mamati kanako. 16Ang mga kaliwat ni Jonadab nga anak ni Recab mituman sa gisugo kanila sa ilang katigulangan, apan kamo wala gayod motuman kanako. 17Busa ako, ang Ginoong Dios nga Makagagahom, ang Dios sa Israel nagaingon: Paminaw kamong mga katawhan sa Jerusalem ug sa ubang bahin sa Juda! Ipahamtang ko kaninyo ang tanang katalagman nga akong giingon nga ipadala ko kaninyo. Nakigsulti ako kaninyo apan wala kamo mamati; nanawag ako kaninyo apan wala kamo motubag.”

18Unya miingon si Jeremias ngadto sa panimalay sa mga Recabnon, “Mao kini ang gisulti sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel: ‘Gisunod gayod ninyo ang tanan nga gisugo sa inyong katigulangan nga si Jonadab, 19busa nagasaad ako nga si Jonadab nga anak ni Recab dili mawad-an ug kaliwat nga magaalagad kanako. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel, ang nagaingon niini.’ ”