Jeremias 28 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 28:1-17

Si Jeremias ug si Propeta Hanania

1Sa mao gihapon nga tuig, sa ikalima nga bulan sa ikaupat nga tuig sa paghari ni Zedekia sa Juda, adunay giingon kanako si Propeta Hanania nga anak ni Azur nga taga-Gibeon. Nahitabo kini didto sa templo sa Ginoo, atubangan sa mga pari ug sa tanang katawhan didto. Miingon siya, 2“Mao kini ang giingon sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel: Kuhaan kog gahom ang hari sa Babilonia. 3Sulod sa duha ka tuig ibalik ko niining lugara ang tanang kagamitan sa akong templo nga gipangdala ni Haring Nebucadnezar ngadto sa Babilonia. 4Pabalikon ko usab dinhi si Jehoyakin sa Juda nga anak ni Jehoyakim, ug ang tanang taga-Juda nga gibihag ngadto sa Babilonia, kay kuhaan ko na ug gahom ang hari sa Babilonia. Ako, ang Ginoo, ang nagaingon niini.”

5Unya mitubag si Propeta Jeremias kang Propeta Hanania atubangan sa mga pari ug sa nagatindog nga mga tawo didto sa templo sa Ginoo. 6Ingon niya, “Amen!28:6 Amen: Tan-awa ang Lista sa mga Pulong sa luyo. Hinaut nga himuon kana sa Ginoo! Hinaut nga tumanon sa Ginoo ang imong giingon ug dad-on niyag balik dinhi ang mga kagamitan sa templo ug ang tanang gibihag ngadto sa Babilonia. 7Apan paminawa kining akong isulti kanimo ug ngadto sa tanang mga tawo nga naminaw. 8Sukad pa kaniadto, ang mga propeta nga nauna kanato nanagna nga may moabot nga gira, katalagman, ug balatian ngadto sa daghang nasod ug sa gamhanang mga gingharian. 9Ang propeta nga managna ug kalinaw ilhon lang nga tinuod nga pinadala sa Ginoo kon mahitabo ang iyang giingon.”

10Unya gikuha ni Propeta Hanania ang yugo sa liog ni Jeremias ug iya kining gibali. 11Unya miingon dayon siya sa mga tawo didto, “Mao kini ang giingon sa Ginoo: Ang mga nasod nga gisakop ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia daw gisangonan sa yugo sa pagkaulipon. Apan balion ko ang yugo sulod sa duha ka tuig.” Unya mibiya si Jeremias.

12Human niadtong pagbali ni Propeta Hanania sa yugo nga didto sa liog ni Jeremias, miingon ang Ginoo kang Jeremias, 13“Lakaw, ingna si Hanania nga mao kini ang akong giingon: Gibali mo ang yugo nga kahoy apan ilisan ko kini ug yugo nga puthaw. 14Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel nagaingon: Isangon ko kining yugo nga puthaw sa tanang nasod, aron mag-alagad sila kang Nebucadnezar nga hari sa Babilonia. Bisan ang ihalas nga mga mananap ipasakop ko sa iyang pagdumala.”

15Unya miingon si Propeta Jeremias kang Propeta Hanania, “Pamati, Hanania! Ang Ginoo wala magpadala kanimo! Gipatuo mo ug bakak kining mga tawhana. 16Busa mao kini ang giingon sa Ginoo: Mahanaw ka niining kalibotan. Karon mismong tuiga mamatay ka kay gitudloan mo ang mga tawo sa pagrebelde kanako!”

17Busa sa ikapito nga bulan sa maong tuig, namatay si Propeta Hanania.