Ang Pulong Sa Dios

Jeremias 24:1-10

Ang Duha ka Basket nga Bunga sa Igera

1Gibihag ni Nebucadnezar nga hari sa Babilonia si Haring Jehoyakin, nga anak ni Jehoyakim. Gidala si Jehoyakin sa Babilonia apil ang iyang mga opisyal ug mga hanas nga panday ug mga trabahante. Human niining hitaboa, may gipakita ang Ginoo kanako nga panan-awon. Sa maong panan-awon nakita nako ang duha ka basket nga bunga sa igera atubangan sa templo sa Ginoo. 2Ang mga igera sulod sa usa ka basket nindot kaayo ug hinog, nga bag-o lang gikuha. Apan ang mga igera sa laing usa ka basket mga daot ug dili makaon.

3Unya nangutana ang Ginoo kanako, “Jeremias, unsay imong nakita?” Mitubag ako, “Mga igera. Ang uban nindot ug maayo kaayo, apan ang uban labihan ka daot ug dili makaon.”

4Unya miingon ang Ginoo kanako, 5Ako, ang Ginoo, ang Dios sa Israel, nagaingon nga isipon kong sama sa maayong bunga sa igera ang mga Israelinhon nga gipabihag ko sa Babilonia.24:5 Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. 6Bantayan ko sila ug atimanon, unya dad-on ko sila pagbalik niini nga yuta. Pauswagon ko sila ug dili laglagon. Palig-onon ko sila ug dili pukanon. 7Hatagan ko silag tinguha sa pag-ila kanako nga ilang Ginoo. Mahimo ko silang katawhan, ug ako mahimong ilang Dios, kay kinasingkasing sila nga mobalik kanako.

8“Apan isipon kong sama sa daot nga mga igera nga dili makaon si Zedekia nga hari sa Juda ug ang iyang mga opisyal, apil ang mga Israelinhon nga nahibiling buhi diha sa Jerusalem ug sa Ehipto. 9Padad-an ko silag katalagman ug malisang ang tanang gingharian sa kalibotan nga makakita niini. Tamayon sila ug bugalbugalan, biay-biayon ug himuong ehemplo sa kadaotan ug pagtunglo didto sa mga dapit diin abugon ko sila. 10Padad-an ko silag gira, kagutom, ug balatian hangtod nga mahurot silag kamatay sa yuta nga gihatag ko kanila ug sa ilang mga katigulangan.”