Isaias 9 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 9:1-21

Ang Umaabot nga Hari

1Apan moabot ang panahon nga mawala na ang kangitngit niadtong yuta nga anaa sa kalisod. Kaniadto, gipakaulawan sa Ginoo ang yuta sa Zebulun ug Naftali. Apan moabot ang adlaw nga ang Galilea tabok sa Suba sa Jordan ug duol sa dagat9:1 dagat: o, dagat sa Mediteraneo. nga gipuy-an sa mga dili Judio pasidunggan sa Ginoo. 2Ang mga tawong anaa sa kangitngit makakita sa labihan nga kahayag. Ang mga nangitngitan sa kahadlok sa kamatayon mahayagan.

3Ginoo, hatagan mo silag hilabihan nga kalipay. Maglipay sila diha sa imong presensya sama sa mga tawo nga naglipay kon ting-ani o sama sa mga tawo nga naglipay sa ilang pagbahin-bahin sa mga kabtangan nga nailog nila gikan sa pagpakiggira. 4Kay luwason mo sila sa mga nagdaog-daog kanila. Ug kuhaon mo ang bug-at nga ginapas-an diha sa ilang mga abaga. Himuon mo kanila ang sama sa imong gihimo niadtong una sa dihang napildi ang mga taga-Midian9:4 sa dihang napildi ang mga taga-Midian: Tan-awa ang Hukom, kapitulo 7 ug 8.. 5Mangalipay sila tungod kay mahunong na ang gira. Sunogon ang mga uniporme sa mga sundalo nga nabulit sa dugo, apil na ang ilang mga sapatos.

6Matawo ang usa ka batang lalaki ug maghari siya kanamo. Pagatawgon siya nga, “Maalamong Magtatambag,9:6 Maalamong Magtatambag: o, Maalamong, Magtatambag. Makagagahom nga Dios, Amahan hangtod sa kahangtoran, ug Prinsipe sa Kalinaw!” 7Walay kataposan ang kauswagan ug kalinaw diha sa iyang pagdumala. Magahari siya isip manununod sa gingharian ni David. Palig-onon niya kini ug patunhayon ang hustisya ug katarong sa walay kataposan. Sigurohon gayod sa Ginoo nga Makagagahom nga matuman kini.

Ang Kasuko sa Ginoo sa Israel

8Miingon ang Ginoo nga silotan niya ang Israel, ang mga kaliwat ni Jacob. 9Ug nahibaloan9:9 nahibaloan: o, mahibaloan. kini sa tanang mga tawo sa Israel,9:9 Israel: Tan-awa usab ang 7:2. apil na sa Samaria nga iyang kapital. Karon nagpasigarbo pa sila ug mapahitas-on nga nagaingon, 10“Nangalumpag ang among mga balay nga hinimo sa tisa9:10 tisa: sa English, brick. ug kahoy nga sikomoro, apan ilisan namo kinig mga balay nga hinimo sa bato nga tiniltilan ug kahoyng sedro.”

11Busa pasulongon kanila sa Ginoo ang mga taga-Asiria, nga mga kaaway ni Haring Rezin. 12Laglagon sila sa mga Aramehanon9:12 Aramehanon: o, Syrianhon. nga gikan sa sidlakan ug sa mga Filistihanon nga gikan sa kasadpan, nga sama sa mabangis nga mananap, andam na sa pagtukob kanila. Apan ang kasuko sa Ginoo dili pa gayod mahupay. Andam pa gihapon siya sa pagsilot kanila.

13Apan ang katawhan sa Israel dili gihapon mobalik sa Ginoo nga Makagagahom nga nagsilot kanila. 14Busa sa mubo nga panahon9:14 sa mubo nga panahon: sa literal, sulod sa usa ka adlaw. silotan sa Ginoo ang tibuok Israel. Mahisama sila sa mananap nga giputlag ikog ug ulo. 15Ang mga tigdumala ug ang dungganon nga mga tawo mao ang ulo, ug ang ikog mao ang bakakong mga propeta. 16Ang mga nangulo sa katawhan sa Israel nagpatibulaag kanila, ug ang katawhan nagahisalaag gayod. 17Busa dili malipay ang Ginoo sa ilang mga batan-ong lalaki, ug dili niya kaloy-an ang ilang mga ilo ug mga biyuda. Kay ang tanan daotan ug dili diosnon. Makauulaw ang ilang ginasulti.

Apan ang kasuko sa Ginoo dili pa gayod mahupay. Andam pa gihapon siya sa pagsilot kanila. 18Kay ang ilang kadaotan sama sa kalayo nga molamoy sa mga sampinit. Mopasilaob kini sa kakahoyan, ug moulbo ang bagang aso gikan niini. 19Tungod sa kasuko sa Ginoo nga Makagagahom, masunog ang ilang yuta, ug mahimo silang sugnod sa kalayo.

Walay malooy sa ilang isigka-Israelinhon. 20Bisan unsang pagkaon nga ilang makita sa palibot kuhaon nila ug kan-on, apan dili gihapon sila mabusog. Kan-on nila bisan ang ilang kabataan.9:20 kabataan: o, mga bukton. Sa ubang mga kopya sa Septuagint, igsoon o paryente. Sa Targum, isigka-tawo. 21Mag-away ang Manase ug ang Efraim, ug pagkahuman maghiusa sila sa pagsulong sa Juda. Apan ang kasuko sa Ginoo dili pa gayod mahupay. Andam pa gihapon siya sa pagsilot kanila.