Isaias 8 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 8:1-22

Anak nga Lalaki ni Isaias

1Miingon ang Ginoo kanako, “Pagkuhag usa ka lapad nga sulatanan, ug klaroha pagsulat kini nga mga pulonga: ‘Maher Shalal Hash Baz.’ ”8:1 Maher Shalal Hash Baz: Ang buot ipasabot, dali ilogon, dali sakmiton. Mao usab sa bersikulo 3. 2Unya mikuha akog duha ka kasaligan nga mga saksi nga motistigo nga gisulat ko kini. Sila mao si Uria nga pari ug si Zacarias nga anak ni Jeberekia.

3Unya, midulog ako sa akong asawa nga usa ka propeta, ug unya namabdos siya ug nanganak ug lalaki. Miingon ang Ginoo kanako, “Nganli ang bata ug Maher Shalal Hash Baz. 4Kay sa dili pa makahibalong molitok ang bata ug ‘tatay’ o ‘nanay,’ ang bahandi sa Damascus ug ang mga gipang-ilog sa Samaria sakmiton sa hari sa Asiria.”

5Miingon pag-usab ang Ginoo kanako, 6“Tungod kay gisalikway niini nga katawhan ang tubig sa Shiloa nga inanay nga nagdagayday,8:6 ang tubig sa Shiloa nga inanay nga nagdagayday: Tingali ang buot ipasabot niini mao ang pagpanalipod sa Dios. ug nalipay sila kang Haring Rezin ug kang Haring Peka, 7ipasulong ko kanila ang hari sa Asiria ug ang mga sundalo niini nga sama sa baha sa Suba sa Eufrates nga miawas sa mga pangpang niini. 8Maghaguros sila sa Juda ug lukopon nila ang tibuok yuta8:8 lukopon nila ang tibuok yuta: sa literal, bukharon niya ang iyang pako. nga daw sa gilunopan kinig tubig nga taga-liog kalawom.”

Apan sa gihapon, ang Dios kauban namo!8:8 ang Dios kauban namo: sa Hebreo, Emmanuel. Mao usab sa bersikulo 10. 9Kamong mga nasod, bisan pag magkahiusa kamo, magkatibulaag gihapon kamo. Pamati kamo nga anaa sa halayo! Bisan mangandam pa kamo sa pagpakiggira, mapildi gihapon kamo. 10Bisag unsa pay inyong giplano batok kanamo, dili kini magmalampuson, tungod kay ang Dios kauban namo.

Panawagan sa Pagsalig sa Dios

11Gipasidan-an gayod ako sa Ginoo nga dili mosunod sa mga binuhatan sa akong katagilungsod. 12Miingon pa gayod siya, “Ayaw kamo pag-ingon nga makig-abin kita sa ubang mga nasod sama sa gi-ingon sa uban. Ayaw kamog kalisang sa ilang gikahadlokan, ug ayaw kamo kakulba. 13Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang inyong angay ilhon nga balaan. Ako ang angay ninyong kahadlokan. 14Ako ang mahimo ninyong dalangpanan. Apan alang sa Israel ug Juda, sama ako sa usa ka bato nga makapandol ug makapadusmo kanila. Ug alang ngadto sa katawhan sa Jerusalem, sama ako sa lit-ag. 15Daghan kanila ang mapandol, matumba, ug malaglag. Malit-agan sila ug madakpan.”

16Kamo nga akong mga sumusunod, tipigi ninyo ang akong katudloanan.

17Molaom ako sa Ginoo bisan pag gitalikdan niya ang mga kaliwat ni Jacob. Mosalig gayod ako kaniya.

18Nia ako ug ang mga anak nga gihatag sa Ginoo kanako, mga timailhan alang sa Israel8:18 timailhan alang sa Israel: Ang buot ipasabot, ang ilang mga ngalan may kahulogan alang sa Israel. gikan sa Ginoo nga Makagagahom nga nagpuyo sa Bukid sa Zion. 19Kon may moingon kaninyo nga magpakisayod kamo gikan sa mga patay pinaagi sa mga babaylan ug espiritista, ayaw ninyo kini buhata. Kini sila nagayamyam lang. Pangutana kamo sa inyong Dios. Nganong mangutana man kamo sa mga patay bahin sa mga buhi? 20Kinahanglan nga ang balaod ug ang katudloan nga gikan sa Ginoo mao ang inyong pamation. Kon may mga tawo nga mosulti ug mga butang nga wala mahisubay sa mga gipanudlo sa Ginoo, wala mahayagi ang hunahuna nianang mga tawhana.

21Maglakaw sila nga gibug-atan ug gutom. Ug tungod sa ilang kagutom, masuko sila ug panghimaraoton nila ang ilang hari ug ang ilang Dios. Mohangad man sila sa langit 22o motan-aw sa yuta, wala silay makita kondili kalisod ug kangitngit. Ug itambog sila didto sa makahahadlok nga kangitngit.