Isaias 62 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 62:1-12

1Tungod kay gimahal ko ang Zion, ang Jerusalem, dili ako magpakahilom, hangtod nga moabot ang iyang kadaogan sama sa nagasidlak nga adlaw, ug hangtod nga maangkon niya ang iyang kaluwasan nga sama sa nagasigang sulo. 2O Jerusalem, makita sa mga nasod ug sa ilang mga hari ang imong kadaogan ug pagkagamhanan. Hatagan ka sa Ginoo ug bag-ong ngalan. 3Mahisama ka sa usa ka matahom nga korona diha sa kamot sa Ginoo nga imong Dios. 4Dili ka na tawgong “Sinalikway nga Siyudad” o “Awaaw nga yuta,” kondili tawgon ka na nga “Kalipay sa Dios” o “Gikasal ngadto sa Dios,” kay nalipay ang Ginoo kanimo ug sama ra nga gikasal ka ngadto kaniya. 5Siya nga naghimo kanimo62:5 Siya nga naghimo kanimo: sa Hebreo, Ang imong mga anak nga lalaki. mangasawa kanimo sama sa usa ka batan-ong lalaki nga nangasawa sa usa ka putli. Ug ingon nga nalipay ang pamanhonon sa iyang pangasaw-onon, ang imong Dios malipay usab kanimo.

6Nagbutang akog mga guwardya diha sa imong mga paril, O Jerusalem. Dili gayod sila mohunong adlaw ug gabii sa pagpahinumdom sa imong katawhan nga magtukaw sila.

Kamo nga nagapangamuyo sa Ginoo, ayaw gayod kamo paghunong sa pag-ampo. 7Ayaw ninyo siya hunongi sa paghangyo nga pabarogon niya pag-usab ang Jerusalem ug dayegon kini sa kalibotan. 8Nanumpa ang Ginoo nga buhaton niya kini pinaagi sa iyang gahom. Miingon siya, “Dili ko na gayod ipakaon ang inyong mga trigo sa inyong mga kaaway, ug dili na makainom sa bino nga inyong gihagoan ang mga langyaw. 9Kamong nangani sa trigo mao ang mokaon niini, ug modayeg kamo kanako. Ug kamong namupo sa mga ubas mao ang moinom sa bino niini didto sa akong templo.”

10Katawhan sa Jerusalem, gawas kamo sa mga pultahan sa inyong siyudad, ug andama ninyo ang agianan alang sa uban pa ninyong katawhan. Hawani ninyo kinig mga bato, ug ipataas ang bandera nga ilhanan sa mga kanasoran nga gipabalik na sa Ginoo ang iyang katawhan. 11Pamati! Nagpadala ang Ginoo niining mensahe alang sa tibuok kalibotan,62:11 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan. “Ingna ang mga lumulupyo sa Zion nga ang ilang Manluluwas moabot na, ug may dala siyang ganti. 12Tawgon sila nga, ‘Balaan62:12 Balaan: o, Gilain alang sa Dios. nga Katawhan’ ug ‘Mga Linuwas sa Ginoo.’ Ug ang Jerusalem pagatawgon nga, ‘Gitinguha nga Siyudad,’ ug ang ‘Siyudad nga Wala na Isalikway.’ ”