Ang Pulong Sa Dios

Isaias 61:1-11

Luwason sa Ginoo ang Iyang Katawhan

1Ang Espiritu sa Ginoong Dios ania kanako. Kay gipili niya ako nga mowali sa maayong balita ngadto sa mga kabos. Gipadala niya ako aron sa paglipay sa mga nagmasulob-on ug sa pagmantala ngadto sa mga binihag nga may kagawasan na sila. 2-3Gipadala usab niya ako aron sa pagmantala nga miabot na ang panahon nga luwason sa Ginoo ang iyang katawhan, ug silotan ang ilang mga kaaway. Gipadala usab niya ako aron sa paglipay sa mga nagsubo sa Jerusalem,61:2-3 Jerusalem: sa Hebreo, Zion. aron imbis nga abo ang ibutang nila sa ilang ulo sa pagpaila nga nagsubo sila, korona nga bulak ang ilang ibutang, ug haplasan nilag lana ang ilang ulo sa pagpaila nga malipayon sila. Imbes nga maguol, magadayeg sila. Mahisama sila sa lig-on nga kahoyng terebinto (tugas) nga gitanom sa Ginoo. Tawgon silang mga matarong alang sa kadungganan sa Ginoo. 4Pabarogon nila pag-usab ang ilang mga siyudad nga dugay nang nangaguba. 5Mga katawhan sa Dios, moalagad kaninyo ang mga langyaw. Bantayan nila ang inyong mga kahayopan, ug motrabaho sila sa inyong mga kaumahan ug mga ubasan. 6Tawgon kamong mga pari sa Ginoo, mga alagad sa atong Dios. Busgon kamo sa bahandi sa mga kanasoran, ug ipasigarbo ninyo kini. 7Imbes nga maulawan kamo, madoble pa hinuon ang panalangin nga inyong madawat gikan sa inyong yuta, ug malipay gayod kamo sa inyong madawat. Ang inyong kalipay magapadayon hangtod sa hangtod.

8“Kay ako, ang Ginoo, mahigugmaon sa hustisya. Gikapungtan ko ang pagpangawat ug ang uban pang kadaotan. Tungod sa akong pagkamatinumanon, hatagan kog ganti ang akong katawhan, ug maghimo akog walay kataposan nga kasabotan uban kanila. 9Ang ilang mga kaliwat mahimong inila sa mga kanasoran. Ang tanang makakita kanila moila nga sila katawhan nga akong gipanalanginan.”

10Malipayon gayod ako sa Ginoo nga akong Dios, kay sama ra nga gipabistihan niya ako sa kaluwasan ug kadaogan.61:10 kadaogan: o, pagkamatarong. Sama ako sa pamanhonon nga may matahom nga turban, ug pangasaw-onon nga nagsul-ob ug mga alahas. 11Kay ingon nga ang yuta nagapatubo ug binhi, ang Ginoong Dios nagapatunhay usab sa pagkamatarong, ug dayegon siya sa tanang mga nasod.