Isaias 45 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 45:1-25

Gipili sa Ginoo si Cyrus

1Mao kini ang giingon sa Ginoo kang Cyrus nga iyang pinili, kansang gahom iyang gipalig-on. “Sakopon mo ang mga nasod ug pildihon mo ang mga hari. Ablihan mo ang mga pultahan sa ilang mga siyudad ug dili na kini sirad-an. 2Mouna ako aron sa pag-andam sa imong agianan, ug patagon ko ang mga bukid. Gub-on ko ang mga pultahan nga bronsi ug ang mga trangka niini nga puthaw. 3Ihatag ko kanimo ang mga tinipig nga mga bahandi, aron mahibaloan mo nga ako mao ang Ginoo, ang Dios sa Israel nga nagtawag kanimo. 4Gitawag ko ikaw aron tabangan mo ang Israel nga akong alagad, ang katawhan nga akong pinili. Gipasidunggan ko ikaw bisan wala ka makaila kanako. 5Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain; wala nay laing Dios gawas kanako. Hatagan ko ikaw ug kusog bisan wala ka makaila kanako, 6aron ang mga katawhan sa tibuok kalibotan mahibalo nga wala nay laing Dios gawas kanako. Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. 7Ako ang naghimo sa kahayag ug sa kangitngit. Ako ang nagadala sa kaayohan ug sa katalagman. Ako, ang Ginoo, mao ang naghimo niining tanan. 8Maghatag akog kadaogan45:8 kadaogan: o, pagkamatarong. sama sa paghatag sa kalangitan ug ulan. Ug dawaton kini sa mga tawo sa kalibotan. Molungtad ang kaluwasan, ug ang pagkamatarong sama sa tanom nga nanubo. Ako, ang Ginoo, ang naghimo niini. 9Alaot ang makiglalis sa Dios nga iyang Magbubuhat. Sama lang siya sa kolon. Makareklamo ba ang yuta sa magkukolon kon unsay iyang himuon? O makareklamo ba siya nga kulang sa kahanas ang magkukolon? 10Alaot ang anak nga moingon sa iyang ginikanan, ‘Nganong gipanganak ninyo akong sama niini?’ ”

11Mao kini ang giingon sa Ginoo, ang Balaang Dios sa Israel ug ang iyang Magbubuhat, “Nagareklamo ba kamo sa akong gihimo? But-an ba ninyo ako sa angay nakong buhaton? 12Ako ang naghimo sa kalibotan, ug nagbuhat sa tawo nga nagapuyo niini. Ang akong mga kamot mao ang nagbukhad sa langit ug ako ang nagmando nga mosidlak ang adlaw, bulan, ug mga bitoon. 13Ako mismo ang modasig kang Cyrus sa pagtuman sa akong matarong nga katuyoan. Himuon ko nga husto ang tanan niyang mga pamaagi. Pabarogon niya pag-usab ang akong siyudad, ug hatagan niyag kagawasan ang akong katawhan nga binihag. Ug himuon niya kini dili tungod kay gisuholan o gigantihan siya. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagaingon niini.”

14Miingon ang Ginoo sa Israel, “Mahimo mong sakop ang mga taga-Ehipto ug taga-Etiopia,45:14 Etiopia: sa Hebreo, Cush. apil na ang mga taga-Seba kansang kalalakin-an tag-as ug barog. Moanha sila kanimo dala ang ilang mga bahandi ug mga produkto. Mahimo mo silang mga bihag. Moluhod sila kanimo ug magpakilooy nga magaingon, ‘Tinuod nga ang Dios nagauban kanimo, ug siya lang ang Dios!’ ”

15O Dios ug Manluluwas sa Israel, tinuod nga ikaw Dios nga dili magpakita sa imong kaugalingon. 16Maulawan gayod ug tamayon ang tanang naghimo ug mga dios-dios. 17Apan luwason mo, Ginoo, ang Israel, ug ang ilang kaluwasan walay kataposan. Dili na gayod sila maulawan ug tamayon hangtod sa hangtod.

18Ikaw, Ginoo, mao ang Dios. Gimugna mo ang kalangitan ug kalibotan. Wala mo himoa ang kalibotan nga haw-ang, kondili gihimo mo kini aron puy-an. Kay ikaw miingon, “Ako mao ang Ginoo, ug wala nay lain. 19Wala ako magsulti diha sa tago, diin walay makahibalo. Wala ako moingon sa mga kaliwat ni Jacob nga modangop sila kanako kon wala man lang silay madawat. Ako, ang Ginoo, nagasulti sa kamatuoran. Gipadayag ko kon unsa ang husto.”

20Miingon usab ang Ginoo, “Pagpundok kamo ug duol kanako, kamong mga nakalingkawas gikan sa pagsakop sa mga nasod. Wala gayoy kahibalo ang mga nagdala-dala sa ilang mga dios-dios nga kahoy. Nagapangamuyo sila niining mga dios-dios nga dili makaluwas kanila. 21Pagsabot kamo, ug ipadayag ninyo ang inyong katarungan. Kinsa ang nagtagna kaniadto sa mga butang nga mahitabo? Dili ba ako, ang Ginoo? Wala nay lain nga Dios ug Manluluwas gawas kanako.

22“Dangop kamo kanako aron kamo maluwas, tanang katawhan sa tibuok kalibotan,45:22 tibuok kalibotan: sa literal, kinatumyan sa kalibotan. kay ako mao ang Dios, ug wala nay lain. 23Nanumpa ako sa akong kaugalingon, ug ang akong gipanulti dili na mausab: Moluhod ang tanan kanako ug manumpa sila nga mounong kanako. 24Moingon sila, ‘Pinaagi lang gayod sa Ginoo makaangkon ang tawo sa kusog ug kadaogan.’ ” Ang tanang nagdumot sa Ginoo moduol kaniya ug maulawan. 25Sa tabang sa Ginoo ang tanang mga kaliwat ni Israel modaog ug magadayeg sila kaniya.