Isaias 28 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 28:1-29

Ang Mensahe bahin sa Samaria

1Alaot ang Samaria, ang daw korona nga bulak, nga garbo sa palahubog nga mga pangulo sa Israel.28:1 Israel: sa Hebreo, Efraim. Kining siyudara nahimutang sa tabunok nga patag, apan ang iyang katahom mawala sama sa bulak nga malaya. 2Pamati! May giandam ang Ginoo nga usa ka lig-on ug gamhanan nga nasod nga molaglag sa Samaria. Sama kini sa mapintas nga bagyo ug naghaguros nga baha. 3Yatak-yatakan niya ang Samaria, ang daw korona nga bulak, nga garbo sa palahubog nga mga pangulo sa Israel. 4Kining siyudara nahimutang sa tabunok nga yuta, apan ang iyang katahom mawala sama sa bulak nga malaya. Malaglag kini diha-diha dayon. Sama sa bunga sa igos nga unang mahinog, kuhaon kini dayon sa makakita ug kaonon.

5Nianang panahona, ang Ginoo nga Makagagahom mahimong sama sa matahom nga korona nga bulak sa iyang nahibiling mga katawhan. 6Hatagan niya ang mga maghuhukom ug tinguha sa pagpatunhay sa hustisya. Ug hatagan niyag kaisog batok sa mga kaaway ang mga sundalo nga nagaguwardya sa pultahan sa siyudad.

7Apan karon nagsusapinday sa kahubog ang mga pari ug mga propeta. Ang mga propeta nagkasinayop na sa ilang pagsabot sa mga panan-awon, ug ang mga pari nagkapandol sa ilang paghukom. 8Ang ilang mga lamisa napuno na sa ilang mga suka. Wala na gayoy bahin nga limpyo. 9Nagreklamo pa sila mahitungod kanako: “Unsa ba ang hunahuna niya kanato, mga bata nga bag-o lang nalutas? Nganong ingnon man niya kita niana pagtudlo? 10Kon magtudlo siya—litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon.”

11Tungod kay dili sila mamati, makigsulti ang Ginoo niini nga mga tawhana pinaagi sa mga langyaw ug lahi ang pinulongan. 12Mao kini ang iyang isulti: “Makaangkon unta kamog kapahulayan diha sa inyong yuta.” Apan dili pa gihapon sila mamati.

13Busa tudloan sila sa Ginoo litra por litra, linya por linya, leksyon por leksyon. Ug matumba sila sa ilang paglakaw, masamaran, malit-agan, ug madakpan.

14Busa kamong mga mabiay-biayon nga mga tigdumala niining mga katawhan sa Jerusalem, pamatia ninyo ang Ginoo! 15Kay mapasigarbohon kamo nga moingon, “Naghimo kamig kasabotan uban sa kamatayon aron dili kini modangat kanamo, ug may kasabotan kami sa dapit sa mga patay nga dili kami dad-on didto. Busa dili kami maunsa bisan moabot pa ang katalagman nga sama sa baha, kay nagsalig kami sa mga bakak ug nagpasalipod kami sa pagpanglimbong.”

16Busa mao kini ang giingon sa Ginoong Dios: “Pamati! Magbutang akog bato nga patukoranan sa Zion: usa ka bato nga kasaligan, lig-on ug bililhon. Ang motuo kaniya dili gayod mapakyas.28:16 dili gayod mapakyas: sa Septuagint, dili maulawan. 17Himuon ko nga sukdanan ang hustisya ug tunton ang pagkamatarong. Ipabanlas ko sa bagyo ug baha ang bakak nga inyong gisaligan ug gisalipdan. 18Mahimong walay pulos ang inyong kasabotan uban sa kamatayon, ug ang inyong gikasabotan sa dapit sa mga patay. Kay kon moabot ang katalagman nga sama sa baha, malaglag kamo. 19Moabot kini kanunay matag adlaw, buntag ug gabii, ug malaglag gayod kamo niini.”

Malisang gayod kamo kon masabtan ninyo kini nga mensahe. 20Kay sama kamo sa tawo nga dili makatuy-od sa iyang paghigda tungod kay mubo ang katre ug gamay kaayo ang habol.28:20 Ang buot ipasabot, ang Kasugoan sa Juda sa Ehipto dili makahatag ug kasigurohan batok sa mga kaaway. 21Sa pagkatinuod, mosulong ang Ginoo sama sa iyang gihimo didto sa Bukid sa Perazim ug sa Kapatagan sa Gibeon. Himuon niya ang kadaot nga wala damha sa iyang katawhan.

22Busa, karon ayaw na kamo pagbugalbugal, kay basin kon mograbe pa ang iyang silot kaninyo. Kay nadungog ko gayod mismo gikan sa Ginoong Dios nga Makagagahom nga laglagon niya ang inyong tibuok nga yuta. 23Pamatia ninyo pag-ayo ang akong gisulti. 24Magsige na lang ba ug daro ang mag-uuma, ug dili na motanom? 25Dili ba nga kon andam na ang yuta, sabwagan niya ang mga tamnanan ug mga binhi nga angay niini, sama sa mga panakot, trigo, barley, ug espelta? 26Gitudloan sa Dios ang mag-uuma sa hustong buhaton. 27Dili niya angay paagian sa bug-at nga panggiok ang inani nga mga panakot aron magiok; hinuon bunal-bunalan niya kini ug kahoy. 28Ang trigo nga himuong pan daling madugmok, busa dili niya kini sigehag giok. Gamitan niya ug karomata nga may mga kabayo sa paggiok, apan sigurohon niya nga dili kini mangadugmok. 29Kini nga kaalam gikan sa Ginoo nga Makagagahom. Maayo kaayo ang iyang tambag ug katingalahan gayod ang iyang kaalam.