Isaias 23 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 23:1-18

Ang Mensahe bahin sa Tyre ug Sidon

1Mao kini ang mensahe bahin sa Tyre:

Panghilak kamong mga naglawig sa Tarshish kay naguba na ang inyong pantalan sa Tyre! Gisugilon na kini kaninyo sa mga naggikan sa Cyprus. 2Paghilom kamo nga mga nagapuyo sa isla, apil na kamong mga negosyante sa Sidon. Ang inyong mga negosyante nga nagpaadunahan kaninyo naglawig 3sa mga kadagatan sa pagpalit ug pagbaligya sa mga abot sa Shihor nga sakop sa Suba sa Nilo. Ug nakignegosyo kaninyo ang mga kanasoran. 4Maulaw ka, Sidon! Ikaw nga dalangpanan sa mga tawo nga nagpuyo sa duol sa dagat! Gisalikway ka na sa kadagatan nga nagaingon, “Wala akoy anak. Wala akoy gisagop nga batang lalaki o babaye.”

5Magsubo ang mga Ehiptohanon kon madunggan nila ang nahitabo sa Tyre. 6Panghilak kamo nga mga nagpuyo sa isla. Tabok kamo ngadto sa Tarshish! 7Kanhi malipayon kining siyudad sa Tyre nga gitukod sa unang panahon kansang mga katawhan nakaabot ug misakop sa halayong mga dapit. Apan karon, unsa na ang nahitabo kaniya? 8Kinsa ba ang nagplano niini batok sa Tyre, ang lungsod nga misakop sa mga dapit, ug kansang mga dungganon nga mga negosyante inila sa kalibotan? 9Ang Ginoo nga Makagagahom mao ang nagplano niini aron ipaubos ang mga nagpasigarbo sa iyang pagkagamhanan ug ang giila nga mga bantogan sa kalibotan. 10Kamong mga lumulupyo sa Tarshish, moagi kamo nga malinawon sa Tyre sama sa Suba sa Nilo nga nagdagayday nga malinawon, tungod kay wala nay mopugong kaninyo. 11Giisa sa Ginoo ang iyang kamot ngadto sa dagat sa paglaglag niini, busa nangurog sa kahadlok ang mga gingharian. Nagmando siya nga gubaon ang mga lig-ong kuta sa Canaan. 12Miingon ang Ginoo, “Mga lumulupyo23:12 Mga lumulupyo: sa literal, Putli nga anak nga babaye. sa Sidon, human na ang inyong paglipay. Nalaglag na kamo! Bisan magpahilayo kamo ngadto sa Cyprus, wala gihapon kamoy kapahulayan didto.”

13Tan-awa ninyo ang yuta sa mga taga-Babilonia.23:13 taga-Babilonia: sa literal, Kaldeanhon. Mao kini ang laing tawag sa mga taga-Babilonia. Hain na karon ang katawhan niini? Gihimo sa Asiria kining dapita nga puloy-anan sa mga mananap nga ihalas. Kay gisulong nila kini, gibungkag ang lig-ong mga bahin niini, ug gipasagdan nga guba ang dapit. 14Panghilak kamong mga naglawig sa Tarshish, kay naguba na ang siyudad nga inyong dalangpanan. 15Kalimtan ang Tyre sulod sa 70 ka tuig, nga mao ang katas-on sa kinabuhi sa hari. Apan pagkahuman niana, mahimo siyang sama sa usa ka babayeng nagbaligya sa iyang dungog nga gihisgotan niini nga kanta: “Ikaw nga babayeng nagbaligya sa imong dungog, gikalimtan ka na. 16Busa kuhaa ang imong harpa, ug ayoha kini pagtukar samtang naglibot ka sa siyudad. Daghana ang imong kanta, aron ikaw mahinumdoman.”

17Pagkahuman sa 70 ka tuig, hinumdoman sa Ginoo ang Tyre. Apan himuon pag-usab sa Tyre ang gihimo niya kaniadto, sama sa ginahimo sa babayeng nagabaligya sa iyang dungog. Himuon niya ang daotan aron makakuwarta siya gikan sa tanang mga gingharian sa kalibotan. 18Apan sa kaulahian, ang iyang ginansiya dili tipigan kondili ihalad sa Ginoo aron ipalit ug daghang pagkaon ug maayong matang sa mga bisti alang sa mga tawo nga nagaalagad sa Ginoo.