Isaias 21 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 21:1-17

Ang Mensahe bahin sa Babilonia

1Mao kini ang mensahe bahin sa Babilonia:21:1 Babilonia: sa literal, kamingawan nga duol sa baybay.

Mosulong ang mga kaaway nga daw alimpulos nga mohaguros sa Negev. Gikan kini sa kamingawan, sa makalilisang nga yuta. 2Nakita ko ang usa ka makalilisang nga panan-awon mahitungod sa pagluib ug pagpanglaglag.

Kamong mga taga-Elam ug taga-Media, liboti ninyo ang Babilonia ug sulonga. Tapuson sa Dios ang pagpaantos niya sa ubang mga nasod.

3Kining nakita ug nadunggan ko sa panan-awon, nakapakurog gayod kanako ug naghatag ug sakit sa akong kalawasan, sama sa sakit nga gibati sa babaye nga nagbati. 4Nagkuba-kuba ang akong dughan, ug nagakurog ako sa kahadlok. Dili ako makatulog panahon sa kagabhion, kay gikulbaan gihapon ako.

5Nangandam alang sa kombira ang mga opisyal. Nagbutang sila ug mga hapin nga ilang kalingkoran. Nangaon sila ug nanginom, ug sa kalit lang may misinggit, “Dali, pangandam kamo alang sa gira!”

6Miingon ang Ginoo kanako, “Pagbutang ug guwardya sa siyudad nga mosulti sa iyang makita. 7Kinahanglan nga magbantay gayod siya pag-ayo ug magpahibalo dayon kon makakita siyag mga sundalo nga nagsakay sa mga karwahe nga ginaguyod sa duha ka kabayo ug mga sundalo nga nagsakay sa mga asno ug mga kamelyo.”

8Misinggit ang guwardya, “Sir, adlaw ug gabii akong nagbantay dinhi sa tore. 9Ug karon, tan-awa! May nagpadulong dinhi nga mga karwahe ug mga tigkabayo nga nagparis-paris.” Unya mipadayon ang guwardya, “Napukan na gayod ang Babilonia. Ang tanang imahen sa iyang mga dios nangadugmok ug nagkatag sa yuta.”

10Unya miingon ako, “Akong mga katagilungsod nga mga Israelinhon, nga daw mga trigo nga gigiok,21:10 daw mga trigo nga gigiok: Ang buot ipasabot, nagaantos sa labihan gayod. sultihan ko kamo sa mga butang nga akong nadunggan gikan sa Ginoo nga Makagagahom, ang Dios sa Israel.”

Ang Mensahe bahin sa Edom

11Mao kini ang mensahe bahin sa Edom:21:11 Edom: sa Hebreo, Duma.

May tawo gikan sa Seir21:11 Edom: sa Hebreo, Seir, nga laing tawag sa Edom. nga nagpunay ug pangutana kanako, “Guwardya, dugay pa ba mabuntag?” 12Mitubag ako, “Sa dili madugay moabot na ang kabuntagon, apan moabot pag-usab ang kagabhion. Kon buot kang mangutana pag-usab, balik lang ug pangutana pag-usab.”

Ang Mensahe bahin sa Arabia

13Mao kini ang mensahe bahin sa Arabia:

Kamong mga panon sa magpapanaw gikan sa Dedan, nga nagakampo sa kamingawan sa Arabia, 14hatagi ninyog tubig ang mga giuhaw. Kamong nagpuyo sa Tema, hatagi ninyog pagkaon ang mga tawo nga nangikyas gikan sa ilang dapit. 15Nangagiw sila tungod sa labihan nga gira; gigukod silag espada ug pana sa ilang mga kaaway.

16Miingon ang Ginoo kanako, “Sulod sa usa ka tuig, matapos ang pagkagamhanan sa Kedar. 17Gamay lang ang mahibilin sa iyang maisog nga mga tigpana. Mahitabo gayod kini, kay ako, ang Ginoo nga Dios sa Israel, ang nagaingon niini.”