Isaias 19 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 19:1-25

Ang Mensahe bahin sa Ehipto

1Kini nga mensahe bahin sa Ehipto:

Pamati! Nagsakay ang Ginoo sa tulin nga panganod padulong sa Ehipto. Sa iyang pag-abot, mangurog sa kahadlok ang mga dios-dios sa Ehipto, ug malisang ang mga Ehiptohanon.

2Miingon ang Ginoo, “Paunayon kog away ang mga Ehiptohanon: igsoon batok sa igsoon, silingan batok sa silingan, lungsod batok sa lungsod, ug gingharian batok sa gingharian. 3Mawad-an ug kaisog ang mga Ehiptohanon, ug libogon ko sila sa ilang mga plano. Modangop sila sa mga dios-dios, sa kalag sa mga patay, sa mga mananagna, ug mga espiritista. 4Ipasakop ko sila sa gahom sa usa ka bangis nga hari.” Mao kini ang giingon sa Ginoong Dios nga Makagagahom.

5Mohubas ang Suba sa Nilo hangtod nga mamad-an kini. 6Manimaho ang mga sapa, mohinay ang agas sa mga tubod ug momala. Mangalaya ang mga tag-as nga mga sagbot, 7apil ang mga tanom sa daplin sa Suba sa Nilo. Mangliki ang tanang uma duol sa Suba sa Nilo, ug mangamatay ang mga tanom niini. 8Magbangotan, manghilak, ug maminghoy ang mga mangingisda sa Suba sa Nilo, 9ug magsubo ang mga tighimo ug panapton nga lino. 10Maguol ang mga maghahabol ug ang uban pang mga trabahante.

11Mga hungog gayod ang mga opisyal sa Zoan! Giila sila nga mga maalamon nga magtatambag sa hari sa Ehipto, apan ang ilang mga tambag walay hinungdan. Unsaon man nila pag-ingon sa hari sa Ehipto, “Mga kaliwat kami sa mga maalamon nga mga tawo ug mga hari sa unang panahon?”

12Hari sa Ehipto, hain na man karon ang imong mga maalamong mga tawo? Kon maalamon gayod sila, pasultiha sila kon unsa ang plano sa Ginoo nga Makagagahom batok sa Ehipto. 13Mga buang-buang gayod ang mga opisyal sa Zoan, ug maulog-ulogan ang mga opisyal sa Memfis.19:13 Memfis: sa Hebreo, Nof. Sila nga mga pangulo mao unta ang mogiya sa mga katawhan sa Ehipto, apan sila na hinuon ang nagpahisalaag kanila. 14Gilibog sa Ginoo ang panghunahuna sa mga Ehiptohanon. Wala na silay gihimo nga tarong. Sama sila sa hubog nga nagsusapinday ug nagsuka. 15Walay usa sa Ehipto nga makatabang sa iyang nasod, adunahan man o kabos, dungganon man o yano.

16Nianang panahona, ang mga Ehiptohanon mahimong huyang sama sa babaye. Mokurog sila sa kahadlok sa silot nga ipahamtang sa Ginoo nga Makagagahom kanila. 17Mahadlok sila sa Juda, bisan ang pagsangpit lang sa ngalan niini makapalisang na kanila. Mahitabo kini tungod sa plano sa Ginoo nga Makagagahom batok kanila.

18Niana usab nga panahon, lima ka lungsod sa Ehipto ang magsunod sa Ginoo nga Makagagahom, ug mosulti sila sa pinulongan nga Hebreo.19:18 sa pinulongan nga Hebreo: sa Hebreo, sa pinulongan sa Canaan. Ang usa niining mga lungsora pagatawgon nga “Siyudad sa Adlaw.”19:18 Siyudad sa Adlaw: Mao ini sa kadaghanan nga mga kopya sa Hebreo. Sa ubang mga kopya sa Hebreo ug sa Latin Vulgate, Lungsod sa Kalaglagan.

19Nianang adlawa, patindogon ang usa ka halaran alang sa Ginoo taliwala sa yuta sa Ehipto, ug patindogon usab ang usa ka handomanan nga bato sa utlanan niini. 20Mahimo kining timailhan ug pagpamatuod sa presensya sa Ginoo nga Makagagahom sa yuta sa Ehipto. Kon mangayo ug tabang ang mga Ehiptohanon sa Ginoo tungod kay gipaantos sila sa mga nagdaog-daog kanila, padad-an niya silag magaluwas ug magapanalipod kanila. 21Ipaila sa Ginoo ang iyang kaugalingon ngadto kanila, ug nianang panahona ilhon nila ang Ginoo. Simbahon nila siya pinaagi sa nagkalain-laing mga halad. Mosaad sila sa Ginoo, ug tumanon nila kini. 22Silotan sa Ginoo ang mga Ehiptohanon pinaagi sa mga katalagman, apan ayohon gihapon niya sila. Modangop sila kaniya, ug dunggon niya ang ilang mga pag-ampo ug ayohon niya sila.

23Nianang panahona, adunay halapad nga dalan nga gikan sa Ehipto paingon sa Asiria. Ang mga Ehiptohanon ug mga Asirianhon magtabok-tabok sa Ehipto ug sa Asiria, ug mag-usa sila sa pagsimba. 24Nianang panahona, makighiusa ang Israel sa Ehipto ug Asiria, ug kining tulo ka nasod mahimong panalangin sa kalibotan. 25Panalanginan sila sa Ginoo nga Makagagahom nga mag-ingon, “Gipanalanginan ko ang Ehipto nga akong katawhan, ang Asiria nga akong gibuhat, ug ang Israel nga akong gipanag-iyahan.”