Ang Pulong Sa Dios

Isaias 17:1-14

Ang Mensahe bahin sa Damascus

1Kini nga mensahe bahin sa Damascus:17:1 Damascus: Ang Damascus mao ang kapital sa Syria ug nagarepresentar sa tibuok nasod sa Syria.

“Pamati! Dili na mahimong usa ka siyudad ang Damascus tungod kay magun-ob kini. 2Wala na gayoy mopuyo sa mga lungsod sa Aroer. Mahimo na lang kining puloy-anan sa mga mananap, ug walay motugaw kanila. 3Mangaguba ang pinarilan nga mga lungsod sa Israel,17:3 Israel: sa Hebreo, Efraim. Usa ka tawag sa gingharian sa Israel. ug mawala ang pagkagamhanan sa Damascus. Ang dangatan sa mga nahibiling mga taga-Aram17:3 Aram: o, Syria. mahimong sama sa gidangatan sa mga Israelinhon.” Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagaingon niini.

4“Nianang panahona, mahanaw ang gahom sa Israel. Mahanaw ang iyang bahandi ug mahimo siyang kabos. 5Mahisama siya sa kaumahan sa Taga-Ephraim human kini maanihi. 6Gamay ra ang mahibilin sa iyang katawhan. Mahisama siya sa kahoyng olibo nga human mapupui, mabinlan lang ug duha o tulo ka bunga sa kinatumyan nga sanga, o upat o lima sa ubang mga sanga. Ako, ang Ginoo nga Makagagahom, ang nagaingon niini.”

7Nianang adlawa, modangop na ang mga tawo sa nagbuhat kanila, sa Balaan nga Dios sa Israel. 8Dili na sila modangop sa mga halaran nga ilang hinimo. Dili na nila panumbalingon ang mga poste nga simbolo sa diosa nga si Ashera, ug ang mga halaran nga sunoganan nila ug insenso, nga hinimo lang nila.

9Nianang adlawa, ang ilang lig-ong mga lungsod maguba ug biyaan na lang nila. Sama sa mga lungsod sa mga Amorihanon ug Hibihanon17:9 mga lungsod sa mga Amorihanon ug Hibihanon: Mao kini sa Septuagint. Sa Hebreo, kakahoyan ug mga bukid nga nahimong awaaw. nga ilang gipamiyaan sa dihang miabot ang mga Israelinhon.

10Mahitabo kini kaninyong mga taga-Israel, kay gikalimtan ninyo ang Dios nga inyong manluluwas ug ang inyong salipdanan nga bato. Busa bisan pag magtanom kamog maayo nga klase sa mga tanom sama sa ubas nga gikan pa sa ubang dapit, 11ug bisan pag motubo kini ug mamulak niana mismong adlawa nga gitanom ninyo kini, wala gayod kamoy bunga nga makuha kondili kalisdanan ug walay hunong nga kasakit.

12Ang kabanha sa daghang mga nasod sama sa haguros sa dagkong mga balod. 13Apan bisag mohaguros pa sila sama sa dagkong mga balod, mangikyas sila kon badlongon sila sa Dios. Sama sila sa tahop sa bukid nga gipalid sa hangin, ug sa dagami nga gisuyop sa alimpulos. 14Sa gabii manghasi sila, apan sa dili pa moabot ang kabuntagon mangahanaw sila. Mao kini ang mahitabo sa nanulong kanato ug nangilog sa atong mga kabtangan.