Isaias 11 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Isaias 11:1-16

Ang Malinawong Gingharian

1Ang mga kaliwat ni David11:1 David: sa Hebreo, Jesse, nga mao ang amahan ni David. nahisama sa kahoy nga gipukan. Apan maingon nga manalingsing ang tuod sa kahoy nga gipukan, moabot usab ang usa ka bag-ong hari gikan sa kaliwat ni David. 2Ang Espiritu sa Ginoo magagahom kaniya—magahatag kaniyag kaalam, pagsabot, abilidad sa pagplano, gahom, kahibalo, ug pagtahod sa Ginoo. 3Ug kalipay niya ang pagtahod sa Ginoo. Dili siya mohukom pinasikad lang sa iyang makita o madungog. 4Hatagan niya ug makatarunganong paghukom ang mga kabos ug hatagan niyag kaangayan ang mga biktima sa pagpahimulos. Sa iyang pagdumala, silotan niya ang kalibotan ug mangamatay ang mga tawong daotan. 5Anaa kanunay kaniya ang pagkamatarong ug pagkamasaligan sama sa bakos nga mohugot sa hawak sa tawo.

6May kalinaw unya sa iyang paghari. Magpuyo ang bangis nga iro11:6 bangis nga iro: sa English, wolf. uban sa nating karnero. Mohigda ang leopardo uban sa nating kanding. Mag-uban ug kaon ang nati sa baka ug ang anak sa liyon, ug usa ka gamayng bata ang moatiman kanila. 7Mag-uban ug kaon ang baka ug ang oso, ug ang ilang mga anak mag-uban sa pagpanghigda. Ang liyon mokaon ug dagami sama sa baka. 8Bisan pag magdula ang batang masuso duol sa bangag nga gipuy-an sa bitin nga malala, ug isulod sa gamayng bata ang iyang kamot sa bangag sa bitin, dili sila maunsa. 9Wala nay magpasakit o mangdaot sa Zion, sa akong balaan nga bukid. Kay ang mga tawo sa kalibotan mapuno sa kahibalo mahitungod sa Ginoo, maingon nga ang dagat napuno sa tubig.

10Nianang adlawa ang bag-ong hari nga kaliwat ni David11:10 David: Tan-awa usab ang bersikulo 1. mahisama sa usa ka bandera nga ilhanan ngadto sa mga nasod. Magtigom ang mga nasod ngadto kaniya ug mabantog ang iyang gipuy-an. 11Nianang adlawa, gamiton pag-usab sa Ginoo ang iyang gahom sa pagpabalik sa mga nahibilin niyang mga katawhan nga atua gikan sa Asiria, Ehipto, Patros, Etiopia,11:11 Etiopia: sa Hebreo, Cush. Elam, Babilonia, Hamat, ug sa mga isla.

12Ibayaw sa Ginoo ang usa ka bandera sa pagpakita sa mga nasod nga ginatigom na niya ang katawhan sa Israel ug Juda gikan sa nagkalain-laing bahin sa kalibotan. 13Mawala na ang kasina sa Israel ngadto sa Juda ug ang kapungot sa Juda ngadto sa Israel. 14Maghiusa sila sa pagsulong sa mga Filistihanon sa kasadpan. Sulongon usab nila ang mga nasod sa sidlakan ug kuhaon ang mga kabtangan niini. Sakopon nila ang Edom ug Moab, ug ang mga Amonihanon mailalom sa ilang gahom. 15Pahubsan sa Ginoo ang Dagat sa Ehipto, ug padad-an niyag init nga hangin ang Suba sa Eufrates aron mabahin ngadto sa pito ka sapa-sapa nga mahimo nang tabokon sa tawo pinaagi sa pagbaklay. 16Maingon nga may lapad nga dalan nga giagian ang katawhan sa Israel sa dihang mibiya sila gikan sa Ehipto, may lapad usab unya nga dalan alang sa mga nabilin niyang mga katawhan didto sa Asiria.