Ang Pulong Sa Dios

Hukom 4:1-24

Si Debora ug si Barak

1Human namatay si Ehud, nagpakasala pag-usab ang mga Israelinhon atubangan sa Ginoo. 2Busa gipasakop sila sa Ginoo kang Jabin nga hari sa Hazor, nga usa ka hari sa mga Canaanhon. Ang komander sa kasundalohan ni Jabin mao si Sisera nga nagpuyo sa Haroshet Hagoyim. 3Si Jabin may 900 ka mga karwahe nga puthaw. Gidaog-daog niya pag-ayo ang mga Israelinhon sulod sa 20 ka tuig. Busa nagpakitabang sa Ginoo ang mga Israelinhon.

4Niadtong panahona, ang pangulo sa Israel mao si Debora. Usa siya ka propeta sa Dios ug asawa ni Lapidot. 5Kon magpahusay ang mga Israelinhon sa ilang mga kaso kang Debora, moadto sila kaniya didto sa ilalom sa Palma ni Debora, sa tunga-tunga sa Rama ug sa Betel sa kabungtoran sa Efraim.

6Usa niana ka adlaw, gipatawag ni Debora si Barak, ang anak ni Abinoam nga taga-Kedesh nga sakop sa tribo ni Naftali. Pag-abot ni Barak, miingon si Debora kaniya, “Ang Ginoo, ang Dios sa Israel nagsugo kanimo nga magtigom ug 10,000 ka mga lalaki gikan sa tribo ni Naftali ug ni Zebulun. Dad-a sila sa Bukid sa Tabor. 7Danihon ko si Sisera, ang komander sa kasundalohan ni Jabin sa pag-adto sa Lugut sa Kishon uban sa ilang mga karwahe ug mga sundalo, ug itugyan ko sila kanimo.”

8Miingon si Barak kang Debora, “Moadto ako kon mouban ka, apan kon dili ka mouban, dili ako moadto.” 9Mitubag si Debora, “Sige, mouban ako kanimo, apan ang kadungganan dili maimo tungod kay itugyan sa Ginoo si Sisera sa usa ka babaye.” Busa miuban si Debora kang Barak ug miadto sila sa Kedesh. 10Gipaadto ni Barak sa Kedesh ang mga sakop sa tribo ni Naftali ug ni Zebulun, ug 10,000 ka mga tawo ang nanguban kaniya. Miuban usab kaniya si Debora.

11Niadtong higayona, si Heber nga usa ka Kenihanon nagtukod sa iyang tolda duol sa dakong kahoy sa Zaananim duol sa Kedesh. Mibulag siya sa iyang mga kaubang Kenihanon nga mga kaliwat ni Hobab nga bayaw4:11 bayaw: o, ugangan. ni Moises.

12May nakasugilon kang Sisera nga si Barak, nga anak ni Abinoam, mitungas sa Bukid sa Tabor. 13Busa gitigom ni Sisera ang 900 niya ka karwahe nga puthaw ug ang tanan niyang mga sundalo. Ug gikan sa Haroshet Hagoyim miadto sila sa Lugut sa Kishon.

14Miingon si Debora kang Barak, “Lakaw na! Mao na kini ang adlaw nga itugyan sa Ginoo kanimo si Sisera. Magauna ang Ginoo kanimo.” Busa milugsong si Barak gikan sa Bukid sa Tabor ug misunod kaniya ang 10,000 ka mga sundalo. 15Sa dihang misulong na sila si4:15 sila si: sa literal, si. Barak, gipataranta sa Ginoo si Sisera ug ang tanan niyang mga tigkarwahe ug mga sundalo. Miambak si Sisera sa iyang karwahe ug misutoy ug dagan aron sa pag-ikyas. 16Gigukod nila ni4:16 nila: sa literal, ni. Barak ang mga sundalo ni Sisera apil ang iyang mga tigkarwahe hangtod sa Haroshet Hagoyim ug gihurot ug pamatay. Wala gayoy bisan usa nga nahibilin.

17Midagan si Sisera paingon sa tolda ni Jael nga asawa ni Heber, tungod kay managhigala si Jabin nga hari sa Hazor ug ang pamilya ni Heber nga Kenihanon. 18Gisugat siya ni Jael ug giingnan, “Sir, dayon sa akong tolda ug ayaw kahadlok.” Busa misulod si Sisera ug gitabonan siya ni Jael ug bagang habol.4:18 gitabonan siya ni Jael ug bagang habol: o, gitagoan siya ni Jael sa luyo sa kurtina. 19Miingon si Sisera kang Jael, “Palihog hatagi akog tubig. Giuhaw kaayo ako.” Busa giablihan ni Jael ang usa ka panit nga sudlanan sa gatas ug gipainom si Sisera, ug pagkahuman gitabonan niyag balik si Sisera. 20Miingon si Sisera, “Tindog diha sa pultahan sa tolda ug kon may moabot ug mangutana kon may tawo bang mianhi dinhi ingna nga wala.”

21Tungod sa labihang kakapoy, nakatulog si Sisera. Mikuha si Jael ug martilyo ug ugsok sa tolda ug mihinay-hinay pagduol kang Sisera. Unya gipataop niya ang ugsok sa dunggan-dunggan4:21 dunggan-dunggan: sa English, temporal bone. ni Sisera hangtod nga midulot kini sa yuta, ug namatay si Sisera.

22Sa pag-abot ni Barak nga nangita kang Sisera, gisugat siya ni Jael ug giingnan, “Dali, ipakita ko kanimo ang imong gipangita.” Busa miuban si Barak kang Jael sa sulod, ug didto nakita niya si Sisera nga patay na, ug may ugsok nga nagtaop sa iyang dungan-dungan. 23Nianang adlawa, gipapildi sa Dios sa mga Israelinhon si Jabin nga hari sa Canaan. 24Nagpadayon ang ilang pagpakigbatok kang Jabin hangtod nga napatay gayod nila kini.