Hukom 2 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Hukom 2:1-23

Ang Anghel sa Ginoo Miadto sa Bokim

1Gikan sa Gilgal, miadto sa Bokim ang anghel sa Ginoo ug miingon sa mga Israelinhon, “Gipagawas ko kamo gikan sa Ehipto ug gidala dinhi sa yuta nga gisaad ko sa inyong mga katigulangan. Miingon ako kaniadto nga dili ko kalimtan ang akong kasabotan kaninyo. 2Miingon usab ako nga dili kamo maghimo ug kasabotan sa mga tawo niining yutaa, kondili gub-on hinuon ninyo ang ilang mga halaran. Apan unsay inyong gihimo? Wala ninyo ako tumana! 3Busa dili ko sila abugon sa inyong yuta. Mahimo silang sama sa tunok sa inyong agianan ug ang ilang mga dios mahimong lit-ag alang kaninyo.”

4Sa dihang nadungog kini sa mga Israelinhon, nanghilak sila pag-ayo. 5Busa gitawag nila kadtong lugara ug Bokim.2:5 Bokim: Ang buot ipasabot, ang nanghilak. Ug naghalad sila didto sa Ginoo.

Ang Pagkamatay ni Josue

6Sa dihang gipalakaw na ni Josue ang mga Israelinhon, nangadto sila sa yuta nga ilang panulondon aron sa pagpanag-iya niini. 7Nagaalagad sila sa Ginoo samtang buhi pa si Josue. Ug bisan namatay na si Josue, nagpadayon gihapon sila sa pag-alagad sa Ginoo samtang buhi pa ang mga tigdumala sa Israel nga nakakita sa tanang katingalahang buhat nga gihimo sa Ginoo alang sa Israel. 8Namatay si Josue, ang alagad sa Ginoo nga anak ni Nun, sa edad nga 110 ka tuig. 9Gilubong siya didto sa yuta nga gihatag kaniya sa Timnat Heres, sa kabungtoran sa Efraim, sa amihan nga bahin sa Bukid sa Gaash.

Miundang ang mga Israelinhon sa Pag-alagad sa Ginoo

10Sa dihang nangamatay na ang mga tawo niadto nga henerasyon, ang nagsunod nga henerasyon wala na makaila sa Ginoo ug walay nasayran sa gipanghimo sa Ginoo alang sa Israel. 11Nagpakasala ang mga Israelinhon atubangan sa Ginoo ug misimba sa mga imahen ni Baal. 12Gisalikway nila ang Ginoo, ang Dios sa ilang mga katigulangan nga nagpagawas kanila gikan sa Ehipto. Gisunod nila ug gisimba ang nagkalain-laing mga dios sa mga tawo sa ilang palibot. Gipasuko nila ang Ginoo, 13kay gisalikway nila siya ug nagsimba sa imahen ni Baal ug kang Ashtarot. 14Tungod sa kasuko sa Ginoo sa Israel, gipasagdan niya sila nga sulongon sa mga tulisan aron kuhaon ang ilang mga kabtangan. Gipasagdan usab sila sa Ginoo nga mapildi sa kaaway sa ilang palibot, ug wala nila napanalipdi ang ilang kaugalingon batok sa mga kaaway. 15Kon makig-away sila, ginapapildi sila sa Ginoo, sumala sa iyang gisulti kanila. Hilabihan gayod ang ilang pag-antos.

16Unya, gihatagan sa Ginoo ang Israel ug mga pangulo2:16 pangulo: Sa ubang mga hubad, maghuhukom. Pero dili sila mga maghuhukom (judges) lang, kondili mga pinakapangulo sila sa tibuok Israel tungod kay wala pay mga hari kaniadto. nga maoy nagluwas kanila gikan sa mga tulisan nga misulong kanila. 17Apan wala gihapon sila mituman sa ilang mga pangulo. Mitalikod hinuon sila sa Ginoo ug misimba sa ubang mga dios. Dili sila sama sa ilang mga katigulangan tungod kay dali kaayo silang mitalikod sa mga sugo sa Ginoo nga gituman sa ilang mga katigulangan kaniadto. 18Gitabangan sa Ginoo ang matag pangulo nga iyang gihatag kanila. Ug samtang buhi ang ilang pangulo, giluwas sila sa Ginoo gikan sa ilang mga kaaway. Kay nalooy siya kanila tungod sa ilang mga pag-antos gikan sa mga naglutos ug nagsakit kanila. 19Apan inigkamatay sa ilang pangulo, mobalik na usab sila sa ilang naandang binuhatan, ug mas daotan pa ang ilang ginabuhat kaysa ilang mga katigulangan. Nagaalagad ug nagsimba sila sa ubang mga dios ug wala gayod nila biyai ang ilang daotang mga buhat ug ang ilang pagkagahig ulo.

20Busa nasuko pag-ayo ang Ginoo kanila. Miingon ang Ginoo, “Tungod kay gilapas niini nga nasod ang akong kasabotan nga gihatag ngadto sa ilang mga katigulangan, ug wala sila motuman kanako, 21dili ko na ipaabog kanila ang nahibilin nga mga katawhan sa yuta nga wala masakop ni Josue sa wala pa siya namatay. 22Gamiton ko kini nga mga katawhan aron sulayan ang mga Israelinhon kon tumanon ba nila ang akong mga sugo, sama sa gibuhat sa ilang mga katigulangan.” 23Mao kana kon nganong wala abuga dayon sa Ginoo ang nabilin nga mga katawhan ug wala niya tugoti nga pildihon sila ni Josue.