Ang Pulong Sa Dios

Hukom 15:1-20

Ang Pagpanimalos ni Samson sa mga Filistihanon

1Milabay ang panahon, ug sa dihang miabot ang ting-ani, mibisita si Samson sa iyang asawa, ug nagdala siyag batan-ong kanding. Miingon si Samson sa iyang ugangan nga lalaki, “Gusto kong mosulod sa kuwarto sa akong asawa.” Apan wala motugot ang iyang ugangang lalaki. 2Miingon ang iyang ugangan, “Abi kog nasilag ka pag-ayo kaniya, busa gihatag ko siya sa imong higala. Karon, kon gusto ka, anaa ang iyang manghod nga mas guwapa pa kay kaniya. Siya na lang ang ipuli sa imong asawa.”

3Miingon si Samson, “Niining higayona, dili na ako mabasol sa mga Filistihanon kon may buhaton akong dili maayo ngadto kanila.” 4Milakaw siya ug nanakop ug 300 ka ihalas nga mga milo. Sa tinag-duha, gihikot niya ang ilang mga ikog ug gibutangan ug sulo sa tunga. 5Unya gidagkotan niya ang mga sulo ug gibuhian ang mga ihalas nga milo didto sa trigohan sa mga Filistihanon. Nasunog ang tanang trigo, dili lang ang naani na, kondili, lakip usab ang wala pa maani. Nasunog usab ang ubasan ug tanaman sa mga olibo.

6Nangutana ang mga Filistihanon kon kinsa ang naghimo niadto. Ug giingnan sila nga si Samson. Kay gipaminyo sa iyang ugangang lalaki nga taga-Timnah ang iyang asawa sa usa niya ka higala. Busa milakaw ang mga Filistihanon ug gisunog nila ang babaye ug ang iyang amahan.

7Miingon si Samson sa mga Filistihanon, “Tungod niining inyong gihimo, dili ako mohunong hangtod nga makabalos ako kaninyo.” 8Gisulong niya sila ug daghan ang iyang napatay. Pagkahuman, nagpalayo siya ug nagtago sa langub, sa pangpang sa Etam.

9Unya, mitungas ang mga Filistihanon ug nagkampo sa Juda. Gisulong nila ang lungsod sa Lehi. 10Gipangutana sila sa mga taga-Juda, “Nganong gisulong ninyo kami?” Mitubag sila, “Aron dakpon si Samson ug panimaslan sa iyang gihimo kanamo.” 11Busa miadto sa langub, sa pangpang sa Etam ang 3,000 ka mga kalalakin-an sa Juda ug giingnan si Samson, “Wala ka ba masayod nga ubos kita sa pagmando sa mga Filistihanon? Naapil na hinuon kami sa imong gihimo!” Mitubag si Samson, “Gipanimaslan ko lang sila sa gihimo nila kanako.” 12Miingon sila, “Mianhi kami dinhi sa pagdakop kanimo, aron itugyan ka ngadto sa mga Filistihanon.” Mitubag si Samson, “Mosugot ako, basta mosaad kamo nga dili ninyo ako patyon.” 13Miingon sila, “Sige, dili ka namo patyon. Gapuson ka lang namo ug itugyan kanila.” Busa gigapos nila siyag duha ka bag-ong pisi ug gidala sa gawas sa langub.

14Pag-abot nila sa Lehi, gitagbo siya sa mga Filistihanon nga nagasinggit. Gigamhan si Samson sa Espiritu sa Ginoo, ug nangabugto ang mga gapos nga daw sa tanod nga nasunog ug nangahulog kini gikan sa iyang mga kamot. 15Unya may nakita siyang preskong bukog sa apapangig sa asno. Gikuha niya kini ug gigamit sa pagpatay sa 1,000 ka mga Filistihanon. 16Unya miingon si Samson,

“Pinaagi sa apapangig sa asno,

nakapatay akog 1,000 ka tawo.

Pinaagi sa apapangig sa asno,

napundok ko kini nga mga tawo!”

17Pagkahuman, gilabay niya ang apapangig sa asno. Ug gitawag kadtong dapita nga Ramat Lehi.15:17 Ramat Lehi: Ang buot ipasabot, Bukid sa Apapangig.

18Unya giuhaw pag-ayo si Samson, busa nanawag siya sa Ginoo. Miingon siya, “Gipadaog mo ako, apan karon mamatay na lang ba ako sa kauhaw ug mabihag sa mga Filistihanon nga wala nakaila kanimo?”15:18 wala nakaila kanimo: sa literal, wala matuli. 19Unya gipatubod sa Dios ang tubig gikan sa usa ka bangag sa yuta didto sa Lehi. Miinom si Samson ug mibalik ang iyang kusog. Busa gitawag niya kadtong tuboran ug En Hakore.15:19 En Hakore: Ang buot ipasabot, Tuboran sa Nagapanawag. Anaa pa kini sa Lehi hangtod karon.

20Gipangulohan ni Samson ang mga Israelinhon sulod sa 20 ka tuig. Ug sulod niadtong panahona, sakop sa gahom sa mga Filistihanon ang Israel.

New International Reader’s Version

Judges 15:1-20

Samson Gets Even With the Philistines

1Later on, Samson went to visit his wife. He took a young goat with him. He went at the time the wheat was being gathered. He said, “I’m going to my wife’s room.” But her father wouldn’t let him go in.

2Her father said, “I was sure you hated her. So I gave her to your companion. Isn’t her younger sister more beautiful? Take her instead.”

3Samson said to them, “This time I have a right to get even with the Philistines. I’m going to hurt them badly.” 4So he went out and caught 300 foxes. He tied them in pairs by their tails. Then he tied a torch to each pair of tails. 5He lit the torches. He let the foxes loose in the fields of grain that belonged to the Philistines. He burned up the grain that had been cut and stacked. He burned up the grain that was still growing. He also burned up the vineyards and olive trees.

6The Philistines asked, “Who did this?” They were told, “Samson did. He’s the son-in-law of the man from Timnah. Samson did it because his wife was given to his companion.”

So the Philistines went up and burned the woman and her father to death. 7Samson said to the Philistines, “Is that how you act? Then I promise I won’t stop until I pay you back.” 8He struck them down with heavy blows. He killed many of them. Then he went down and stayed in a cave. It was in the rock of Etam.

9The Philistines went up and camped in Judah. They spread out near Lehi. 10The people of Judah asked, “Why have you come to fight against us?”

“We’ve come to take Samson as our prisoner,” they answered. “We want to do to him what he did to us.”

11Then 3,000 men from Judah went to get Samson. They went down to the cave in the rock of Etam. They said to Samson, “Don’t you realize the Philistines are ruling over us? What have you done to us?”

Samson answered, “I only did to them what they did to me.”

12The men of Judah said to him, “We’ve come to tie you up. We’re going to hand you over to the Philistines.”

Samson said, “Promise me you won’t kill me yourselves.”

13“We agree,” they answered. “We’ll only tie you up and hand you over to them. We won’t kill you.” So they tied him up with two new ropes. They led him up from the rock. 14Samson approached Lehi. The Philistines came toward him shouting. Then the Spirit of the Lord came powerfully on Samson. The ropes on his arms became like burned thread. They dropped off his hands. 15He found a fresh jawbone of a donkey. He grabbed it and struck down 1,000 men.

16Then Samson said,

“By using a donkey’s jawbone

I’ve made them look like donkeys.

By using a donkey’s jawbone

I’ve struck down 1,000 men.”

17Samson finished speaking. Then he threw the jawbone away. That’s why the place was called Ramath Lehi.

18Samson was very thirsty. So he cried out to the Lord. He said, “You have helped me win this great battle. Do I have to die of thirst now? Must I fall into the power of people who haven’t even been circumcised? They aren’t your people.” 19Then God opened up the hollow place in Lehi. Water came out of it. When Samson drank the water, his strength returned. He felt as good as new. So the spring was called En Hakkore. It’s still there in Lehi.

20Samson led Israel for 20 years. In those days the Philistines were in the land.