Hukom 14 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Hukom 14:1-20

Si Samson ug ang Babayeng Taga-Timnah

1Usa ka higayon niana, miadto si Samson sa Timnah, ug nakita niya didto ang usa ka dalaga nga Filistihanon. 2Sa dihang mipauli siya, iyang giingnan ang iyang mga ginikanan, “May nakita akong usa ka babaye nga Filistihanon didto sa Timnah. Kuhaa ninyo siya kay gusto ko siyang mapangasawa.”

3Apan mitubag ang iyang mga ginikanan, “Nganong gusto ka man gayong mangasawa sa kaliwat sa mga Filistihanon nga wala nakaila sa Dios?14:3 wala nakaila sa Dios: sa literal, wala matuli. Wala ka ba gayoy nagustohan sa atong mga paryente o sa atong mga katagilungsod?” Mitubag si Samson sa iyang amahan, “Basta, kuhaa siya kay siya ang akong gusto.” 4Wala masayod ang mga ginikanan ni Samson nga ang iyang desisyon pagbuot diay sa Ginoo. Kay nagapangita ang Ginoo ug higayon nga makig-away sa mga Filistihanon, tungod kay ang Israel nailalom sa gahom sa mga Filistihanon niadtong panahona.

5Miadto gayod si Samson sa Timnah uban sa iyang mga ginikanan. Sa didto na si Samson14:5 si Samson: sa Septuagint, siya. Sa Hebreo, sila. sa may ubasan sa Timnah, may nagngulob nga batan-ong liyon nga kalit lang misugat ug midasmag kaniya. 6Gigamhan si Samson sa Espiritu sa Ginoo, ug gipikas niya ang liyon pinaagi sa iyang mga kamot nga daw nagpikas lang siya ug usa ka batan-ong kanding. Apan wala niya kini isugilon sa iyang mga ginikanan. 7Unya miadto si Samson sa babaye ug nakigsulti kaniya. Nakagusto gayod siya pag-ayo sa babaye.

8Wala madugay, mibalik si Samson sa Timnah aron pakaslan ang babaye. Mihapit siya sa dapit diin gipatay niya ang liyon, ug nakita niya nga gibalayan sa daghang mga putyukan ang patayng lawas sa liyon, ug may dugos na kini. 9Gikandos niya sa iyang kamot ang dugos ug gikaon kini samtang naglakaw. Sa dihang nagkita sila sa iyang mga ginikanan, gihatagan niya sila sa dugos, ug gikaon usab nila kini. Apan wala niya sila sultihi nga gikan kadto sa patayng lawas sa liyon.

10Unya miadto ang amahan ni Samson sa balay sa iyang umagaron. Nagpakombira usab si Samson didto sumala sa naandang buhaton sa mga batan-ong kalalakin-an. 11Sa dihang didto na si Samson, gihatagan siya ug 30 ka mga batan-ong lalaki nga mahimo niyang kauban. 12Miingon si Samson kanila, “May tigmo ako alang kaninyo. Kon matubag ninyo kini sulod niining pito ka adlaw nga kombira, hatagan ko kamog 30 ka panapton nga linen ug 30 usab ka mahalong bisti. 13Apan kon dili ninyo kini matubag, kamo ang mohatag kanako ug 30 ka panapton nga linen ug 30 usab ka mahalong bisti.” Mitubag sila, “Sige, isulti ang imong tigmo.”

14Miingon si Samson,

“Gikan sa nagkaon, migula ang pagkaon,

ug gikan sa kusgan, migula ang tam-is.”

Milabay ang tulo ka adlaw apan wala gayod nila kini matubag. 15Sa ikaupat nga adlaw, giingnan nila ang asawa ni Samson, “Kumbinsiha ang imong bana nga isulti kanimo ang tubag sa tigmo, kay kondili, sunogon ka namo apil ang panimalay sa imong amahan. Gidapit ba ninyo kami aron panapian?”

16Busa miadto ang babaye kang Samson ug naghilak nga miingon, “Wala mo diay ako higugmaa. Nagtigmo ka sa akong mga katagilungsod apan wala mo ako sultihi sa tubag.” Mitubag si Samson, “Wala ko gani sultihi ang akong mga ginikanan, ikaw pa kaha!” 17Sulod sa nahibiling adlaw sa kombira, nagsigeg hilak ang asawa ni Samson ngadto kaniya. Busa sa ikapito nga adlaw, gisultihan ni Samson ang iyang asawa sa tubag tungod sa pagsigeg pamugos niini. Unya, gisulti usab sa iyang asawa ang tubag ngadto sa iyang mga katagilungsod. 18Busa, niana gihapong adlawa, sa wala pa mosalop ang adlaw, miingon ang mga kalalakin-an sa lungsod kang Samson,

“Unsay mas tam-is pa kay sa dugos?

Unsay mas kusgan pa kay sa liyon?”

Mitubag si Samson,

“Kon wala ninyo pugsa ang akong asawa,14:18 Kon wala ninyo pugsa ang akong asawa: sa literal, Kon wala ninyo idaro ang akong dumalagang baka.

dili unta kamo makahibalo sa tubag.”

19Gigamhan pag-usab sa Espiritu sa Ginoo si Samson. Milugsong siya sa Ashkelon ug mipatay ug 30 ka tawo. Unya gikuha niya ang ilang mga butang ug gihatag ang mga bisti sa mga tawo nga nakatubag sa iyang tigmo. Pagkahuman, masuk-anon siyang mipauli sa balay sa iyang amahan. 20Unya ang iyang asawa gihatag ngadto sa lalaki nga nahimong abay sa ilang kasal.