Ang Pulong Sa Dios

Hukom 12:1-15

Si Jefta ug ang Tribo ni Efraim

1Gitigom ang mga kalalakin-an nga gikan sa tribo ni Efraim ug mitabok sila sa Suba sa Jordan ug miadto sa Zafon aron atubangon si Jefta. Nangutana sila kaniya, “Nganong wala mo kami tawga sa dihang nakiggira kamo sa mga Amonihanon? Tungod niining imong gihimo, iapil ka namo ug sunog sa imong balay.” 2Apan miingon si Jefta kanila, “May dakong kasamok tali kanamo ug sa mga Amonihanon. Nangayo kami ug tabang kaninyo, apan wala ninyo kami tabangi. 3Sa dihang nakita ko nga dili kamo motabang kanamo, gisugal ko ang akong kinabuhi sa pagpakiggira sa mga Amonihanon. Gitugot sa Ginoo nga modaog ako. Karon, nganong makiggira man kamo kanako?”

4Gitigom ni Jefta ang kalalakin-an sa Gilead ug nakiggira sila sa mga Efraimnon tungod kay miingon ang mga Efraimnon, “Kamong mga taga-Gilead mga layas gikan sa Efraim nga namuyo sa teritoryo sa Efraim ug Manase.” Gipildi sa mga taga-Gilead ang mga Efraimnon. 5Gibantayan12:5 Gibantayan: sa literal, Giilog. sa mga taga-Gilead ang mga tabokanan sa Suba sa Jordan paingon sa Efraim. Kon may nakaikyas nga Efraimnon nga buot motabok, pangutan-on nila kon Efraimnon ba siya o dili. Kon motubag kini nga, “Dili,” 6ipalitok nila kaniya ang pulong “Shibolet,” kay ang mga taga-Efraim dili makalitok niini ug ensakto. Kon ang malitok niini “Sibolet,” patyon nila siya sa may tabokanan sa Suba sa Jordan. Niadtong higayona, 42,000 ka mga Efraimnon ang namatay.

7Unom ka tuig nga nahimong pangulo sa Israel si Jefta. Sa dihang namatay siya, gilubong siya didto sa usa sa mga lungsod sa Gilead.

Si Ibzan, si Elon, ug si Abdon

8Human mamatay si Jefta, si Ibzan nga taga-Betlehem ang mipuli kaniya isip pangulo sa Israel. 9Si Ibzan may 30 ka mga anak nga lalaki ug 30 ka mga anak nga babaye. Gipaminyo niya ang iyang mga anak sa mga dili sakop sa ilang tribo. Pito ka tuig siyang nangulo sa Israel. 10Sa dihang namatay siya, gilubong siya didto sa Betlehem.

11Ang mipuli kang Ibzan mao si Elon nga taga-Zebulun. Napulo ka tuig siyang nangulo sa Israel. 12Sa dihang namatay siya, gilubong siya didto sa Ayalon nga sakop sa Zebulun.

13Ang mipuli kang Elon mao si Abdon nga anak ni Hilel nga taga-Piraton. 14May 40 siya ka mga anak nga lalaki ug 30 ka mga apo nga lalaki, nga may tagsa ka asno nga masakyan. Walo ka tuig siyang nangulo sa Israel. 15Sa dihang namatay siya, gilubong siya sa Piraton nga sakop sa teritoryo ni Efraim, sa kabukiran sa mga Amalekanhon.