Hukom 10 – Ang Pulong Sa Dios APSD-CEB

Ang Pulong Sa Dios

Hukom 10:1-18

Si Tola ug si Jair

1Human mamatay si Abimelec, si Tola nga anak ni Pua ug apo ni Dodo mao ang nangulo sa pagluwas sa Israel. Gikan siya sa tribo ni Isacar, apan nagpuyo siya sa Shamir, sa kabungtoran sa Efraim. 2Nangulo siya sa Israel sulod sa 23 ka tuig. Sa dihang namatay siya, gilubong siya sa Shamir.

3Sunod kang Tola mao si Jair nga taga-Gilead. Nangulo siya sa Israel sulod sa 22 ka tuig. 4May 30 siya ka mga anak ug ang matag usa kanila may kaugalingong asno. Kini sila mao usab ang nagdumala sa 30 ka mga lungsod sa Gilead nga hangtod karon gitawag ug lungsod ni Jair.10:4 lungsod ni Jair: o, Havot Jair. 5Sa dihang namatay si Jair, gilubong siya sa Kamon.

Gipaantos sa mga Amonihanon ang mga Israelinhon

6Nagpakasala na usab ang mga Israelinhon atubangan sa Ginoo. Gisalikway nila ang Ginoo ug misimba sila sa mga imahen ni Baal ug kang Ashtarot, ug sa mga dios sa Syria,10:6 Syria: sa Hebreo, Aram. Sidon, Moab, Ammon, ug Filistia. 7Tungod niini, nasuko kanila ang Ginoo ug gipasagdan niya sila nga mailalom sa gahom sa mga Amonihanon ug Filistihanon. 8Ug sulod sa 18 ka tuig gipaantos nila ang tanang mga Israelinhon nga atua sa dapit sa mga Amorihanon sa Gilead, sa sidlakang bahin sa Suba sa Jordan. 9Mitabok usab ang mga Amonihanon sa kasadpang bahin sa Suba sa Jordan ug nakiggira sa mga tribo ni Juda, ni Benjamin, ug ni Efraim. Tungod niini, nagaantos pag-ayo ang Israel.

10Busa nagpakitabang ang mga Israelinhon sa Ginoo. Miingon sila, “Nakasala kami batok kanimo. Mitalikod kami kanimo nga among Dios ug misimba sa mga imahen ni Baal.” 11-12Mitubag ang Ginoo, “Sa dihang gipaantos kamo sa mga Ehiptohanon, Amorihanon, Amonihanon, Filistihanon, Sidonhon, Amalekanhon, ug mga Maonhon,10:11-12 Maonhon: Sa ubang mga kopya sa Septuagint, Midianhon. nangayo kamo ug tabang kanako ug giluwas ko kamo. 13Apan mitalikod kamo kanako ug mialagad sa ubang mga dios. Busa karon dili ko na kamo luwason. 14Lakaw kamo ug pagpakitabang sa mga dios nga inyong gipili nga simbahon. Sila ang paluwasa kaninyo sa panahon sa inyong kalisod.”

15Apan miingon sila sa Ginoo, “Nakasala kami kanimo, busa himoa ang gusto mong himuon kanamo. Apan malooy ka, luwasa kami karon.” 16Unya gisalikway nila ang ilang mga dios ug mialagad pag-usab sa Ginoo. Sa kadugayan, wala na makaagwanta ang Ginoo sa pagtan-aw sa ilang kalisod ug gikaloy-an niya sila.

17Unya nangandam ang mga Amonihanon ug ang mga Israelinhon alang sa ilang panag-away. Nagtigom ang mga Amonihanon ug nagkampo sila sa Gilead, ug ang mga Israelinhon nagtigom usab ug nagkampo sa Mizpa. 18Nagaingnanay ang mga pangulo sa Gilead, “Ang mouna pagsulong sa mga Amonihanon mao ang himuon natong pangulo sa tanang lumulupyo sa Gilead.”